Vårt Värmdö start

Denna artikel publicerades ursprungligen i Vårt värmdö nummer 1 2024

Vattenbuffel blir klappad i Hemmesta sjöäng

Biologisk mångfald ger oss livsnödvändiga ekosystemtjänster

Vi har träffat kommunekolog Marianne Haage för att reda ut vad som menas med biologisk mångfald, vad kommunen gör för den och vad vi själva kan göra.

Vad menas med biologisk mångfald?
Svar: Kortfattat kan man säga att det handlar om variationsrikedom på alla nivåer i naturen. Det vill säga, antal av och variation av olika ekosystem och arter, men även variation inom arter, såsom genetisk variation.

Varför är den viktig?

Svar: Vi är beroende av de ekosystemtjänster som biologisk mångfald ger. Ett exempel är pollinatörer, som är livsnödvändiga för vår livsmedelsförsörjning. Andra exempel är dricksvatten, ren luft, vattenreglering, friluftsliv, råvaror och mediciner.

Vilka är de största hoten mot den?

Svar: Förstörda eller förändrade livsmiljöer, såsom kalhyggen och icke hållbar markexploatering är ett av de största hoten. Andra större hot är överexploatering av arter, som icke hållbart fiske, jakt, jordbruk och skogsbruk. Andra exempel är klimatförändringar, invasiva främmande arter och förorening.

Hur arbetar kommunen med biologisk mångfald?

Svar: Kommunen har ekologer, vatten- och miljöstrateger, naturvårdare och parkarbetare med flera, som arbetar med ekologisk hållbarhet både i egna och andras projekt samt i det löpande arbetet. Som ekolog bildar jag till exempel naturreservat och arbetar med naturfrågor inom detaljplanering. Utöver de lite mer specialiserade rollernas arbete är det otroligt viktigt att hållbarhet genomsyrar allas arbete, oavsett om det handlar om att inte slösa med material, upphandla med miljökrav eller bedöma om en markanvändning är lämplig för platsen. Har du frågor om hållbarhet kan du alltid kontakta oss specialister. Under året hoppas vi också uppdatera hemsidan med matnyttig information.


Några tips från Mariannes om hur du kan bidra

  • Värna gamla träd, som äldre ekar och tallar.
  • Förvandla din gräsmatta till en sommaräng genom att bara klippa den i slutet av sommaren.
  • Skapa fristäder för fåglar i din trädgård eller uteplats. Till exempel, fågelholkar, blommande buskar och träd som du låter stå kvar. Eller varför inte en fladdermusholk?
  • Värna mörkret och släck utelampan om natten.
  • Köp ekologiska livsmedel i så stor utsträckning som du har möjlighet till.
  • Lämna död ved i trädgården, till exempel grenar, rishögar, stammar och hela döda träd. De är perfekta mat- och boplatser för fåglar och insekter.
  • Undvik båtbottenfärger.
  • Töm båttoaletten på sugtömningsstationer och undvik att kissa i vattnet. Bara tre deciliter urin kan göda tusen liter vatten med giftiga alger.