Tillsyn och klagomål

Om något som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller dispens från strandskyddet har utförts utan att kommunen har beviljat lov, kallas det
för olovligt byggande eller ”svartbygge”. En sanktionsavgift kan tas ut för
olovlig byggnation. Misstänker du att något är olovligt utfört bör du kontakta kommunen.

Om något är olovligt utfört ska kommunen se till att det som utförts blir undanröjt eller rättat, såvida inte lov till åtgärden meddelas i efterhand. Grävning och förberedelser kan också vara olovliga. Kommunen kan inte förelägga att undanröja eller rätta till olovlig åtgärd 10 år efter att det utförts.

Sanktionsavgift​

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden kan ta ut en sanktionsavgift på upp till 50 prisbasbelopp (över två miljoner kronor) för olovlig byggnation. Nämnden kan också besluta om sanktionsavgift om byggnation har påbörjats utan att kommunen lämnat startbesked, eller om en byggnad har tagits i bruk innan slutbesked meddelats.

Misstänkta olovliga åtgärder

Om du misstänker att något är olovligt utfört bör du kontakta kommunen. Du kan använda kommunens klagomålsblankett.

Anmäla klagomål - Blankett , 414.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Förändringar inom strandskyddszonen kräver dispens

Reglerna för strandskydd gäller generellt vid alla sjöar och vattendrag upp till 100 meter från stranden, på både land- och vattensidan. Inom den zonen är det förbjudet att uppföra nya byggnader, ändra befintliga byggnader, ändra användningsområde för byggnaderna, gräva eller förbereda byggnationer och att fälla träd som är av värde för växt- och djurlivet. I vissa fall gäller strandskyddet ända upp till 300 meter.

Regler vid strandskyddsdispens