Tyck till
Talande webbLyssna

A-ÖA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Utbildning och barnomsorg Förskola och familjedaghem Förskolor i Värmdö Familjedaghem och dagbarnvårdare Avgifter och regler för barnomsorg Barnomsorg - Ansökan Barnomsorg på obekväm arbetstid Öppen förskola Kvalitet i skolan Grundskola Skolportal Välja skola Betyg i grundskolan Förskoleklass Lov i grundskolan PRAO Kvalitet i skolan Fritidsgårdar Fyrhusets fritidsgård Träffpunkt 222 Gymnasieutbildning Söka till gymnasiet Byta skola eller program, gymnasiet Betyg i gymnasiet Studiebidrag Sfi, Svenska för invandrare Särvux Kulturskolor Värmdö kulturskola Värmdö kulturskola - ansökan och antagning Skolskjuts Barn och elever med särskilda behov Mobbing, trygghet och säkerhet Elevhälsa Mat i förskola och skola Studie- och yrkesvägledning (SYV) Försäkring, olycksfall Modersmål och hemspråk Gymnasieutbildning Bygga, bo och miljö Bygglov och byggregler Attefallsregler Avgifter för bygglov Kontrollansvarig och kontrollplan Kontrollplan Bygglovsprocessen Strandskydd Hemfridszon Muddring Kulturmiljöer och bygglov Fastigheter, lantmäteri och lägenhetsregister Kungörelser Förorenade områden Bostäder och offentliga lokaler Bostadsförmedling Boendemiljö Buller i boendemiljön Vedeldning i boendemiljön El- och magnetfält i boendemiljön Fukt och mögel i boendemiljön PCB i boendemiljön Radon i boendemiljön Rökning i boendemiljön Skadedjur och ohyra Lukt i boendemiljön Biltvätt Ventilation i bostäder och lokaler Offentliga lokaler Tillgänglighet i offentlig miljö Adresser och namnsättning Gustavsbergs hamn Gustavsbergs hamn Gustavsbergs hamn Gustavsbergs hamn Planarbete Översiktsplan Områdesbestämmelser Gällande detaljplaner Detaljplanering, pågående Planarbete - taxor och avgifter Detaljplaner Planbesked Förändringsområden Förändringsområden Förändringsområden Avfall och återvinning Återvinningscentraler Avfallstaxor Sophämtning Latrintömning och -kompost Källsortering och återvinning Förpacknings- och tidningsinsamling Farligt avfall Kompost Sopsorteringsguide Vatten och avlopp Enskilt dricksvatten Vattenprover Eget avlopp Eget avlopp - ansökan Eget avlopp - inventering Eget avlopp - vanliga frågor Kommunalt vatten och avlopp Kommunalt vatten och avlopp, utbyggnad Anslutning till ledningsnät Avgifter för kommunalt vatten och avlopp VA-lån Dagvatten Dricksvatten, tappställen Vattenskyddsområden Energi och uppvärmning Energi- och klimatpolicy Vedeldning Vindkraft Värmepump Brandskydd och sotning Brandskyddsarbete, förebyggande systemetiskt Brandvarnare Sotning Brandskyddskontroll Fyrverkerier Elda utomhus Kemikalier i vardagen Bekämpningsmedel Båtbottenfärg Kvicksilver Köldmedier Båtbottentvätt Livsmedel och hälsa Matförgiftning Enskilt dricksvatten Djur och lantbruk Höns Hundar och katter Orm - tillstånd Lantbruk och hästar Gödsel Jakt Natur och grönområden Allemansrätten Bostadsnära skog Parker och grönområden Kommunens skog och mark Naturreservat Nytt naturreservat i Tjustvik Nämdöskärgården - nationalpark? Ösby träsk naturreservat Naturvårdsprojekt - pågående Hemmesta sjöäng Sjöar och vattendrag Klimat och miljö Miljömål och policy Lokala naturvårdsprogram Hemmesta sjöäng Kustvatten Båtliv - hållbart Omsorg och hjälp Akut hjälp Trygghet och säkerhet Nattvandring Alkohol och droger Krogarnas ansvar för alkoholservering Konsumentvägledning God man, förvaltare och förmyndare Ekonomiskt stöd Försörjningsstöd Arbetslöshet Försörjningsstödets storlek Budget- och skuldrådgivning Invandring och integration Sfi, Svenska för invandrare Familj, barn och ungdom Stöd till barn och ungdom Barn till missbrukare Brottsutsatta unga Unga vuxna Ungdomsmottagning Stöd till familjen Adoption Faderskap - att fastställa Familjerådgivning Kontaktfamilj MST-teamet Vårdnad, boende och umgänge Vårdnadsbidrag Gifta sig, partnerskap Regler för borgerlig vigsel Hjälp i hemmet Hemtjänst Trygghetslarm Hjälpmedel och bostadsanpassning Särskilda boenden Gruppboende Serviceboende Korttidsboende Vård- och omsorgsboende Djuröhemmet Gustavsgården Ljung särskilt boende Slottsovalen Trygghetsboende Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS Resa med färdtjänst Ansöka om färdtjänst Riksfärdtjänst Parkeringstillstånd Funktionsnedsättning Daglig verksamhet Gruppboende Korttidsverksamhet Kontaktperson Personlig assistent Avlösarservice och korttidsvistelse Korttidstillsyn för ungdom över 12 år Ledsagarservice Psykisk funktionsnedsättning Boendestöd Syn- och hörselnedsättning Tillgänglighet i offentlig miljö Äldre Hemtjänst Fixartjänsten Aktiviteter för äldre Demens Vård- och omsorgsboende Trygghetsboende Syn- och hörselnedsättning Hälso- och sjukvård Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS Anhörigstöd Beroende Dödsfall och begravning Begravning Dödsboanmälan Bouppteckning God man, förvaltare och förmyndare Idrott, motion och friluftsliv Idrottsanläggningar och hallar Fotbollsplaner Ishallar Gymnastiksalar Idrottsanläggningar Boka lokal Idrottsaktiviteter Friluftsliv och motion Båtar och båtliv Sopmajor Fiske i Värmdö Lekplatser och spontanidrott Skatepark Skidor Skridskor, Kvarnsjön, Ösby träsk, Spår och leder Fritidsaktiviteter för funktionsnedsatta Idrott, motion och friluftsliv Kultur Kultur Barn- och ungdomskultur Kulturskolor Ung i Värmdö Fritid unga Träffpunkt 222 Fyrhusets fritidsgård Snabb slant Kulturbidrag, stöd och stipendier Ateljéstöd för konstnärer Bibliotek i Värmdö Föreningsservice Föreningsregister Lotteritillstånd Föreningsbidrag Bilda förening Buss, båt och bil Busstrafik Nya Slussen Bil, färjor och parkeringsplatser Övriga hamnar Egen båt Snöröjning och sandning Gatustädning och snöröjning Trafikregler och säkerhet Viltolyckor Parkering Vägar Schakttillstånd, TA-planer Cykling, cykelvägar Bredband och IT Upphandlingar och inköp Konkurrensprövning Arbetsmarknad Arbeta i Värmdö kommun Medarbetarskap i Värmdö Att arbeta som ledare Dialog och synpunkter Synpunkter och klagomål Felanmälan E-förslag Aktuella e-förslag Arkiverade e-förslag Medborgardialog Ungdomsinflytande Medborgardialog Fakturor till kommunen Synpunkter och klagomål Felanmälan Kommunens organisation Kommunen - hur fungerar den? Kommunfullmäktige Politiska sekreterare Kommunfullmäktige - videosändningar Kommunstyrelsen Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd Socialnämnd Samhällsplaneringsnämnd Utbildningsnämnden Vård- och omsorgsstyrelse Värmdöbostäder AB Kommunledningsgrupp Blanketter Press- och informationsmaterial Pressrum Almanacka Almanacka Kommunens organisation Ekonomi och budget Styrdokument, författningssamling Vision Värmdö 2030 Styrdokument, nämnder Möten, handlingar och protokoll Kommunen - hur fungerar den? Beslut, insyn och rättssäkerhet Diarium och arkiv Fakta om Värmdö Valresultat, mandatfördelning Ekonomi och budget Avgifter och taxor E-faktura Befolkning Statistik Öppna data Värmdö historia Kartor och geografisk information Webbkartor Jämför service Jämför med andra kommuner Så tycker Värmdöborna Stipendier och utmärkelser Arbetsstipendium för konstnärlig verksamhet Kulturstipendier Snabb slant Internationellt arbete