SCB:s medborgarundersökning

På uppdrag av Värmdö kommun skickar SCB ut sin årliga medborgarundersökning till cirka 1 200 slumpmässigt utvalda Värmdöbor i åldern 18–84 år.

Medborgarundersökningen är en enkätundersökning som ger kommunens invånare möjlighet att tycka till om sin kommun. Undersökningen är anonym och det går inte att se vad en specifik person har svarat. Deltagarna kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det går att svara på engelska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.

I årets omgång deltar 162 kommuner och knappt 212 000 personer kommer att ingå i urvalet Eftersom en stor andel av landets kommuner deltar i medborgarundersökningen kan resultaten användas för att jämföra Värmdö kommun med övriga kommuner.

SCB:s medborgarundersökning görs för att mäta invånarnas attityder till kommunens verksamheter, exempelvis kring boende, skola, samhällsservice och trygghet. Den ger både en inblick i hur kommunen fungerar ur invånarnas perspektiv och värdefull vägledning i kommunens arbete.

Resultat

Årets undersökningsperiod pågick från den 24 augusti till den 7 november. Nedan sammanställs resultatet.

Andel svarande i kommunen

Ett slumpmässigt urval av 1 208 värmdöbor över 18 år hade möjlighet att svara på undersökningen. Av dessa deltog endast 421, vilket innebär en relativt låg svarsfrekvens. Det gör det svårt att dra några slutsatser och resultaten från undersökningen bör därför tolkas med stor försiktighet.

Kommunens starka områden

Många anser att Värmdö är en bra plats att bo på och att verksamheter som skola, service och offentlig miljö sköts väl. Majoriteten kan rekommendera andra att flytta hit, även om man anser att gymnasieskola, omsorg, kulturutbud och klimat- och miljöarbete kan förbättras.

Kommunens utmaningar

Resultatet pekar på utmaningar när det gäller möjligheten till insyn och inflytande i politiken. Deltagarna har ett lågt förtroende för politiskt beslutsfattande och upplever brist på transparens. Oron för att bli utsatt för brott är stor bland de som svarat och många anser att kommunens arbete med integration, tolerans och minskad diskriminering behöver förbättras.