Kosmetiska produkter

Kosmetiska produkter når på ett direkt sätt konsumentens kropp varför det motiverar en hög säkerhetsnivå i lagstiftningen. Detta innebär att även en butik har ett ansvar att inom ramen för sin egenkontroll säkerställa att de kosmetiska produkter den säljer är korrekt märkta.

Kosmetikalagstiftningen gäller för alla kosmetiska produkter på marknaden. Det görs
alltså inga undantag för småskalig tillverkning eller hobbyverksamhet eller produkter
med naturliga/ekologiska råvaror.

Märkning av kosmetiska produkter vid tillhandahållande till konsument

För kosmetiska produkter, till exempel schampo, hudkräm, tandkräm, hårfärg, smink, parfym och solskyddsmedel, gäller regler som är gemensamma inom EU (förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter). Därutöver finns ytterligare specifika regler inom området som gäller i Sverige. Dessa är bland annat den svenska förordningen (2013:413) om kosmetiska produkter och Läkemedelsverkets föreskrift (LVFS 2013:10) om kosmetiska produkter.

Det finns inga godkända kosmetiska produkter. I stället är det den som tillverkar eller importerar en produkt som ansvarar för att alla lagkrav följs och att produkten är säker att använda. Men även en butik som ”bara” säljer en kosmetisk produkt har ett ansvar.

Vilket ansvar butiken har beror på vilken roll den har för produkterna den tillhandahåller till konsument – ansvarig person eller distributör.

När butiken köper in en färdig kosmetisk produkt från ett land inom EU/ESS (ESS-länder är Norge, Schweiz och Lichtenstein) och säljer den vidare utan att förändra produkten och det samtidigt på produkten finns uppgift om postadressen till ansvarig person är butiken distributör av produkten.

Om inte eller om produkten omarbetas på något sätt (till exempel märks med egen logotyp) blir butiken istället så kallad ansvarig person vilket medför ytterligare krav butiken behöver uppfylla i sammanhanget.

Att som distributör tillhandahålla en kosmetisk produkt utan att det på förpackningen finns uppgift om ansvarig person är förbjudet.

Hur behöver en kosmetisk produkt vara märkt?

På produkten behöver följande uppgifter som huvudregel finnas med på såväl inner- som ytterförpackning och det på ett korrekt sätt.

  • Namn och postadress till ansvarig person inom EU/EES.
  • Hållbarhetsmärkning – ska stå på svenska.
  • Särskilda försiktighetsåtgärder – ska stå på svenska.
  • Tillverkningspartiet som den enskilda produkten tillhör (batch-/satsnr.).
  • Text om produktens funktion – ska stå på svenska.
  • Innehållsförteckning (korrekta namn enligt INCI och inga förbjudna ämnen).
  • Uppgift om mängd i vikt eller volym – ska stå på svenska.
  • Ursprungsland för produkt som importerats till EU.

Vid felaktig märkning av en kosmetisk produkt

Om det vid tillsynsmyndighetens tillsyn (bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden i
Värmdö kommun, i praktiken bygg- och miljöavdelningen) konstateras att märkning
av en kosmetisk produkt saknar föreskriven information på svenska eller innehåller
otillåtna kemiska ämnen debiteras verksamheten en miljösanktionsavgift på 2 000–
10 000 kronor beroende på vilken typ av förseelse det gäller samt vilken roll butiken
enligt lagstiftningen har i sitt tillhandahållande av den kemiska produkten. Om olika
typ av förseelser kan fler miljösanktionsavgifter bli aktuella.

Utöver miljösanktionsavgiften tillkommer en handläggningsavgift av densamma
samt därutöver extra tillsynsavgift för handläggning när det behövs ett föreläggande
om till exempel ett eventuellt förbud att sälja den aktuella produkten.

Egenkontroll

Egenkontroll är något som alla verksamheter ska ha. Då och i synnerhet om den
är dokumenterad, se nedan, är förutsättningarna goda att uppnå en god kunskap, medvetenhet, insikt och engagemang som möjliggör att butiken ska kunna tillhandhålla kosmetiska produkter som uppfyller gällande krav på märkning och innehåll. Allt med
syftet att produkterna butiken tillhandahåller är från hälsoskyddssynpunkt säkra för konsumenten att använda.

Dokumentation

Att dokumentera egenkontrollen i lagom omfattning är snudd på helt nödvändigt för
att butiken ska lyckas med att kunna avgöra om de kosmetiska produkterna är korrekt
märkta. Detta även om det inte automatiskt är något krav för butiken i detta sammanhang
men något som ändå i det enskilda fallet kan krävas.

Hur egenkontrollen med sin dokumentation läggs upp bestämmer verksamheten själv
så länge den uppfyller sitt syfte och de regler och som finns inom området.

Vill du veta mer?

För mer information om gällande krav kring tillhandahållande av kosmetiska produkter,
se i första hand Läkemedelsverkets webbplats:

Tillverka, importera och sälja kosmetika Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Självklart är du också välkommen att kontakta oss på kommunen och där närmare bestämt bygg- och miljöavdelningen. Du når bygg- och miljöavdelningen via telefon 08-570 470 00
eller e-post: varmdo.kommun@varmdo.se