Rivning

För att utföra en rivning behöver du i vissa fall ansöka om rivningslov
eller göra en rivningsanmälan.

Vad innebär rivning?

Begreppet rivning innebär att du helt tar bort en byggnad eller en del av en byggnad, med tillhörande stomme.

Det räknas inte som rivning:

 • om stommen står kvar, även om du tar bort byggnadens icke bärande delar både invändigt och utvändigt.

Det räknas som rivning:

 • om allt utom grunden har rivits för att den exempelvis ska utnyttjas till en ny byggnad
 • när du tar bort endast en del av en byggnad, till exempel en veranda
 • att flytta en byggnad från en plats till
  en annan. Oftast behöver du då både rivningslov på den ursprungliga platsen och bygglov på den nya platsen.

När krävs rivningslov?

Du behöver rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader:

 • inom ett område med detaljplan, om inte kommunen har minskat
  lovplikten genom en planbestämmelse (till exempel huvudbyggnad
  och byggnader/byggnadsdelar som är byggda med bygglov)
 • utanför ett område med detaljplan, om kommunen har beslutat
  att det krävs rivningslov genom områdesbestämmelser.

När krävs inte rivningslov?

Du behöver inte rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader:

 • utanför ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser
 • inom ett område med detaljplan, om kommunen har minskat lovplikten
  genom en planbestämmelse
 • inom ett område med områdesbestämmelser, om inte kommunen i områdesbestämmelserna beslutat att rivningslov krävs
 • om du ska riva byggnader eller delar av byggnader som man får uppföra
  utan bygglov, till exempel skärmtak eller friggebodar, om inte kommunen
  har beslutat i detaljplan eller områdesbestämmelser att rivningslov krävs
  även för sådana rivningar.

Var uppmärksam på att även om du inte behöver rivningslov kan åtgärden kräva anmälan.

När krävs rivningsanmälan?

Du behöver alltid göra en rivningsanmälan och få ett startbesked innan du börjar riva, förutsatt att åtgärden inte kräver ett rivningslov. Detta gäller dock inte om du ska riva:

 • en komplementbyggnad som tillhör ett en- eller tvåbostadshus, till exempel en så kallad friggebod
 • ett skärmtak som inte kräver bygglov
 • en liten tillbyggnad på ett en- eller tvåbostadshus som inte kräver bygglov
  på grund av att huset ligger utanför område med detaljplan och sammanhållen bebyggelse
 • en bygglovsbefriad ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring.

Så här ansöker du om rivningslov eller gör en rivningsanmälan

Du ansöker om rivningslov via e-tjänst. Till vidare gör du rivningsanmälan via blankett.

Bygglovsansökan, förhandbesked, anmälan , 728.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Följande handlingar lämnas in vid en ansökan eller anmälan:

 • Situationsplan – markera tydligt på kartan det som ska rivas. Du kan använda en tomtkarta som underlag, kartan hämtas kostnadsfritt via kommunens webbkarta
 • Fotografier på byggnaden eller byggnadsverket som ska rivas
 • Redovisa hur stor byggnadsarea, bruttoarea och öppenarea som ska rivas.
  Om del av byggnad rivs behöver du även redovisa byggnadens ytor efter rivning
 • Förslag till kontrollplan för rivning.

Avgift

För handläggning av ärenden tas en avgift ut enligt gällande taxa.

Taxor och avgifter 2024 , 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.