Bygglov för hamn för fritidsbåtar

Det krävs bygglov för att anlägga en hamn för fritidsbåtar under vissa förutsättningar.

Vad är en hamn för fritidsbåtar?

En hamn för fritidsbåtar är i dagligt tal en brygga, kaj eller liknande med plats för
flera mindre båtar för fritidsändamål. Detta inkluderar inte till exempel yrkeshamnar för mindre båtar så som hamnar för yrkesfiske. Det innebär att det inte krävs bygglov för en hamn för båtar som används inom yrkes-
fiske, eller för något annat ändamål än fritidsändamål. Däremot kan dessa kräva andra tillstånd.

När krävs det bygglov?

Det krävs bygglov för att anordna, flytta eller väsentligt ändra en hamn för fritidsbåtar både inom och utanför detaljplanelagt område. Förutsatt att kommunen i detaljplan eller områdesbestämmelser har beslutat om undantag från krav på bygglov för att anordna, flytta eller väsentligt ändra en
hamn för fritidsbåtar.