Bygglovsprocessen

För att underlätta din planerade ansökan om lov kan du först studera den övergripande processen så att du vet i vilken ordning alla åtgärder ska ske. Under alla omständigheter måste du invänta ett startbesked från kommunen innan du börjar gräva eller bygga.

Stegen i bygglovsprocessen

1. Skicka in ansökan

Din ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om bygglov skickas till bygg- och miljöavdelningen som kontrollerar att alla handlingar finns med. Vid behov får du komplettera dina handlingar.

2. Beslut

Om bygg- och miljöavdelningen bedömer att din planerade byggnation följer eventuell detaljplan och inte avviker från andra regelverk går det snabbare att få ett lov. Lovet innebär bara ett besked om att du får bygga, inte att du får sätta igång. Du behöver boka upp en tid till ett så kallat tekniskt samråd för att kunna erhålla ett startbesked.

3. Tekniskt samråd

Det tekniska samrådet är ett möte där bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden och byggherren deltar tillsammans med den kontrollansvariga. Där diskuteras bland annat förslaget till kontrollplan, handlingarna i övrigt (teknisk beskrivning, konstruktionsritning) och behovet av arbetsplatsbesök. I vissa fall behövs ytterligare underlag, till exempel energiberäkning, byggfelsförsäkring med mera.

4. Startbesked

När de tekniska förutsättningarna är klargjorda och godkända får du ett startbesked som innebär att du kan påbörja ditt bygge.

5. Byggnation startar

Eftersom inga grävningar eller byggnationer får påbörjas före startbeskedet kommer byggstarten alltid efter startbeskedet. Det är nu kontrollplanen börjar gälla.

6. Arbetsplatsbesök

Om det tekniska samrådet bestämmer att ett eller flera arbetsplatsbesök ska göras, kommer en representant från bygg- och miljöavdelningen att besöka byggplatsen för kontroll.

7. Slutsamråd

Det sista mötet innan den nya byggnaden kan tas i bruk kallas slutsamråd. Då ska eventuella kompletterande villkor vara uppfyllda och kontrollplanen vara genomförd.

8. Slutbesked

Du får inte flytta in i den nya byggnaden innan du har fått ett slutbesked alternativt ett interimistiskt slutbesked. I annat fall kan du få betala en byggsanktionsavgift. Om du får ett interimistiskt slutbesked betyder det att du måste åtgärda specificerade brister innan du kan få ett permanent slutbesked.

9. Byggnaden tas i bruk

Dags för inflyttning i den nya byggnaden!