Felaktigheter i media om hemtjänst­upphandling

Publicerad

Händer på senior person, foto

Med anledning av flera faktafel i en artikel i lokaltidningen om den pågående hemtjänstupphandlingen så vill vi göra några förtydliganden. Korrekt information har också delgivits medarbetare inom den berörda verksamheten.

Värmdö byter upphandlingsform för hemtjänst och har bjudit in leverantörer att lämna anbud. Målet är att höja kvaliteten och öka tryggheten för hemtjänsttagarna samt minska administrativa kostnader.

I den artikel som publicerats i lokaltidningen förekommer inte bara direkta felaktigheter, utan också slutsatser som inte utgår från fakta eller information som delgivits av Värmdö kommun.

Det är väldigt olyckligt att media går ut med information som till delar är direkt felaktig. Lokaltidningen har fått upphandlingsunderlaget, som är offentligt, och skapat egna slutsatser utifrån det. Jag förstår att det bidrar till oro hos medarbetarna. Jag är den förste att beklaga hur detta har framställts i media, och vi har gått ut med korrekt information till personalen, säger Mahria Persson Lövkvist, vård- och omsorgschef i Värmdö kommun.

Upphandlingen kommer att genomföras enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling). Under våren genomfördes så kallade RFI (Request for information) i form av skriftliga frågor till leverantörer och branschorganisationer samt dialoger med potentiella utförare. Utifrån dialogerna har ett upphandlingsunderlag arbetats fram där det tagits hänsyn till olika parametrar som geografisk uppdelning, ersättningszoner och ersättningsmodell. Upphandlingen omfattar flera geografiska områden där det finns möjlighet att lämna anbud på ett eller flera områden.

Strategi som utgår från kvalitet, geografi och finansiell stabilitet

I den upphandlingsstrategi som tagits fram, och som ligger till underlag för upphandlingsunderlagen, framgår det bland annat:

  • att Värmdö kommun delas in i ett antal fasta geografiska områden
  • att det kommer vara möjligt att lämna anbud på ett eller flera av dessa områden
  • att ersättningsnivåerna är fasta och regleras av kommunen vilket gör att en utvärdering av priset inte möjlig
  • att anbuden utvärderas på kvalitet

Utifrån den artikel som lokaltidningen publicerat så framgår det tyvärr inte att det inte är det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet som vinner. Pengen är redan satt och ett högsta bud finns inte med som ett kriterium. Det gör däremot kvalitet.

Att byta upphandlingsform innebär att hemtjänsttagarnas möjlighet att välja utförare tas bort, men eftersom antalet utförare har varierat med geografin och valfriheten har varit begränsad av utförarnas rätt till kapacitetstak så har det inte varit möjligt för en stor andel hemtjänsttagare att välja utförare. Den nya modellen kommer innebära en ökad kvalitet och ökad trygghet för hemtjänsttagarna. Dessutom minskar vi de administrativa kostnaderna och transportsträckorna, säger Mahria Persson Lövkvist, vård- och omsorgschef i Värmdö kommun.

Den geografiska indelning som gjorts leder till kortare transportsträckor mellan hemtjänsttagarna. I tätorten ökar möjligheten för utförarna att i större utsträckning planera för att transportera sig till fots eller med cykel, till samma tid som vid transport med bil. Via den RFI som gjordes visade det sig också tydligt att inget företag skulle lägga anbud om det ingick natt. Det innebär att den kommunala hemtjänsten inte avvecklas, utan kommunen behåller en viss kompetens för att ansvara för nattjänster.

Medarbetare som berörs

Det är cirka 115 tillsvidareanställda och cirka 150 visstid/timanställda som berörs. Utöver att den siffra som angavs i lokaltidningen är direkt felaktig, så är det heller inte korrekt att gruppera ovanstående anställningar – de olika anställningsformerna medför helt olika rättigheter och skyldigheter för den anställde och för oss som arbetsgivare. Det är därför viktigt att det framgår att det är cirka 115 tillsvidareanställda som primärt berörs.

För att det ska vara möjligt med verksamhetsövergång krävs att en strukturerad sammanhållen enhet övergår i ny regi. I och med den förändrade områdesindelningen av hemtjänsten finns inte den strukturerade sammanhållna enheten, det vill säga att det inte går att avgränsa vilken medarbetare som övergår till ny utförare. Därför kan inte vi uttala oss om införande utifrån personal innan upphandlingen är slutförd.

Mer information om upphandlingen

Efter att vi varit i kontakt med lokaltidningen har vissa justeringar i artikeln gjorts. En mer utförlig redogörelse än ovanstående kan inte göras i dagsläget på grund av upphandlingssekretess. För mer information hänvisar vi till sidan för Hemtjänstprojektet – där finns underlagen i sin helhet samt tidplan för upphandling, utvärderingsperiod och genomförande.

Till sidan för Hemtjänstprojektet