Brunn skola

Brunns skola är en F-9 skola som ligger på Ingarö i Värmdö
kommun.

På Brunns skola finns under läsåret 2022/23 tre KSU- klasser i år
1-6 med sju elever i varje klass. Samtliga elever har en
autismdiagnos och eventuella tilläggsdiagnoser. Det
gemensamma är elevernas omfattande behov av särskilt stöd i
undervisning och lärande samt deras behov av ett mindre
undervisningssammanhang. Elevernas vardag utformas utifrån
elevens behov där vi ska skapar en så bra lärmiljö som möjligt för
att eleven ska nå sin fulla potential i både när det gäller
kunskaper och personlig utveckling. Varje elev har en egen
studieplan som utformats efter elevens behov.


I varje klass arbetar en klasslärare med tre resurser. Dessutom
får eleverna undervisning av lärare i musik, bild och idrott. Från
år 3 får de undervisning i slöjd och från år 6 även hemkunskap.
Allt enligt Skolförordningens timplan.


Eleverna som går i KSU-grupperna har fritidsverksamhet i
gruppen och inkluderas vid vissa tider och aktiviteter med övriga
fritids och fritidsklubben på skolan.


Elevens behov och utveckling utvärderas kontinuerligt och
fortlöpande under läsåret tillsammans med berörd personal och
vårdnadshavare. Allt för att följa upp eleven och gruppens behov
och stöd.


För att söka till KSU Autism måste man som elev tillhöra en
kommunal skola på Värmdö och det är rektor på hemskolan som
ansöker.