Kontrollplan

En kontrollplan ska beskriva vilka kontroller som behöver utföras för de aktuella byggnadsåtgärderna. Den ska beskriva vem som ska utföra dem, vilka av kontrollerna som kan kräva särskilda sakkunniga samt mot vad kontrollen sker, exempelvis mot ritningar och gällande lagstiftning.

Om den planerade åtgärden kräver en kontrollansvarig ska den kontrollansvarige ta fram ett förslag till kontrollplan. Det är byggherren som ansvarar för att en kontrollplan enligt plan- och bygglagen (PBL) upprättas.

En kontrollplan ska innehålla uppgifter om:

 • vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse
 • vem som ska göra kontrollerna
 • vad kontrollerna görs mot
 • vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden
 • vilka arbetsplatsbesök som bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnden bör göra och när besöken bör ske
 • hur momenten ska kontrolleras, verifieras och dokumenteras
 • vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till
 • hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand

Vad kontrollpunkterna avser och hur kontrollerna ska utföras ska framgå tydligt genom beskrivningar och förklaringar i kontrollplanen.

Anpassa kontrollplanen efter omständigheterna

Det finns inga undantag från kravet på kontrollplan. Kontrollplanen ska dock anpassas till det enskilda fallet. I ett "enkelt" ärende borde därför kontrollplanen också bli "enkel", alltså inte så omfattande.

Kontrollplanen ska ha den utformning och detaljeringsgrad som behövs för att säkerställa att:

 • alla väsentliga krav som avses i plan- och bygglagen uppfylls
 • en byggnad som är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte har förvanskats
 • kravet på varsamhet uppfylls när det gäller ändring och flyttning av byggnad

Viktigt att tänka på

Det är byggherren som ansvarar för att relevanta kontrollpunkter finns med i kontrollplanen. Tänk på att endast kontrollpunkter som är aktuella i projektet ska vara med i kontrollplanen. I vissa ärenden kan andra kontrollpunkter än de som finns med i listan med förslag på kontrollpunkter nedan vara aktuella.

Värmdö kommun har under en tid utvärderat en kontrollplansgenerator för enkla ärenden.
Denna är tills vidare är pausad.

Förslag på kontrollpunkter

Kontrollpunkter , 299.2 kB, öppnas i nytt fönster. Kontrollpunkterna kan användas i mallen "Mall för kontrollplan för enkla ärenden utan kontrollansvarig" (se nedan).

Mall till kontrollplan

Mall för kontrollplan för enkla ärenden utan kontrollansvarig , 278.8 kB, öppnas i nytt fönster. I dokumentet ska kontrollpunkter läggas in, se förslag ovan.

Exempel på kontrollplaner:

Fasadändring , 265 kB, öppnas i nytt fönster.

Inglasning av balkong , 305.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Liten tillbyggnad av enbostadshus , 324.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Rivning , 131.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Takkupa , 187.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Eldstad , 397.5 kB.

Mur och plank , 293.7 kB, öppnas i nytt fönster.