Kemikalier

Alla kommer ständigt i kontakt med olika kemikalier – till exempel i tvättmedel, smink, hudkräm, parfym, målarfärger, kläder och i våra bostäder som sådana.

Giftfri miljö

Flera myndigheter arbetar med kemiska ämnen som finns i vår miljö. En central sådan myndighet är Kemikalieinspektionen. Den har i första hand tillsyn över dem som tillverkar och importerar kemiska produkter och varor.

En annan viktig central myndighet är Läkemedelsverket. Läkemedelsverket
har motsvarande roll men då för specifikt kosmetiska produkter. För kosmetiska produkter gäller särskild lagstiftning.

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden
i Värmdö kommun (i praktiken bygg- och miljöavdelningen) är den lokala tillsyns-myndigheten i Värmdö som har tillsynsansvar för både kemiska produkter och kosmetiska produkter.

Under en 50-årsperiod har kemikalieproduktionen i världen ökat från mindre än 10 miljoner ton årligen till över 400 miljoner ton. Antalet kemiska ämnen som förekommer i samhället är mycket stort. Rapporteringen till EU:s kemikaliemyndighet Echa visar att över 100 000 kemiska ämnen används av företag i Europa.

Andra centrala myndigheter som delvis ansvarar för kemikaliefrågor är Naturvårdsverket (kemikalieanvändningen i miljöfarliga verksamheter), Läkemedelsverket (läkemedel och kosmetiska och hygieniska produkter) och Livsmedelsverket (förpackningar som kommer i kontakt med livsmedel).

Det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö prioriteras både regionalt i Stockholms län och lokalt i Värmdö. Kommunen har tagit fram en plan för minskning av skadliga ämnen , 712 kB, öppnas i nytt fönster. inom kommunens verksamheter.

Våga fråga

För dig som konsument är det ofta svårt att avgöra vilket som är ett bra eller dåligt produktval med hänsyn till miljön. Ställ frågor i affären. När du som konsument ställer frågor bidrar du till att företagen måste ta ett större ansvar för varorna de säljer. Man kan inte se på en vara om den innehåller farliga kemikalier och varor behöver inte heller märkas om de innehåller något farligt.

Echa publicerar en kandidatförteckning med särskilt farliga ämnen. Du kan läsa mer om den på Kemikalieinspektionens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Om en vara innehåller mer än 0,1 procent av en kemikalie som finns med på kandidatförteckningen har du rätt att få veta detta inom 45 dagar.

Var misstänksam mot varor som luktar starkt av kemikalier. Det är inte vanligt, men det händer att vissa varor orsakar allergier ller andra överkänslighetsreaktioner. Vid sådana besvär, meddela företaget där varan köptes.

Försök som konsument att inte använda mer kemikalier än nödvändigt. Rensa bort kemiska produkter från ditt hem om de inte är märkta, inte minst för barnens skull.

Kemiska ämnen

Kemiska ämnen kan vara tillsatta för att ge varan vissa egenskaper. Det kan till exempel handla om att göra en plast mjuk, ett tyg mindre brandfarligt eller att ge varan en blank metallyta.

Här är några exempel på farliga kemikalier i varor:

 • Mjukgörande ftalater i plastleksaker och andra plastprodukter.
 • Flamskyddsmedel i elektronik och textilier för att de ska vara mindre brandfarliga.
 • Fluorerade ämnen i textilier för att de ska vara vatten- och smutsavvisande.
 • Kadmium och bly i smycken och knappar.
 • Krom i skor och andra skinnvaror.
 • Antibakteriella ämnen i sportkläder och skor för att motverka dålig lukt.

Kemiska ämnen kan bland annat störa balansen i kroppens hormonsystem och ge upphov till fortplantningsstörningar, diabetes, hjärtkärlsjukdomar, skador på immun­systemet och nervsystemet, vilket i sin tur kan leda till beteendepåverkan.

CLP-märkning

För att kunna hantera kemikalierna på rätt sätt kan det vara bra att lära sig de symboler som finns på produkterna om de innehåller farliga ämnen.

Det finns ett märkningssystem för miljö- och hälsofarliga varor, den så kallade CLP-märkningen. CLP står för classification, labelling and packaging. På svenska klassificering, märkning och förpackning. CLP-märkningen sammanför det globala harmoniserade systemet som FN har inrättat med EU:s lagstiftning om märkning av kemikalier.

CLP-märkningen tvingar tillverkare att fastställa farorna med de ämnen och blandningar man har i sina varor innan de släpps ut på marknaden. De ska också klassificera dem i enlighet med de faror man har identifierat. Om ett ämne eller en blandning är farligt, måste förpackningen märkas med farosymboler så att den som använder varan känner till effekterna innan de handskas med den.

Märkning av kemiska respektive kosmetiska produkter

På Kemikalieinspektionens webbplats finns information hur kemiska produkter ska märkas beroende på vad de innehåller och på Läkemedelsverkets webbplats finns information hur kosmetiska produkter ska vara märkta.

Länk till Kemikalieinspektionens webbsida om farosymboler för märkning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Märkning av kosmetiska produkter
Symbolerna uttrycker de faror som är klassificerade enligt CLP-märkningen:

 • Giftig: Vid inandning, hudkontakt eller förtäring.
 • Frätande: Ger skador på hud, matstrupe och ögon.
 • Hälsofarlig: Kan ge genetisk skada, cancer eller fosterskador.
 • Skadlig: Vid inandning, hudkontakt eller förtäring.
 • Miljöfarlig: Giftig för vattenmiljön.
 • Explosiv: Kan explodera vid slag, friktion, gnistor eller värme.
 • Brandfarlig: Kan brinna våldsamt vid värmetillförsel.
 • Oxiderande: Kan orsaka reaktion, brand eller explosion.
 • Gas under tryck: Kraftigt nedkyld gas som kan explodera vid yttre brand.

Relaterad information

Länk till Kemikalieinspektionens webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till Kemikalieinspektionens blankett, begära information om
ämnen i en vara Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ladda ner Kemikalieappen och kolla om en vara innehåller farliga ämnen.

Länk till Sveriges Konsumenter, Kemikalieappen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.