Eldning inomhus

Det finns en hel del att tänka på vid eldning och vi behöver också begränsa eldning mer än man kanske kan tro.

Trivseleldning och annan vedeldning

Anledningen till att denna eldning behöver begränsas är att röken ju inte sällan kommer in till grannfastigheterna och där kan orsaka irritation i luftvägar, stark lukt och spridning av sot. Speciellt utsatta är astmatiker och människor som lider av luftrörs- och andningsbesvär.

Vedeldning bildar så kallade polyaromatiska kolväten (PAH). Dessa ämnen har i sig cancerframkallande egenskaper.

Observera att trivseleldning inte är en typ av eldning vars syfte är att värma upp hela eller del av huset, och det inte ens tillfälligt, utan denna typ av eldning avser eldning för att hos den som eldar ha det mysigt och trevligt en kortare stund. Detta även om brasan självklart ger lite värme också.

Tänk på detta

När du eldar med ved behöver du själv se till att förbränningen är effektiv genom att mycket luft tillförs för att på så sätt bidra till att minska utsläpp av luftföroreningar. Om din eldning medför en olägenhet för andra kan bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden komma att begränsa din eldning, till och med förbjuda den. Samtidigt visar rättspraxis att grannar må behöva tåla trivseleldning på som mest upp till två tillfällen per vecka.

Ett problem uppstår dock när det är flera som i grannskapet trivseleldar om än då högst nämnda två gånger per vecka. Därför gäller det att i synnerhet alla som trivseleldar visar hänsyn till sina grannar. Och elda gärna färre än nämnda högst två gånger per vecka eller inte alls. Om du ändå väljer att elda, se då till att det inte är vindstilla samtidigt som du är observant på att vinden inte ligger rakt gentemot mot berörda grannar. Prata med varandra!

Skulle du vilja komplettera ditt ordinarie uppvärmningssätt (med tanke på dagens allt mer ökande elpris) se då till att välja ett sätt som inte alls innebär utsläpp av rök. Du kan till exempel uppnå en utsläppsfri uppvärmning genom att använda dig av/installera en luft/luftvärmepump. Att öka sin trivseleldning är inte ett alternativ.

Om du vill elda just med ved för hela husets värmebehov måste du ha en regelrätt vedpanna och den behöver vara ansluten till bästa möjliga teknik, för att kunna elda på ett effektivt och miljömässigt sätt. En av sådana tekniska lösningar är att ansluta vedpannan till en ackumulatortank. Dessutom behöver nya vedpannor uppfylla vissa utsläpps- och energiprestanda i enlighet med EU-förordningarna som reglerar om energimärkning och ekodesign. I den senare finns utsläppsprestanda som en panna minst behöver uppfylla.

För mer information om detta se nedan länkar:

Eldning i och installation av villapanna

Eldstad och braskamin

Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Begränsad eldning

I tätbebyggda områden bör du undvika att elda med ved om det skulle medföra att din eldning påverkar din omgivning, vilket den lätt gör. Röken kan bland annat orsaka irritation i luftvägarna och kommer lätt in via ventilationen i grannars hus, vilket sällan är uppskattat.

Om sådana tillfällen skulle uppkomma och du som eldar skulle hävda motsatsen, är det du som eldar som behöver visa att din eldning inte skapar olägenheter för människors hälsa och miljön – inte din granne som besväras. Denna princip som kallas för den omvända bevisbördan i miljöbalken.

Läs mer om eldning och få vägledning om eldning hos Naturvårdsverket.

Eldning - Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.