Kungörelser

Ansökningar och beslut rörande bygglovsärenden ska kungöras enligt plan- och bygglagen. Beslut kan överklagas inom fyra veckor från det att kungörelsen är publicerad i Post- och Inrikes Tidningar (PoIT).

Aktuella kungörelser

I kommunens digitala anslagstavla kan du se aktuella kungörelser från bygg-, miljö-
och hälsoskyddsnämnden rörande grannyttranden, ansökningar och beslut. Beslut
om bygglov kungörs även i PoIT.

Synpunkter lämnas in till bygg- och miljöavdelningen på Värmdö kommun.

Digital anslagstavla

Underrättelse om ansökan

När en ansökan om lov eller förhandsbesked inte stämmer överens med gällande
detaljplan eller om detaljplan saknas för den aktuella fastigheten, ska bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden underrätta de som anses berörda. Detta görs genom ett så kallat grannhörande.

Om det rör sig om ett stort antal personer får nämnden istället göra detta via en kungörelse. Kungörelsen läggs ut på webbplatsen och införs i ortstidningar. Detta för att okända sakägare ska kunna lämna synpunkter. Kända sakägare erbjuds möjlighet att lämna synpunkter direkt via brev.

Underrättelse om beslut

När bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden har fattat beslut i ett ärende om lov eller förhandsbesked ska beslutet delges berörd sökande, fastighetsägare och de som lämnat synpunkter i ärendet som inte blivit tillgodosedda. Information skickas även i brev till kända sakägare.

Beslutet ska också kungöras i PoIT som är ett officiellt kungörelseorgan på Internet. I PoIT publicerar myndigheter och andra information som enligt lag ska komma till allmänhetens kännedom.

Överklagande

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut om bygglov kan överklagas till länsstyrelsen.
I ditt överklagande ska du skriva vilket beslut som överklagas och varför. 

Överklagandet måste ha kommit in till länsstyrelsen via Värmdö kommun inom fyra veckor från
det att kungörelsen är publicerad i PoIT.

Länk till Post- och Inrikes Tidningar (PoIT) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Överklagandet ska skickas till Länsstyrelsen i Stockholms län via Värmdö kommun.

Du kan skicka in ditt överklagande via post eller e-post:

  • Länsstyrelsen i Stockholms län
    (via Värmdö kommun):
    Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden 
    134 81 Gustavsberg
  • registrator@varmdo.se