Lex Sarah

Insatser inom socialtjänsten, SoL, och verksamheter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska vara av god kvalitet. Det gäller oavsett om verksamheten drivs i kommunal eller privat regi och för både myndighet och utförare.

Personal som arbetar i verksamheter enligt SoL och LSS är skyldiga att bidra till att verksamheten har en god kvalitet. Om ett missförhållande sker, eller en risk för ett missförhållande upptäcks ska detta rapporteras. En sådan rapport kan benämnas lex Sarah-rapport och alla verksamheter är skyldiga att ha tydliga rutiner för hur rapporteringen ska gå till. Syftet med lex Sarah är att fel, brister och missförhållanden ska förebyggas och, om de ändå inträffar, omedelbart åtgärdas.

Ditt ansvar som utförare

Utföraren ansvarar för att all personal känner till skyldigheten att rapportera missförhållande eller risk för missförhållande. Utföraren ska ha skriftliga rutiner för hur skyldigheten att rapportera, utreda, avhjälpa och undanröja missförhållanden och risker för missförhållanden ska fullgöras.

Delge ansvarig nämnd

Utföraren ansvarar för att beställande nämnd omedelbart informeras om inkommen rapport. Utföraren ska fortlöpande ge beslutande nämnd information under tiden för utredning samt när denna är avslutat. Avslutad utredning inklusive beslut samt eventuell anmälan till IVO ska skyndsamt delges beslutande nämnd. Detta gäller även när beslut från IVO inkommit till utföraren.
Ansvarig nämnd delges via denna genväg: Lex Sarah Länk till annan webbplats.