Elevhälsa för gymnasieskolan

På denna sida hittar du information om elevhälsa för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, bland annat om hälsobesök, skolpsykologer och kuratorer.

Enligt skollagen ska varje elev i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan erbjudas minst ett hälsobesök. Eleverna ska även erbjudas vaccination enligt gällande barnvaccinationsprogram i Sverige om det inte tidigare
är utfört. 

Hälsobesök i årskurs 1

I gymnasiets årskurs 1 erbjuder skolsköterskan ett hälsosamtal utifrån hälsoenkät och tidigare uppgifter om hälsotillstånd. Vid besöket ingår en längd- och viktkontroll.

Det enskilda samtalet utgår från vad eleven själv uppfattar som angeläget samt hälsoenkäten eleven fyllt i. 

Utöver hälsobesöket erbjuds även uppföljning och kontakt vid behov i alla årskurser, bland annat när det gäller längd-, vikt-, rygg-, och synkontroll hos skolsköterskan eller skolläkaren.
I årskurs 1 sker även kompletterande vaccinationer. Mer om vaccinationer kan du läsa i vänstermenyn under Basprogram F-9.

Elevhälsa för yrkesprogram

Elever på yrkesprogram kan få medicinsk studie- och yrkesvägledning av skolsköterskan. 

Kuratorer

En kurator har kunskap om barns och ungdomars utveckling och behov, om socialt samspel och relationer i familjer och grupper. De har också kunskaper i ämnen som mobbing, droger, kriminalitet och psykisk ohälsa. 

Kurator har, liksom övrig personal på skolorna, anmälningsplikt till socialtjänsten när det finns en misstanke om att ett barn eller ung person far illa.

Skolpsykologer

Skolpsykologer arbetar på uppdrag av respektive skolas rektor utifrån gällande skollag och ska vara tillgängliga för föräldrar, skolans personal och elever.

Skolpsykologer kan stå för korta och akuta insatser men utför inga direkta behandlingar av psykisk ohälsa.

En skolpsykolog har ett särskilt ansvar för elever i behov av särskilt stöd ur ett psykologiskt perspektiv. Skolpsykologen är också ett stöd till skolans personal och ledning i elevhälsofrågor.

Skolpsykologen kan bland annat föreslå åtgärder och insatser, bistå personal vid svåra samtal samt ge stödsamtal till elever, föräldrar och personal. Inlärningssvårigheter och skolrelaterad problematik, känslomässiga svårigheter och beteendestörningar med mera, är också frågor som skolpsykologen arbetar med.