Bygglovsprocessen

Här kan du läsa hur hela bygglovsprocessen går till. Från det att du tar reda på om din åtgärd kräver lov eller anmälan till att du får ett slutbesked.

Bygglovsprocessens olika steg

Det finns olika steg man går igenom i en bygglovsprocess från start till slut.

Nedan kan du läsa vad som gäller för de olika stegen i processen.

1. Kräver åtgärden bygglov

Ta reda på om din åtgärd kräver bygglov genom att läsa om det på vår hemsida eller på Boverkets hemsida.

2. Fyll i och skicka in ansökan

Du ansöker om bygglov via e-tjänst. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar och andra handlingar som behövs för att vi ska kunna handlägga ansökan och fatta beslut. För att du ska kunna få ett beslut snabbt är det viktigt att handlingarna är korrekta och tydliga. Vilka handlingar du behöver bifoga kan du läsa mer om under den aktuella åtgärden på vår hemsida.

3. Ärendebekräftelse

När du skickat in din ansökan får du en bekräftelse på att vi har mottagit din ansökan, vem som kommer att handlägga ditt ärende och kontaktuppgifter till din handläggare.

4. Granskning av ansökan

Bygglovshandläggaren kommer därefter granska din ansökan. Vi kontrollerar om åtgärden verkligen kräver bygglov, om ansökan är komplett, det vill säga om alla nödvändiga handlingar finns med. Även ritningarnas kvalitet och tydlighet bedöms.

Om ansökan är ofullständig kommer vi att förelägga dig som sökande att inom en viss tid komplettera ansökan med det som saknas. Att en ansökan är ofullständig kan innebära att den helt saknar någon uppgift eller ritning som krävs för prövningen, men det kan också vara så att ritningarna inte är utförliga nog eller av tillräckligt bra kvalitet.

5. Ärendet är komplett

När handläggaren bedömer att alla de nödvändiga handlingar finns som behövs för prövning av ärendet kommer du att få en bekräftelse på att ärendet är komplett.

6. Prövning av bygglovsansökan

För att göra en bedömning om bygglov kan beviljas prövar vi om eventuell detaljplan eller områdesbestämmelser tillåter att du bygger det du ansöker om. Vi prövar också bland annat om byggnaden är lämplig för sitt ändamål, om den har en god form-, färg- och materialverkan och om den är tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Om din åtgärd ligger utanför detaljplan eller områdesbestämmelser, prövar vi om platsen är lämplig för det du vill bygga.

7. Beslut

Om åtgärden uppfyller alla krav kan byggnadsnämnden besluta att ge bygglov.

Om kraven inte uppfylls kan din ansökan avslås.

När du fått ditt bygglov ska dina grannar och andra som kan vara berörda få reda på det. Byggnadsnämnden kungör därför beslutet i Post- och Inrikes Tidningar (PoIT) Länk till annan webbplats.. Nämnden skickar också ut information om bygglovet till dina grannar och andra berörda, antingen genom att de delges eller genom att de får ett meddelande. De som delges har sedan tre veckor på sig att överklaga. De som inte ska delges har fyra veckor på sig att överklaga från det att beslutet kungjorts. Om ingen överklagar vinner bygglovsbeslutet laga kraft. Det betyder att beslutet inte längre kan överklagas.

Om byggnadsnämnden avslår din ansökan om bygglov kan du överklaga beslutet till länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan då välja att ändra kommunens beslut eller att avslå ditt överklagande.

Ditt bygglov slutar gälla om du inte har påbörjat byggnadsarbetet inom 2 år, eller om du inte har avslutat byggnadsarbetet inom 5 år, räknat från dagen då beslutet vann laga kraft.

Du får inte påbörja byggandet förrän du har fått ett startbesked från byggnadsnämnden. Även om du fått startbesked får du inte påbörja förrän tidigast 4 veckor efter det att beslutet har kungjorts i PoIT. Det räcker alltså inte med bara ett beviljat bygglov.

8. Tekniskt samråd

När byggnadsnämnden har beviljat ett bygglov håller nämnden oftast ett tekniskt samråd. Då går vi igenom hur du planerar och organiserar arbetet, förslaget till kontrollplan och handlingarna i övrigt. Byggnadsnämnden håller tekniskt samråd om:

  • åtgärden kräver en kontrollansvarig,
  • ett tekniskt samråd inte är uppenbart onödigt, eller
  • du som byggherre har begärt ett tekniskt samråd.

Om det inte behövs något tekniskt samråd ska byggnadsnämnden ge dig startbesked redan när du får beslutet om bygglov, eller så snart som möjligt därefter.

9. Startbesked

När du har fått ditt startbesked kan du, 4 veckor efter det att beslut om bygglov har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, påbörja de åtgärder som du har fått bygglov för. Om du påbörjar åtgärden utan startbesked kan du bli tvungen att betala en byggsanktionsavgift.

För att du ska få ett startbesked ska du visa för byggnadsnämnden att åtgärden du planerar kan antas uppfylla kraven i plan- och bygglagen och dess föreskrifter.

I startbeskedet fastställer byggnadsnämnden kontrollplanen.

10. Arbetsplatsbesök

Under byggtiden ska ett eller flera arbetsplatsbesök ska göras. En representant från byggnadsnämnden besöker byggarbetsplatsen och för protokoll över besöket.

11. Slutsamråd

Det sista mötet innan den nya byggnaden kan tas i bruk kallas slutsamråd. Slutsamrådet hålls oftast på den plats där du har genomfört åtgärden. Under slutsamrådet går vi igenom att eventuella kompletterande villkor är uppfyllda och att kontrollplanen har följts. Byggnadsnämnden bedömer också om de kommer att kunna utfärda ett slutbesked.

12. Slutbesked

När du visat att alla krav är uppfyllda och nämnden inte funnit någon anledning att ingripa får du ett slutbesked. Du får inte börja använda det du byggt utan slutbesked. Om du börjar använda det du byggt utan slutbesked kan du bli tvungen att betala en byggsanktionsavgift.

Vilka handlingar som du ska inkomma med för att få ett slutbesked står i beslutet om startbesked.

Du kan få ett så kallat interimistiskt slutbesked om alla krav för slutbesked inte är uppfyllda. Byggnadsnämnden gör anmärkningar om det som inte är uppfyllt och som du får åtgärda senare. Detta beslut gäller fram tills du åtgärdat bristerna eller gjort en nödvändig kontroll. När bristen är avhjälpt eller kontrollen gjord prövar nämnden slutligt frågan om slutbesked.

13. Byggnaden får tas i bruk

Nu får du använda den nya byggnaden.