این است سیستم مکاتب سویدنی

زمانیکه طفل شما یک ساله شد میتوانید که اورا شامل کودکستان کنید. کودکستان اختیاری می باشد. از فصل خزان این سال طفل شما که عمرش سه سال باشد حق دارد که شامل کودکستان عمومی گردد. کودکستان عمومی ۱۵ ساعت بوده و بدون فیس می باشد.

از عمر شش سالگی شاگرد صنف آمادگی را آغاز می کند. بعد از صنف آمادگی، شاگرد میتواند که مکتب ابتدائيه یا کدام شکل متبادل انرا شروع کند. برای شاگردهایکه عمر شان بین ۶ الی ۱۳ سال است یک محل ساعتیری قبل و بعد از اوقات مکتب وجود دارد که در ضمن همین محل در اوقات تعطیلی مکتب هم باز می باشد و برای شاگردان فعالیت های معنادار را پیشکش می کند. فیس این پیشکش به عاید سرپرست شاگرد ارتباط دارد.

ما در سویدن قانون وجوب مکتب داریم، این قانون بدین معناست که شاگرد از صنف امادگی الی صنف نهم باید مکتب برود. اگر شاگرد مریض باشد باید برای هر روز غیر حاضری او به مکتب درخواست داده شود. فقط سرپرست شاگرد می تواند که در رابطه به مریضی شاگرد درخواست بدهد. درخواستی بقیه قابل اعتبار نمی باشد.

ممکن است که کلتور مکتب سویدنی از تجارب سابقی مکتبی شما متفاوت باشد. این شاید بدین معنی بود که شرایط و تقاضای بیشتری منتظر شاگردان و سرپرستان باشد.

ما از شاگردان خود چنین تقاضا داریم:

  • آمدن در وقت معیین
  • تسلیم نمودن کارخانگی در وقت تعیین شده اش.
  • احترام در مقابل دارائی، معلمین و شاگردان مکتب.
  • سهم گیری فعال در دروس. توضیح دادن درین مورد که شما چگونه توانستید که به جواب این سوال رسیدید کمتر مهم ازین نیست که شما جواب درست بدهید.
  • سهم فعال در وظایف گروپی، تحقیقات و بحث کردن. اینکه اشخاص باهم به این دلیل همکاری می کنند که همگی به یک هدف برسند.
  • سهم گیری در مضامین عملی بطور مثال علم خانگی، رسم و موسیقی. این نوع مضامین یک برابر مهم است با مضامین مفکوراتی.

از سرپرستان توقوع می شود که با ادارهٔ مکتب در ارتباط باشند. یک همکاری مثبت بین مکتب و خانه برای هر دو جانب قابل التفات است. به همین دلیل در مورد امور بزرگ و کوچک باهم در ارتباط شوید. شما در درست اول با نگران شاگرد تماس می گیرید.

ارزش کار اساسی

اساسات و پروژه مکتب بالای اساس دیموکراسی و رهبری معلمین بنا است. آموزش باید در رابطه به احترام مستحکم به حقوق بشر، حقوق و ارزشهای اساسی دموکراتیک که جامعه سوئد بر آنها متکی بوده، بنا باشد.

همه انسانها ارزش مساویانه دارند، مساوات بین زن و مرد و در ضمن انسجام بین بشر از مفکوراتی باشد که به شاگرد منتقل و شکل سازی شود. آموزش در مکتب باید بنا به فرقه گرايی نباشد.

مکتب باید همان حقوق را به شاگردان مفکوره سازی و منتقل نماید کدام حقوقی را که کنونسون ملل متحد در رابطه به حقوق اطفال منتخب نموده است (کنونسون اطفال).

معلومات در رابطه به مکاتب کمون ورمدو

مکاتب کمون ورمدو

در کمون ورمدو ده (10) عدد مکاتب دولتی و چهار (4) مکاتب خصوصی وجود دارد.

در مکاتب هیمیستا و خیر گوردز سکولا صنوف آمادگی وجود دارد که شاگردان می تواند در صنف بنشینند که بنام گروپ آموزش کمتر یاد می شود و یک بخش روز مکتب می باشد. اوقات بقیه شاگرد به صنف بزرگ خود بر می گردد.


تعدیل کننده

همه شاگردان جدید و سرپرستان در رابطه به نقشه گذاری لسان و تجارب قبلی مکتب شاگرد، یکی از تعدیل کنندهٔ کمون را ملاقات می کنند. نتایج این نقشه گذاری به مکتب امکاناتی خوبی را در رابطه به جابجا کردن شاگرد در مکتب را مساعد می کند و در ضمن برای معلم امکاناتی را مساعد می کند که دورس خود را مطابق سطح علم و نیاز شاگرد عیار کند.


نگران/ مسٔول صنف

نگران/ مسٔول صنف یک جنبهٔ مهم برای شاگرد می باشد و یک ارتباط بین مکتب و خانه هم می باشد. نگران/ مسٔول صنف رشد علمی و اجتماعی شاگرد را تعقیب می کند. نگران/ مسٔول صنف مسٔولیت در قبال نیاز های مخصوصه و ایجاد شده را بدوش دارد.


صنف آمادگی و سویدنی بحیث زبان دیگر

صنف آمادگی

یک شاگرد که به صنف آمادگی می رود یک حصهٔ دروس خود را در گروپ درسی دیگر بدون صنف عادی اش میخواند. مقصد از صنف آمادگی این است که شاگرد باید در لسان سویدنی رشد کند تا بتواند که دروس بعدی خود را در صنف عادی تعقیب کند. معیاد اکثر آموزش در صنف امادگی تا دو سال می باشد.

سویدنی بحیث زبان دیگر

شاگردانیکه در لسان سویدنی فهم کافی دارند و میتوانند که دروس صنف بزرگ را درک کرده بتوانند، پس براینکه رشد زبان سویدنی انها دیگر هم عمق پیدا کند، دروس لسان سویدنی بحیث زبان دیگر برای انها پیشکش می شود. پلان کورس لسان سویدنی بحیث زبان دیگر همان قدر مهم است طوریکه مضمون سویدنی مهم می باشد اما شاگرد نظر به زبان مادری دیگر ارزیابی می گردد.


ارتباط بین خانه و مکتب

مکاتب کمون با شاگردان و سرپرستان از طریق یک سیستم انترنتی در ارتباط می باشند که یک جای مکتب یا بنام سکول سوفت یاد می شود. که شما می توانید از ان طریق غیر حاضری مریضی، ارتباط گرفتن با نگران/مسٔول صنف ارتباط گرفته می توانید و رشد تعلیمی طفل تانرا بشکل قضاوت، ارزیابی و نتایج تعقیب کرده بتوانید.

نگران/مسٔول صنف نیز اوقات را در سکول سوفت که شما معیین کرده اید در رابطه به جلسات رشد تعیین می کند. در جریان این جلسات شما از حالات مکتب و مضامین ها باخبر می شوید و شما اگر بحیث سرپرست کدام سوالات دارید انرا مطرح کرده می توانید.

در پروگرام سکول سافت شما نیز میتوانید که از معلومات جلسهٔ والدین اگاه شوید. این نوع جلسات معلومات عمومی را دربر دارند که از طرف مدیر مکتب به سرپرستان داده می شود.

معلومات ورودی پروگرام را شما از پذیرش مکتب بدست آورده می توانید.


فعالیت بعد از مکتب

فعالیت ها بعد از اوقات مکتب شاگرد را در رشد لسان تقویه کرده اما نیز در ارتباط اجتماعی و ضمناً در ادغام هم کمک می کند. به همین دلیل این یک عمل مثبت است که شاگرد بعد از اوقات مکتب با هم صنفیان خود یکجا در مکتب بمانند. برای شاگردان خوردتر از صنف امادگی الی صنف سه (3) فعالیت بنام اوقات فارغ پیشکش می شود و برای شاگردان بزرگ از صنوف چهار (4)، پنج (5) و شش (6) همین نوع فعالیت ها داده می شود که بنام کلوبن مسمی است.

برای شاگردانی که عمر یشان بزرگ است بهتر است که خود را در یک سپورت مصروف کند بطور مثال فوتبال. حرکت دادن وجود نیز برای صحت یک عمل خوبی است و نیز دیگر بخش های مثبت را هم در خود پنداشته می باشد. تومتی بو یک محل فعالیت های متفاوت می باشد که بالای سالون سپورت در مکتب هیمیستا قرار دارد. این فعالیت های است که مکتب انرا تنظیم نمی کند.


تعطیل

شاگردان در وقت تعطیلی رخصت می باشند. اگر نیاز رخصت در وقت عادی مکتب باشد درانصورت باید به نگران صنف یا مدیر درخواست داده شود. یک درخواست تحریری به نگران صنف سپرده می شود. در اوقات تعطیلی مکتب سالونهای ساعتیری برای اطفال کم عمر باز می باشد، اما شما بحیث سرپرست باید پیش از پیش برای این فرصت درخواست بدهید.


تیم صحی شاگرد

در هر مکتب دولتی کمون ورمدو یک تیم صحی برای شاگرد میسر می باشد که این تیم متشکل از پرستار مکتب، شخص کمکی، پیداگوگ مخصوص، معلم مخصوص، رهنمای درسی و وظیفوی و در ضمن معاون مدیر می باشد. داکتر مکتب و روانشناس مکتب در وظیفه اش حاضر می باشد اما در یک مکتب مخصوص جابجا نمی باشند.

وظیفهٔ تیم مذکوره پوره نموده لیاقت پیدگوگی معلمین در رابطه به رشد شاگردن و تعلیم می باشد. معلمین و کارمندان مکتب با هم یکجا در این تیم برای حالت مثبت تعلیمی و امکانات آمورش شاگردان کار می کنند.


فورمه هایکه خانه پوری گردیده و تسلیم می شود.

فورم- ایس او ایس – یک فورم است که دران شمارهٔ تلیفون و آدرس شاگرد و سرپرست ثبت می باشد. درین فورم نیز جوابات در رابطه به دوا/شنا/عکس هم داده می باشد.

خوراک مخصوص- اگر شاگرد به علت الرجی یا مذهب نیاز به خوراک مخصوص دارد درانصورت باید یک درخواست را به مدیر تسلیم کنید.

ساعتیری/کلب- شاگردان صنوف امادگی و از سال 1 الی 6 می توانند که در رابطه به جای خانی ساعتیری و کلب درخواستی تسلیم کنند.

کمپیوتر: از صنف چهارم شاگرد می تواند که یک کمپیوتر را بطور یک الهٔ اموزشی امانت بگیرد. سرپرست و شاگرد هر دویش باید قواعد قرضداری کمپیوتر را خوانده و بعداً باید امضا نمایند. درین مورد سرپرست مسٔول می باشد. فورمه به مدیر تسلیم می شود.

دروس زبان مادری- چندین زبان پیشکش شده و به شدت تلقین هم می گردد. تحقیقات واضح کرده که دروس زبان مادری اثر واضح و مثبت را بالای رشد اموزش در همه مضامین می کند. دروس طبق پلان کورسی و پلان مضامین برای مضمون پیش می رود و ازین رو شاگرد در یک مضمون نمرات می گیرد.

درخواست به آدرس ذیل ارسال می گردد.

Farstavikens skola/modersmål Bergsgatan 13441 Gustavsberg

کارت ترانسپورتی بس- سرپرست خودش در رابط به کارت ترانسپورتی بس به کمون ورمدو درخواست می کند. شاگردانی که در حدود 4 کیلو متر از مکتب زندگی می کنند اکثره اوقات برایشان کارت داده نمی شود. اگر کارت ترانسپورتی بس تائید گردید درانصورت شما میتوانید که کارت مذکوره را از پذیرش بدست بیآورید.