Ekonomi och budget

De pengar kommunen får in kommer till största delen från skatter, statliga bidrag och avgifter för service och tjänster till kommuninvånarna. Den viktigaste inkomstkällan är kommunalskatten.

Värmdö kommun bestämmer själv vilken kommunalskatt kommuninnevånarna ska betala. Detta sker normalt i samband med att man fastställer budgeten för kommande års verksamhet.

Årets kommunalskatt på 31,26 kronor fördelar sig så här:

  • Kommunen 19,18
  • Landstinget 12,08

Hit går dina skattepengar

Genom att du anger din lön nedan kan vi räkna ut hur dina skattepengar fördelas över kommunens verksamheter. Uträkningen är baserad på budgeten för 2018. Självklart sparas inte de uppgifter som du anger.

Hur mycket tjänar du i månaden?


Årsbudget

Budgeten är en plan för verksamheten och ekonomin under det kommande budgetåret. En ny årsbudget ska fastställas av fullmäktige före november månads utgång. I budgeten ska skattesatsen och anslagen till verksamheten anges i konkreta siffror. Av planen ska det framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. Mål och riktlinjer för verksamheten ska sättas i enlighet med en god ekonomisk hushållning.

Budget 2020

Taxor och avgifter

Du kan läsa om taxor och avgifter för år 2020 där även större förändringar som gjorts inom respektive taxa mellan år 2019 till 2020 kan du läsa om i dokumentet nedan.

Taxor och avgifter 2020

Detaljbudget 2019

Årsredovisning

Efter varje verksamhetsår är kommunen skyldig att göra en årsredovisning. Där visas kommunens och de kommunala bolagens siffror i detalj – hur pengarna har använts, vilka investeringar som gjorts och hur man har lyckats följa budgeten och de mål man satte upp före verksamhetsåret. Varje politisk nämnd ska också redovisa hur man har använt sina pengar i en förvaltningsberättelse.

Läs kommunens årsredovisning digitaltlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tidigare årsredovisningar

Relaterad information

Kommunens revisorer