Samverkan förbättrar hav och skärgård

Publicerad

Hund ser ut över hav

2021 påbörjade Havs- och vattenmyndigheten ett projekt med syfte att uppnå och bevara ett hav i balans och en levande kust och skärgård. Här ingår ett stort antal aktörer. Värmdö kommun är en av dem och vattenförbättrande åtgärder ett av delprojekten.

– Att ta sig an ett vattenområde och försöka återställa eller förbättra dess kvalitet handlar om att undersöka vilka beroenden som finns inom vattenområdets avrinningsområde, förklarar vattenstrateg Jenni Brink Bylund på avdelningen för strategisk planering.

Det kräver många gånger intrång på andras mark och ofta även fysiskt utrymme som kan stå i konflikt med andra intressen. Därför behöver kommunen stöd av markägare, verksamhetsutövare och exploatörer för att kunna leva upp till lagstadgade miljökvalitetsnormer för kommunens vatten.

– En viktig del i att lyckas med att förbättra vattnet är att hitta gemensamma arbetssätt, för samtliga aktörer inom vattenområdet. Vatten känner inte av några gränser, det är därför vi behöver hantera frågorna verksamhetsövergripande och samverka med andra aktörer, förklarar Jenni Brink Bylund.

Vatten rinner genom händer

 

I exempelvis Björnöfjärden har forskare på Stockholms universitet, inom projektet ”Levande kust” gått samman med markägare och boende för att förbättra vattenkvaliteten.

Värmdö kommun har i sin tur bidragit till projektet genom att prioritera tillsynen av de enskilda avloppen inom området. De boendes åtgärder mot bristande avloppsanläggningar har gett framgång genom ett minskat läckage av näringsämnen till viken.

– Det här får statuera ett gott exempel på hur man genom samverkan och olika åtgärder inom ett avrinningsområde kan förbättra vattenkvalitén på ett systematiskt och kostnadseffektivt sätt, säger Jenni Brink Bylund.

Värmdö kommuns vattenplan

I arbetet som Värmdö kommun gör ingår också att ta fram en så kallad vattenplan. I den ska invånarna kunna läsa om hur kommunen arbetar strategiskt med vattenkvalitetsförbättringar, vilket mandat kommunen har och hur viktigt det är att göra gemensam sak av arbetet.

– Kommunerna har också ett pedagogiskt ansvar att hålla politiker och invånare informerade i frågan. Men vi behöver också samverka och stödja markägare och verksamhetsutövare, genom att gå i fronten för att få andra att följa efter”, berättar Jenni Brink Bylund.

Vatten är en av våra viktigaste ekosystemtjänster, det vill säga tjänster som naturen ger oss, och som gör Värmdö unikt. Vatten är en livsnödvändig produkt som behöver hanteras med respekt.

– Det vi gör inom Värmdö och vår kust har betydelse för Östersjön, även utanför vår kommungräns”, avslutar Jenni Brink Bylund.

Frågor & svar:

Vad är ett avrinningsområde?

Det är ett område från vilket vatten från både regn, snö och grundvatten bidrar med vatten till en specifik havsbassäng, sjö eller ett vattendrag. Allt som sker i avrinningsområdet avgör vilka förhållanden det är i vattenmiljön. Därför behöver avrinningsområden ligga till grund för beslut om vad som ska göras för att komma till rätta med vattenproblem.

Källa: Mälarens Vattenvårdsförbund

Vad är projektet ”Levande kust”?

Det är Stiftelsen BalticSea2020:s storskaliga kustzonsprogram. I en vik i Stockholms skärgård testades olika åtgärder för att lösa problem orsakade av övergödning.

Källa: BalticSea2020

Vad är en ekosystemtjänst?

Ekosystemtjänster är framför allt ett pedagogiskt begrepp för att visa att människan är beroende av naturen och de olika ekosystem som omger våra samhällen.

Källa: Skolverket