Olika typer av anläggningar och tömningsintervaller, slam och avlopp

Slamavskiljare

I en slamavskiljare fångas det fasta avfallet och sjunker till botten och flytslammet hamnar överst. En av de viktigaste skötselåtgärderna är att tömma slamavskiljaren enligt de tömningsintervaller som meddelas i beslutet från bygg-, miljö och hälskyddsnämnden. Tömningsintervallet varierar beroende på om anläggningen betjänar en fritidsbostad eller en permanentbostad, hur stor slamavskiljaren är samt om anläggningen belastas av både WC- och BDT-avlopp eller bara BDT-avlopp. Till slamavskiljare hör även fördelningsbrunn som fördelar vattnet till flera spridarrör, infiltration och markbädd, här sipprar avloppsvattnet genom marken och renas.

Sluten tank

En sluten tank ska vara hel och ha ett låst lock för att förhindra olyckor. Sluten tank ska vara kopplad till larm, som ger information om när det är dags för tömning. Efter tömning är det alltid en mindre mängd kvar i tanken, det är rester som sitter på väggen som rinner ner och lägger sig på botten av tanken.

Vid misstanke om att den slutna tanken är otät (vid inläckage eller utläckage) kontakta bygg- och miljöavdelningen.

Minireningsverk

Det finns många olika fabrikat och modeller av reningsverk som töms på olika sätt. Därför ska en tydlig tömningsinstruktion på svenska finnas uppsatt väl synlig för tömningspersonalen i anslutning till verket. Det ska vara tydligt uppmärkt var i verket tömning ska ske. Eventuellt känsliga delar i verket ska vara skyddade. Om minireningsverkets funktion kräver återfyllnad efter tömning, ligger ansvaret för detta på dig som fastighetsägare. Önskar du att entreprenören gör det tas taxa ut för minireningsverk.

På fastlandet kan du få tömt:

Genom budning

  • Inom fem arbetsdagar. Dag ett räknas nästkommande arbetsdag.
  • Jourtömning inom 12 timmar, tömning kan då ske på obekväm arbetstid. Det utgår inte någon rabatt för samkörning vid jourbeställning. Om det är längre än 70 meter slang kan inte jourtömning utföras.

För jourtömning utanför kontorstid kontakta kommunens entreprenör Miljövision AB på telefon 08-570 300 14.

För jourtömning ska du skriva under en särskild blankett och lämna den till chauffören vid tömningstillfället. Blanketten finns nedan.

Jourtömning - blankett , 99.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Observera att du måste avboka eventuell tidigare beställd slamtömning om du beställer jourtömning istället. Kontakta kundservice.

Abonnemang

Du väljer själv vilka veckor du vill ha hämtat, till exempel vecka 10, 20, 30 och så vidare eller enligt beslutet från bygg-, miljö och hälsoskyddsnämnden. Vi kommer att tömma anläggningen samma veckor varje år tills du själv gör någon förändring.

Kontakta kundservice om du vill teckna abonnemang.

I skärgården kan du få tömt:

Genom budning

  • inom åtta kalenderdagar, vid beställning innan kl. 16:00, måndag–fredag, räknas dagen som dag ett, annars är dag ett nästkommande arbetsdag
  • jourtömning inom 24 timmar, det utgår inte någon rabatt för samkörning vid jourbeställning. Om det är längre än 70 meter slang kan inte jourtömning utföras.

För jourtömning utanför kontorstid kontakta kommunens entreprenör Prezero på telefon 070-525 40 41.

För jourtömning ska du skriva under en särskild blankett och lämna den till chauffören vid tömningstillfället. Blanketten finns nedan.

Jourtömning - blankett , 99.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Observera att du måste avboka eventuell tidigare beställd slamtömning om du beställer jourtömning istället. Kontakta kundservice.

Abonnemang

I skärgården har vi abonnemangsveckor både på vår och höst.

  • Vårabonnemangen utförs under april till och med maj.
  • Höstabonnemangen utförs under september till och med oktober.

Kontakta servicecenter om du vill teckna abonnemang, via mejl varmdo.kommun@varmdo.se eller telefon 08-570 470 00