Enkätundersökning

Tekniska driftavdelning gör just nu en enkätundersökning i ditt bostadsområde och vi vill ha dina synpunkter.

Vi vill veta hur du upplever att underhåll och skötsel av kommunens gator, parker, idrott, natur- och friluftsområden fungerar i ditt område.

Enkäten tar cirka 5 minuter och besvaras helt anonymt.
Vänligen svara senast 2023-07-31.


Gator och vägar
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Mycket dåligt Dåligt Ingen åsikt Bra Mycket bra
Vad tycker du om belysningen i ditt område?

Vad tycker du om underhåll och skötsel av gator och vägar i ditt område?

Vad tycker du om snöröjning av gator och vägar i ditt område?

Vad tycker du om trafiksäkerheten på gator och vägar i ditt område?
Gång- och cykelvägar
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Mycket dåligt Dåligt Ingen åsikt Bra Mycket bra
Vad tycker du om belysningen av gång- och cykelvägar i ditt område?

Vad tycker du om underhåll och skötsel av gång- och cykelvägar i ditt område?

Vad tycker du om snöröjning av gång- och cykelvägar i ditt område?

Vad tycker du om trafiksäkerheten av gång- och cykelvägar i ditt område?

Vad tycker du om utbudet av gång- och cykelvägar i ditt område?
Natur och friluftsliv
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Mycket dåligt Dåligt Ingen åsikt Bra Mycket bra
Vad tycker du om utbudet av natur- och friluftsområden i ditt område?

Vad tycker du om underhåll och skötsel av natur- och friluftsområden i ditt område?
Idrotts- och motionsanläggningar
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Mycket dåligt Dåligt Ingen åsikt Bra Mycket bra
Vad tycker du om utbudet av idrott- och motionsanläggningar i ditt område?

Vad tycker du om underhåll och skötsel av idrott- och motionsanläggningar i ditt område?
Parker
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Mycket dåligt Dåligt Ingen åsikt Bra Mycket bra
Vad tycker du om utbudet av park- och lekplatser i ditt område?

Vad tycker du om underhåll och skötsel av park- och lekplatserna i ditt område?

Vad tycker du om renhållningen i ditt område?