Expressbygglov

Värmdö kommun erbjuder expressbygglov för enklare bygglov med startbesked för en- och tvåbostadshus. Detta innebär att du kan få ett beslut samma dag som ansökan lämnas in, under förutsättning att vissa kriterier uppfylls.

Kriterier som måste vara uppfyllda

 • Gäller endast mindre åtgärder för en- och tvåbostadshus​
 • Fastigheten ska ligga inom planlagt område.
 • Åtgärden ska vara planenlig (inga grannyttranden).
 • Byggnation får inte påverka vatten eller avlopp.
 • Fastigheten får inte ligga inom kulturmiljöområde.
 • Ärendet ska vara komplett med ritningar och förslag till kontrollplan.
 • Handlingarna ska lämnas in personligen i kommunens servicecenter.

Så här går det till

Du kan lämna in expressbygglov alla vardagar i kommunens servicecenter. För att du ska få
ditt beslut samma dag ska du lämna in din ansökan personligen senast klockan 09:00. Lämnar du in ansökan efter 09:00 får du ditt beslut nästkommande arbetsdag under förutsättning att kriterierna är uppfyllda. (I de fall handläggare inte finns på plats, till exempel vid konferenser, hanteras expressbygglovet dagen som de åter är på plats.) 

Om ditt ärende inte uppfyller ovannämnda kriterier hanteras det som ett normalärende. Handläggaren kommer i sådant fall att informera dig om detta.

Exempel på ärenden som skulle kunna hanteras som expressbygglov är:

 • mindre komplementbyggnad (utan vatten och avlopp), till exempel förråd, växthus, carport
 • liten tillbyggnad (utan vatten och avlopp) till exempel sovrum, del av vardagsrum
 • fasadändring, till exempel ändring av fasad, byte av fönster
 • rivningslov

Viktigt att tänka på

Åtgärden får inte påbörjas – även om startbesked har getts – förrän fyra veckor efter att beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar enligt 9 kap 42a §PBL.

Om åtgärden påbörjas efter dessa fyra veckor har gått men innan lovbeslutet har fått laga kraft sker det på egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det överklagas. När ett beslut har fått laga kraft innebär det att det inte längre kan överklagas.

Avgift

För handläggning av ärendet tas en avgift ut enligt fastställd taxa. Ingen extra avgift tas ut för expressbygglov.

Taxor och avgifter 2024 , 1.7 MB.