Miljöbokslut

Värmdö kommun gör årligen ett miljöbokslut. Miljöbokslutet ger en samlad bild vad som gjorts inom miljö- och klimatarbetet och följer upp hur det går med de mest centrala målen för kommunen.

Vision 2030

Miljöbokslutet är strukturerat utifrån Värmdös framtidsvision – Vision 2030 som handlar om kommunens vision om ett framtida socialt-, miljömässigt- och ekonomiskt hållbart Värmdö 2030.

Visionen om ett ekologiskt hållbart Värmdö består av Värmdös sex lokala miljömål sammanfattade som två mål ”En god miljö med begränsad klimatpåverkan” och ”Ett hållbart resursutnyttjande där växt- och djurlivet på land och i vatten är i balans”.

Miljöbokslut 2021

Miljöbokslutet för 2021 har lagts fram och beslutats under Kommunfullmäktiges sammanträde. Skrivelsen redogör för kommunens miljöarbete under året. Via 2021 års miljöbokslut lyfts bland annat flertalet insatser där kommunen är ledande och/eller gör ett betydande arbete helt i linje med Miljö och klimatplanen 2020-2030:

  • Energieffektiviseringar, byte av bränsle och solceller på kommunens fastigheter, har bidragit till minskad klimatpåverkan.
  • Andelen miljöbilar i kommunens bilpark har ökat, vilket är ett direkt resultat av förändrade riktlinjerna för resor och transporter.
  • Kommunen ligger i framkant vad gäller laddinfrastrukturen. 14 publika laddplatser har byggts i Charlottendal, 14 laddplatser för kommunens tjänstebilar har byggts vid Runda huset och 4 laddstolpar vid Hemmesta vägskäl har gjorts om till publika.
  • En ny träbyggnadsstrategi antogs 2021 för att begränsa klimatpåverkan från byggnadsmaterial.
  • Andelen hushåll som anslutit sig till kommunalt vatten och avlopp (VA) fortsätter öka och ligger på 72 %, vilket är viktigt både för att förbättra vattenkvalitet och minska övergödning.
  • Inventering av 900 enskilda avlopp har gjorts som en viktig åtgärd för att minska föroreningarna.
  • Flera natur- och vattenvårdsprojekt har genomförts med extern delfinansiering, exempelvis har sälg och vildapel för pollinatörer planterats i Brunn, främmande arter i kommunen har inventerats och 6000 öringar har släppts ut vid Södersved.
  • Beslut har tagits om att inleda arbetet för att bilda ett naturreservat i Brunn.
  • Det viktiga arbetet med restaurering av våtmarker fortsätter och potentiella platser har identifierats med fokus på områden nära tätorter. Våtmarker bidrar till flera ekosystemtjänster såsom kolinlagring, rening av vatten och grundvattenbildning men även rekreation och friluftsliv.
  • Mängden toalettavfall från båtar som tömts i tömningsstationerna fortsätter öka, vilket har resulterat i att 322 kg fosfor och 1 288 kg kväve har samlats upp.

Här nedan kan du läsa miljöbokslutet för 2021 i sin helhet.

Miljöbokslut 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här nedan kan du läsa Miljö- och klimatplanen.

Miljö- och klimatplan 2020-2030 , 2 MB.Miljö- och klimatplan Sammanfattning , 4.4 MB.

Miljöbokslut

Här hittar du kommunens miljöbokslut från tidigare år.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljöbokslut 2019.pdf , 3.8 MB. 3.8 MB 2020-10-07 10.53
Miljöbokslut 2020.pdf , 1.3 MB. 1.3 MB 2021-08-19 11.17