Ansökan om skolskjuts

Elever som går i grundskolan och som har långt mellan skolan och hemmet kan ha rätt till skolskjuts.
Skolskjuts beviljas läsårsvis och ansökan ska göras inför varje nytt läsår.

Ansökan om skolskjuts inför nytt läsår öppnar upp 1 mars, välj läsår 2024/2025 i den digitala tjänsten.

Fullständig ansökan skall inkomma senast 30 april för att vara säker på att beslut om skolskjuts är klart till skolstart höstterminen 2024. För ansökningar inkomna efter 30 april kan ej beslut innan skolstart garanteras.

Avser ansökan innevarande vårtermin väljs läsår 2023/2024 i den digitala tjänsten.
Sista dag att ansöka för innevarande vårtermin (2024) är den 30 april.

Ansök om skolskjuts Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för skolskjuts

Riktlinje skolskjuts anpassad
gymnasieskola och elevresor


I portalen kan du som vårdnadshavare se din ansökan och ta del av beslut.

Portalen för vårdnadshavare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vem har rätt till skolskjuts?

För att ha rätt till skolskjuts så krävs det att vissa kriterier uppfylls. Om ni är osäker på om ni har rätt till skolskjuts så kan ni läsa mer skolskjuts här:

Mer om skolskjuts

Har du fått SL-kort?

Det är viktigt att SL-kortet registreras hos SL. Värmdö kommun ersätter inte borttappade eller förstörda accesskort. Det är därför upp till vårdnadshavare eller elev att registrera accesskortet för att kunna ta del av förlustgarantin.
Om ni har förlorat ert busskort och förlustanmält det hos SL så är det vårdnadshavares ansvar att barnet kommer till och från skolan tills ni skaffat ett nytt SL kort.

Busstider för skolskjuts

Så hanterar vi dina personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig och ditt barn, så som namn, adress, personnummer, och andra personliga förhållanden ni anger. Syftet med en sådan behandling är för att kunna bedöma och fatta beslut om rätt till skolskjuts.

De uppgifter du lämnar i ansökan behöver vi för att kunna bedöma rätt till skolskjuts enligt skollagen och kommunens riktlinjer. De adressuppgifter ni anger kommer också att kontrolleras mot folkbokföringsregistret. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina personuppgifter kommer att sparas i tre år efter din senaste skolskjutsansökan.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Varje enskild nämnd är personuppgiftsansvarig för sin verksamhet. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

Mer om dina personuppgifter

Kontakt för skolskjuts

skolskjuts@varmdo.se

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00