Radon och hur det mäts

Radon är en radioaktiv gas som vid långvarig exponering ökar risken att utveckla lungcancer. Radon finns naturligt i berggrunden men kan även
komma in i en byggnad via byggnadsmaterial och dricksvatten. I Värmdö
finns vissa områden som har förhöjd risk för markradon. Eftersom radon
varken syns, smakar eller luktar är mätning det enda sättet att ta reda på
om det finns en förhöjd radonhalt i bostaden.

Vad är radon?

En ökad risk för förhöjda halter av radon finns i bostäder med direkt markkontakt eller
som byggts med så kallad blåbetong (alunskifferbaserad lättbetong). Blåbetong tillverk-
ades mellan 1929 och 1978, men kan även finnas i byggnader strax efter detta.

Eftersom radon också förekommer naturligt i marken kan radon nå inomhusluften genom exempelvis otätheter i grunden eller genomföringar, särskilt när det är stora temperatur-skillnader mellan inomhusluften och utomhusluften.

Radon kan även nå inomhusluften via dricksvattnet om du har en egen brunn. Radon i dricksvatten kan påverka radonhalten i bostaden. För att motverka radon i dricksvatten
kan man till exempel installera en radonavskiljare.

För att ta reda på radonhalten i din bostad behöver den mätas, läs mer hur mätningen bör
gå till längre ned på sidan. Höga radonhalter är inte någon akut fara, men är en hälsorisk
om du utsätts för gasen under en längre period. Läs mer om hälsoriskerna med radon på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida, se länk nedan.

Hälsorisker med radon Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Radon i Värmdö kommun

I Värmdö finns förhöjd risk för markradon framförallt i de tre grusåsar som sträcker sig i nordväst-sydostlig riktning genom kommunen på Ingarö, Djurö, Stavsnäs och Sandhamn. Berggrunden består i huvudsak av lågaktiva graniter och gnejser. Mark med högre risk för markradon kan bitvis förekomma på Ormingelandet, vid kustavsnittet Haghulta-Torsby på Värmdö och på nordvästra Ingarölandet.

Markradonkarta över Värmdö

Värmdö kommun har en markradonkarta där delar av kommunen är klassade beroende på vilken risk för markradon som förekommer. De olika nivåerna är låg risk (gul), normal risk (brun), eventuellt hög risk (röd) och ej bedömda områden (vit). På kommunens webbkarta kan du se dessa områden.

Så här gör du för att se radonområden i webbkartan:

Vill du se ett större område kan du istället zooma i kartan med symbolen som ser ut som ett förstoringsglas. Färgförklaringar finns uppe till höger i kartan.

Observera att radonområdenas avgränsningar är översiktliga och att kartan endast kan användas som en indikation för förekomst av markradon. För att säkert veta radonhalten och för att kunna jämföra resultatet med gällande riktvärde behöver en långtidsmätning
av radon utföras.

Mätning av radon

Radonmätningar rekommenderas vart tionde år, eller vid ombyggnationer som kan påverka bostadens ventilation eller täthet. Du kan göra kort- och långtidsmätningar av radon i din bostad. Bygg- och miljöavdelningen i Värmdö kommun rekommenderar dock alltid att göra
en långtidsmätning för att få ett representerande resultat av radonhalten.

 • Korttidsmätning är den vanligaste metoden för att mäta radon i inomhusluften
  i samband med fastighetsöverlåtelser. Då används små mätdosor, så kallade spårfilmsdosor och mätningen görs i två till tio dygn.
 • Långtidsmätningar ska utföras under säsongen för inomhusuppvärmning, mellan
  den 1 oktober och den 30 april. En sådan mätning ska ske under minst två månaders
  tid och kostar vanligen mellan 700 och 1 000 kronor för ett en- eller tvåplanshus.
  Det är denna typ av mätning som behöver utföras för att få ett representativt resultat
  av radonhalten och för att kunna beräkna ett årsmedelvärde. För verksamheter
  såsom flerbostadshus och förskolor som beställer många dosor kan vissa företag
  ge rabatt.

Fastighetsägare till flerbostadshus och verksamhetsutövare till allmänna lokaler såsom förskolor och skolor ansvarar själva för att kontrollera radon och vidta lämpliga åtgärder
vid behov.

Värmdö kommun gör inga mätningar av radon och har inget samarbete med särskilda företag. För att få hjälp med mätning av radon behöver du därför kontakta ett mätlaboratorium. För råd hur du hittar ett sådant, se nedan.

Du är välkommen att kontakta bygg- och miljöavdelningen för mer information om radon
och eventuellt tidigare gjorda mätningar. Vad gäller enskilda villor är det dock sällan resultat från radonmätningar har skickats in till kommunen och finns därför sällan att ta del av.

Mätlaboratorier, åtgärdsföretag och konsulter

Om du vill mäta radon ska du kontakta ett ackrediterat mätlaboratorium för att beställa mätdosor.

Om du behöver ta reda på vart radonet kommer ifrån eller för att få hjälp med radonåtgärder bör du anlita en sakkunnig inom radon.

För information om laboratorium, företag och konsulter som kan vara lämpliga att anlita kan du gå in på Svensk Radonförenings hemsida.

Svensk radonförenings webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För höga värden av radon?

Om du får ett mätresultat över 200 becquerel per kubikmeter inomhusluft så rekommenderas du som villaägare att vidta åtgärder för att sänka halterna i bostaden.

För fastighetsägare till flerbostadshus eller verksamheter som bedrivs i allmänna lokaler såsom förskolor, äldreboenden och skolor ställs krav på att åtgärder vidtas för att minska halterna i inomhusluften till under 200 becquerel per kubikmeter.

Kom även ihåg att 200 becquerel per kubikmeter inomhusluft i Sverige anses vara ett gränsvärde, vilket i praktiken innebär att sämre än så får det inte vara. Om du på ett relativt kostnadseffektivt sätt kan sänka radonhalten långt under detta så rekommenderas du göra detta.

Läs mer om sanering av radon på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.