Rätten till skolskjuts

På denna sida hittar du information om vad som krävs för att du ska ha rätt til skolskjuts.

Riktlinjer för skolskjuts , 285.4 kB.

Avstånd

För att ha rätt till skolskjuts behöver avståndet mellan hemmet och skolan vara:

  • Elever i förskoleklass och i årskurs 1, minst 2 km gångavstånd
  • Elever i årskurs 2–3, minst 3 km gångavstånd
  • Elever i årskurs 4–9, minst 4 km gångavstånd

Minsta avstånd innebär kortaste användbara gång- eller cykelväg.

Beviljas du skolskjuts med SL eller upphandlad buss behöver du gå till och från den hänvisade busshållplatsen.

Trafikförhållanden

Du kan få skolskjuts på grund av att vägen mellan ditt hem och skolan inte är trafiksäker. Kommunen gör alltid en individuell bedömning utifrån kända trafikförhållanden. Du kan få skolskjuts på grund av trafikförhållanden även om avståndet mellan hem och skola är kortare än avståndskravet.

Kommunen tittar på följande trafikförhållanden:

  • Väghastighet
  • Trafikintensitet
  • Siktförhållanden
  • Belysning

Funktionsnedsättning

Du kan få skolskjuts på grund av en funktionsnedsättning. Din funktionsnedsättning ska starkt påverka din möjlighet att ta dig till och/eller från skolan. Som huvudregel ska inte funktionsnedsättningen vara tillfällig.

Söker du skolskjuts på grund av en funktionsnedsättning behöver du lämna in till exempel ett läkarintyg som styrker ditt behov.

Hjälp vid olycka?

Har du råkat ut för en olycka och behöver hjälp med transporter mellan hem och skola gäller inte skolskjuts. Kontakta ditt försäkringsbolag om du har en olycksfallsförsäkring som gäller. Saknar du en egen försäkring så har kommunen tecknat en försäkring för alla barn skrivna i Värmdö.

Mer om kommunens olycksfallsförsäkring

Annan särskild omständighet

Kan du inte få skolskjuts på grund av avstånd, trafikförhållanden eller funktionsnedsättning (se ovan) kan du beviljas skolskjuts på grund av individuella särskilda omständigheter. Motivera i ansökan vilka de särskilda omständigheterna är. Bor du i skärgården och behöver åka båt för att ta dig till skolan ska du ange annan särskild omständighet när du ansöker om skolskjuts.

Skolskjuts vid växelvis boende

Du kan beviljas skolskjuts om du bor hos båda dina vårdnadshavare under förutsättning att båda vårdnadshavarna är folkbokförda i Värmdö kommun och har delad vårdnad (50/50). Samt att övriga kriterier för skolskjuts är uppfyllda. Detta kallas "växelvis boende"

I ansökan fyller ni i boendeschemat för att kommunen ska kunna göra eventuella planeringar av skolskjutsen.

Skolskjuts vid val av annan skola

Har du valt en annan skola än den som kommunen har placerat dig i (kommunal eller fristående) måste du först uppfylla de grundläggande kraven. Därtill kommer att skolskjutsen får inte blir organisatoriskt svårare eller dyrare till den valda skolan jämfört med skolskjutsen till den skolan där kommunen skulle placerat dig.

Skjuts till fritidsverksamhet - endast för somliga

Skolskjuts beviljas i normalfallet bara till och från skolan, inte till eller från fritidsverksamhet. Undantaget för regeln är skjuts till vissa särskoleelever.

Om du önskar säga upp fritidsplatsen i och med en skolskjutsansökan måste detta ske separat.

Mer om att säga upp plats

Ansök

Ansökan om skolskjuts