Eldning inomhus

Om du tänker tända en brasa med ved behöver du visa hänsyn till dina grannar. Detta gäller oavsett om det är för viss uppvärmning eller bara mys och trivsel från din eldning inom- eller utomhus. Annars riskerar röken från din eldning att medföra besvär och olägenhet för omkringboende.

Anledningen till att denna småskaliga eldning behöver begränsas är att röken från din eldning inte sällan når grannfastigheter såväl utomhus som inomhus och där kan orsaka irritation i luftvägar, stark lukt och spridning av sot. Speciellt utsatta är astmatiker och människor som lider av luftrörs- och andningsbesvär.

Vedeldning bildar så kallade polyaromatiska kolväten (PAH). Dessa ämnen har i sig cancer-framkallande egenskaper.

Observera att för denna typ av småskalig eldning inomhus är syftet inte avsett för att värma
upp hela eller del av huset, varken permanent eller tillfälligt. Syftet med denna typ av eldning bör snarare betraktas som trivseländamål. Detta även om eldningen av naturliga skäl även ger lite värme.

Småskalig eldning för trivsel och uppvärmning

När du eldar med ved behöver du se till att förbränningen är effektiv genom att mycket luft tillförs för att på så sätt bidra till att minska utsläpp av luftföroreningar. Om din eldning medför en olägenhet för andra kan bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden komma att begränsa din eldning, till och med förbjuda den. Samtidigt visar rättspraxis att grannar må behöva tåla småskalig vedeldning på som mest upp till två tillfällen per vecka. Kom ihåg att denna omfattning även torde innefatta sådan vedeldning som till exempel kan ske i bastu, badtunna, eldkorg och grill/fiskrök.

Mark- och miljööverdomstolen har i flera fall definierat småskalig eldning, vars syfte inte är uppvärmning med ved som primär och enda värmekälla, till att få pågå upp till två tillfällen per vecka och det fyra−åtta timmar per tillfälle. Domstolen har även i ett fall hitintills gjort likvärdig bedömning för eldning utomhus i badtunna (dom M1837-18).

Så avgörande mot bakgrund av rättspraxis är alltså inte var eldningen sker (inne eller ute) utan det som är avgörande är om den småskaliga vedeldningen kan bedömas vara en olägenhet eller inte. Rättspraxis ger en generell vägledning hur bedömningen bör vara i ett enskilt ärende även om omständigheterna behöver bedömas i varje enskilt fall.

Ett problem kan i praktiken inte helt sällan uppstå om det är flera i ett område som med sin småskaliga vedeldning eldar. Och det även om det förhoppningsvis sker i enlighet med nämnda rättspraxis. Därför gäller det att alla som önskar elda småskaligt visar hänsyn till sina grannar. Elda därför gärna färre än de nämnda högst två gånger per vecka eller inte alls. Om du ändå väljer att elda, se då till att det inte är vindstilla samtidigt som du är observant på att vinden inte ligger rakt gentemot mot grannar. Prata med varandra!

Skulle du vilja komplettera ditt ordinarie uppvärmningssätt se då till att välja ett sätt som inte alls innebär utsläpp av rök. Du kan till exempel uppnå en utsläppsfri uppvärmning genom att använda dig av/installera en luft/luftvärmepump. Att öka sin småskaliga vedeldning är inte ett alternativ.

Om du vill elda just med ved för husets värmebehov måste du ha en regelrätt vedpanna
och den behöver vara ansluten till bästa möjliga teknik, för att kunna elda på ett effektivt
och miljömässigt sätt. En av sådana tekniska lösningar är att ansluta vedpannan till en ackumulatortank. Dessutom behöver nya vedpannor uppfylla vissa utsläpps- och energiprestanda i enlighet med EU-förordningarna som reglerar om energimärkning
och ekodesign. I den senare finns utsläppsprestanda som en panna minst behöver uppfylla.

För mer information om detta se nedan länkar:

Eldning i och installation av villapanna

Eldstäder

Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Undvik att elda om röken når dina grannar

Du bör undvika att elda med ved om det skulle medföra att din eldning påverkar din om-
givning, vilket den lätt gör inte minst i tätbebyggda områden som ofta är planlagda men
inte nödvändigtvis behöver vara det. Röken kan bland annat orsaka irritation i luftvägarna
och kommer lätt in via ventilationen i grannars hus, vilket sällan är uppskattat.

Om tillfällen skulle uppkomma där grannar besväras av röken från din eldning (oavsett om
det gäller ett planlagt område eller inte) men du som eldar eventuellt inte skulle hålla med, är
det du som eldar som behöver visa att din eldning inte skapar olägenheter för människors
hälsa och miljön – inte din granne som besväras. Denna princip i miljöbalken kallas för den omvända bevisbördan.

Läs mer om småskalig eldning och annan eldning hos Naturvårdsverket.

Eldning - Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.