Vårt Värmdö start

Denna artikel publicerades ursprungligen i Vårt värmdö nummer 3 2023

Budgeten presenteras.

2024 års budget: satsningar på trygghet, skola och omsorg

På kommunfullmäktige den 8 november beslutades Värmdös budget för kommande år. Krafttag för ökad trygghet och tillskott till skola, vård och omsorg är fokusområden inför 2024. Därtill höjs ambitionsnivån i kommunens klimatarbete.

Värmdö har länge varit en växande kommun med behov av flertalet långsiktiga investeringar. Samtidigt står vi i Sverige inför ett ekonomiskt osäkert läge. Det kommande året väntar prisökningar, svagare skatteintäkter och en konjunkturnedgång. Därför har det budgeterats ett resultatmål för 2024 på 1 procent. Den nya rambudgeten är på drygt 2,8 miljarder kronor. Prioriterade verksamheter är grundskola, förskola, äldreomsorg och funktionsstöd, inklusive LSS.

Jag är stolt och glad att kommunfullmäktige beslutat att anta Värmdösamarbetets budget som har stort fokus på trygghet, skolan, äldreomsorgen och miljön och samtidigt är ekonomiskt ansvarsfull, med både reserver och överskott i dessa ekonomiskt tuffa tider, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Kangas (S).

 

Nu är budgeten för nästa år tagen och kan föras vidare in i förvaltningsleden så att vi framåt kan realisera de fokusområden som prioriteras i budgeten i kommunförvaltningens dagliga arbete, säger kommundirektör Cecilia Lejon.

Grund- och förskola

Budgeten lägger fortsatt stort fokus på barn och unga. Sammanlagt tillförs över 40 miljoner kronor till grundskolan och över 10 miljoner till förskolan jämfört med 2023. I tillskottet ingår både höjd peng och ökad pott för socioekonomisk fördelning, en pott som inte räknats upp.

Omsorg

Budgetramen till vård och omsorg höjs med över 44 miljoner kronor jämfört med 2023. För att Värmdö ska klara att möta den demografiska utmaningen med allt fler äldre medborgare ska ett äldreprogram tas fram. Programmet ska bland annat tydliggöra hur kommunen säkerställer att hemtjänst och särskilda boenden har hög personalkontinuiteten och tillgång till medarbetare med rätt kompetens.

Trygghet

2 miljoner kronor tillförs för att förhindra gängrelaterad brottslighet och välfärdsbrottslighet genom bland annat fler förebyggande insatser och ökat samarbete mellan myndigheter. En ny utbyggnadsplan med fokus på framkomlighet ska säkerställa att kommunen bygger ett säkert samhälle. Satsningar på kultur, idrott och fritid kommer att fortsätta med mål att skapa trygghet genom sammanhållning och sammanhang i samhället.

Klimat

2024 års budget innehåller en särskild klimatbudget med mål att halvera utsläppen från kommunens verksamheter till 2030 och nå nettonollutsläpp till 2045. I satsningen ingår en energiförsörjningsplan och en mer effektiv energianvändning i kommunens fastigheter. Bland miljöåtgärderna finns hanteringen av utsläpp i Farstaviken inräknad.

Så fördelas pengarna mellan nämnderna

(mnkr = miljoner kronor)

Kommunfullmäktige
Det högsta beslutande organet i kommunen som bland annat beslutar om budget, skatter och avgifter samt vilka nämnder som ska finnas. Utser också ledamöter till nämnder och kommunstyrelsen.

10 mnkr

Kommunstyrelsen

Det högsta politiska förvaltningsorganet med ett helhetsansvar för verksamheterna i kommunen och de kommunala bolagen. Ansvarar för kommunens verksamhet, utveckling och ekonomiska ställning och samordnar förvaltningen så att beslut som fattas i fullmäktige kan förverkligas.

261,7 mnkr

Valnämnden

Ansvarar för planering och genomförande av val till riksdag, region och kommunfullmäktige, Europaparlamentsval samt folkomröstningar. 2024 sker val till Europaparlamentet.

2,9 mnkr

Överförmyndarnämnden

Myndighet som kontrollerar förmyndare, gode män och förvaltare. Värmdö och Vaxholm samverkar i gemensam överförmyndarnämnd och har ett samverkansavtal med Nacka kommun som sköter verksamheten.

4,2 mnkr

Socialnämnden

Ansvarar för individ- och familjeomsorg med stöd till barn, unga och deras familjer. Har exempelvis hand om sociala insatser inom beroendeproblematik samt omsorg och boende för ensamkommande barn.

116,3 mnkr

Vård- och omsorgsnämnden

Ansvarar för vård och omsorg av personer med fysiskt och psykisk funktionsnedsättning samt äldreomsorg.

677,3 mnkr

Förskolenämnden

Ansvarar för frågor inom kommunal förskola och kommunal pedagogisk omsorg samt tillsyn över fristående verksamheter inom skolformen förskola.

361,5 mnkr

Grundskolenämnden

Har hand om utbildning och omsorg inom skolformen grundskola. Det inkluderar bland annat mottagande i grundsärskola, fritidshemsverksamhet, skolpliktsbevakning, skolskjuts och elevhälsa.

829,8 mnkr

Gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden

Ansvarar för gymnasieutbildning, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, kommunal yrkeshögskola, arbetsfrämjande insatser, ekonomiskt bistånd samt integration i form av mottagande och bosättning av nyanlända.

302,5 mnkr

Kultur- och fritidsnämnden

Har främst hand om kommunens verksamheter inom kultur, idrott, friluftsliv och fritid. Ansvarar också för folkbiblioteksverksamhet enligt bibliotekslagen.

114,2 mnkr

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sköter tillsyn och beslutar om tillstånd, exempelvis bygglov, vid byggnationer samt inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Arbetar utifrån bland annat livsmedelslagen, plan- och bygglagen och miljöbalken.

9 mnkr

Tekniska nämnden

Ansvarar bland annat för driften av kommunens verksamhetslokaler och anläggningar samt för avfall, renhållning och kartor. De sköter även teknisk försörjning inom vatten, avlopp och vägar.

102,3 mnkr