2022 års brukarundersökning

2022-12-29

En hand som visar tummen upp

Här kan du ta del av 2022 års brukarundersökning, funktionshinder samt individ- och familjeomsorg

Brukarundersökningen riktar sig till målgrupper inom individ- och familjeomsorg, vuxna personer med funktionsnedsättning inom boende, boendestöd och daglig verksamhet/sysselsättning enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) samt personlig assistans.

Resultat från brukarundersökningen finns presenterade nedan.

Brukarundersökning funktionshindersområdet

I år deltog kommunen även i en pilot för brukarundersökning om myndighetskontakten inom funktionshinderområdet.

Boendestöd , 244 kB.

Daglig verksamhet , 249.7 kB.

Gruppbostad , 249.2 kB.

Myndighetskontakt funktionshinders-området , 186.7 kB.

Personlig assistans , 240.4 kB.

Servicebostad , 246.7 kB.

 

 

Brukarundersökning individ- och familjeomsorg

 

Missbruk , 255.1 kB.

Ungdomar över 13 år , 251.3 kB.

Vårdnadshavare , 254.6 kB.