Plantaxa och planavgift - detaljplanering

Enligt plan- och bygglagen får en kommun ta ut avgifter av privatpersoner, företag och andra intressenter som ansöker om olika besked och handlingar, eller får nya byggrätter i en detaljplan.

Plantaxa

Ett förslag till taxebestämmelser har utarbetats av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Syftet är att förslaget ska ge stöd för kommunerna att täcka kostnaderna för uppgifterna inom plan- och bygglagens område. SKR:s förslag kan justeras med hänsyn till förhållanden i varje enskild kommun. Plantaxa för Värmdö kommun är antagen av kommunfullmäktige.

Plantaxa 2020

Plantaxa 2020 , 267.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Plantaxa 2021 , 228.6 kB.

Planavgift

Värmdö kommun strävar i första hand efter att teckna planavtal med exploatörer för att specificera betalningsvillkor och parternas övriga åtaganden. Inom stora planområden är alla fastighetsägare och föreningar potentiella intressenter. Att teckna planavtal med många intressenter är inte praktiskt genomförbart varför kommunen i dessa fall väljer att ta ut plankostnaden i efterskott, en så kallad planavgift som tas ut i samband med bygglovsprövning.

Inom så kallade prioriterade förändringsområden (PFO), där kommunen successivt bygger ut vatten- och avloppsnätet och ökar byggrätter i detaljplaner för att underlätta permanentbosättning, tar kommunen alltid ut plankostnaderna med planavgift som bestäms enligt en av kommunfullmäktige fastställd taxa. Planavgiften täcker en större del av de av kommunen tidigare nedlagda kostnaderna för planarbetet och är liksom bygglovavgiften proportionerlig till den ansökta åtgärdens storlek.

Detaljplaner där planavgift debiteras , 123 kB, öppnas i nytt fönster.

Enhetstaxa för enbostadshus

Värmdö kommun tillämpar enhetstaxor för enbostadshus.

Efter att bygglov beviljats skickas ett beslut om att planavgift kommer att tas ut till den som sökt bygglovet. Tillsammans med beslutet skickas också ett delgivningskvitto för att kommunen ska kunna avvakta överklagandetiden.

Har du några frågor?

Kontakta planavdelningen via mejl till varmdo.samhallsbygg@varmdo.se eller via servicecenter på telefon 08-570 470 00.