Läget i Ukraina - så arbetar Värmdö kommun

Publicerad

Värmdös kommunhus

Läs om hur kommunens roll och ansvarsområden är utformade.

Rysslands invasion av Ukraina och det förändrade säkerhetsläget i Europa väcker många känslor och frågor. Här kan du läsa mer om hur Värmdö kommun arbetar i situationen och om hur kommunens roll och ansvarsområden är utformade.

Det här gör kommunen

Flyktingmottagande

Vid mötet i EU:s ministerråd för rättsliga och inrikes frågor den 3 mars kom EU-länderna överens om att aktivera massflyktsdirektivet (direktiv 2001/55/EG). Massflyktsdirektivet innebär bland annat att personer från Ukraina ska erbjudas ett omedelbart och tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd i EU:s medlemsstater. För att kunna tillgodose sig sin rätt enligt direktivet är det viktigt att personer flyende från Ukraina identifierar sig hos Migrationsverket vid ankomst.

Boende och uppehälle
Boende till personer på flykt ordnas av Migrationsverket eller, om den enskilde så önskar, av den enskilde själv (till exempel hos anhöriga). Det är dock viktigt att även den som arrangerar eget boende registrerar sig hos Migrationsverket eftersom registreringen är en förutsättning för att få sina rättigheter tillgodosedda enligt Massflyktsdirektivet. Vid registreringen finns två val kring boendesituationen:

  1. Den som har en egen ordnad bostad kryssar för detta vid registrering hos Migrationsverket och Migrationsverket anordnar då inget boende till personen. Observera att detta förutsätter att de som äger bostaden där personen ska bo också har möjlighet att stå för uppehälle.
  2. Den som inte har ordnad bostad eller som bor hos någon som för tillfället inte kan stå för uppehället kryssar för att den inte har bostad vid registrering hos Migrationsverket. I detta fall anvisar Migrationsverket personen till ordnat boende. Placering kan ske var som helst i landet.

Kommunen har enligt utgångspunkten ingen skyldighet att ordna boenden men bör hjälpa den som saknar boende att kontakta Migrationsverket. De boenden kommunen ordnar är på uppdrag av Migrationsverket.

Värmdö kommun kommer framöver få information om hur många personer som kommer tilldelas boende på Värmdö genom myndigheten. Värmdö kommun förbereder sig för flyktingmottagande och berörda kontor har väl inarbetade rutiner för att vara en del av det svenska samhällssystem som tar emot flyktingar. De kontor som berörs av ett flyktingmottagande har stärkt sina resurser för att medverka i mottagandet.

Utbildning
Barn och ungdomar som söker tillfälligt skydd har rätt till förskola, grundskola och gymnasieskola om de är under 18 år. Därför förbereder utbildningskontoret sig för mottagande av barn och unga. Förvaltningen kartlägger utifrån olika planeringscenarion kapaciteten för mottagande i de olika skolformerna. För frågor om detta kontakta:
samordning-skola@varmdo.se

Socialtjänsten
Socialtjänsten har ett ansvar att ta emot de barn som anvisas av Migrationsverket och kommer från Ukraina utan sina vårdnadshavare. Socialtjänsten tillser att de får boende och rätt stöd, samt tillser att överförmyndarmyndigheten utser en god man, som tar tillvara barnets intressen i vårdnadshavarnas ställe. Socialtjänsten har ett ansvar att tillse att barnet har ett tryggt och stabilt boende och utreder därför boendets förmåga och lämplighet att ta emot barnet.

Samverkan och beredskap

Värmdö medverkar i den samverkansgrupp som bildats inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen (SSR) tillsammans med andra myndigheter och samhällsfunktioner, som till exempel Försvarsmakten och Polisen. Samverkan Stockholmsregionen (SSR) är länets aktörsgemensamma funktion för krisberedskap och krishantering. Samverkan innebär att kommunen får information snabbare, att de olika aktörerna kan dela sina erfarenheter och att samarbete kan möjliggöras. Det ingår även en arbetsgrupp för samordning av kommunikation.

Värmdö visar solidaritet

Värmdö kommun flaggar sedan den 25 februari med den ukrainska flaggan utanför kommunhuset i Gustavsberg. Flaggningen är ett sätt att visa vikten av att stå upp för demokrati och visa solidaritet för den ukrainska befolkningen.

Samlad information

Det som händer i Ukraina väcker inte bara frågor och tankar, utan även mångas engagemang att hjälpa människor som är på flykt från kriget. Många hör av sig och vill hjälpa till med kläder, leksaker eller andra förnödenheter. Värmdö kommun har förtillfället inte möjlighet att omhänderta de donationer som erbjuds från privatpersoner, men uppmanar personer som vill ge sitt stöd på olika sätt att kontakta hjälporganisationer för att se vilken hjälp som efterfrågas eller vilka insamlingar som pågår. Vi har också samlat information och länkar om hur du kan hjälpa till, få stöd och stötta andra via länken nedan (se delen ”Vanligt förekommande frågor just nu”). Sidan uppdateras löpande.

Läget i Ukraina