Miljöbokslut

Värmdö kommun gör årligen ett miljöbokslut. Miljöbokslutet ger en samlad bild vad som gjorts inom miljö- och klimatarbetet och följer upp hur det går med de mest centrala målen för kommunen.

Vision 2030

Miljöbokslutet är strukturerat utifrån Värmdös framtidsvision – Vision 2030 som handlar om kommunens vision om ett framtida socialt-, miljömässigt- och ekonomiskt hållbart Värmdö 2030.

Visionen om ett ekologiskt hållbart Värmdö består av Värmdös sex lokala miljömål sammanfattade som två mål ”En god miljö med begränsad klimatpåverkan” och ”Ett hållbart resursutnyttjande där växt- och djurlivet på land och i vatten är i balans”.

Miljöbokslut 2020

Det går i stort sett i positiv riktning inom de flesta områden där Miljö- och
klimatinvesteringsmedel 2021-2023 hjälper till. I kommunen finns en bättre implementering och
medvetenhet om miljömålen och hållbart arbete generellt där upphandling är ett viktigt verktyg
för att nå miljömålen.

Här kan du läsa en sammanfattning som redogör för hur Värmdö kommun ligger till i förhållande till de två prioriterade målen i Miljö- och klimatplanen 2020-2030. Målen är ”En god bebyggd miljö med begränsad klimatpåverkan” och ”Ett hållbart resursutnyttjande där växt- och djurlivet på land och i vatten är i balans”.

Mål 1. En god bebyggd miljö med begränsad klimatpåverkan

Lokala miljömål

 • En god bebyggd miljö
 • Begränsad klimatpåverkan
 • Giftfri miljö

Några resultat 2020

 • I kommunens egna fastigheter görs energisparande åtgärder
 • Matavfallsinsamlingen har fortsatt att utvecklas positivt där fler invånare anslutit sig
 • En ny återvinningscentral har öppnat i Ekobacken
 • Ny upphandling av avfallshämtning har skett där sopbilar har två fack och kan hämta både hushållsavfall och matavfall samtidigt. Sopbilarna körs även på förnybara drivmedel.
 • Över 5000 barn och vuxna deltog på årets upplaga av Skräpplockardagarna
 • 26 lag gjorde olika städuppdrag tillsammans med kommunen och Städa Sverige
 • Andelen ekologiska livsmedel har ökat i kommunens verksamheter till 35 procent där målet var 30 procent
 • Åtta bollplaner har anlagts som alla har granulatfritt konstgräs
 • Kommunens miljötillsynsarbete på förorenade områden är ett viktigt arbete för att identifiera och sanera områdena

Mål 2. Ett hållbart resursutnyttjande där växt- och djurlivet på land och i vatten är i balans

Lokala miljömål

 • Grundvatten av god kvalité
 • Hav i balans, levande kust och skärgård, ingen övergödning
 • Ett rikt växt- och djurliv

Några resultat 2020

 • Den kommunala VA-utbyggnaden och inventering av fastigheter med små avlopp är viktigt för att minska övergödning
 • Tömningsstationer för båtar utvecklas och en ny har anlagts i Sollenkroka
 • Flera reservatsbildningar pågår samt bildande av en ny nationalpark i Nämdöskärgården
 • En överenskommelse med föreningen Sportfiskarna har slutits med kommunen. Sportfiskarna som genomför provfiske tillsammans med skolbarn.

Här nedan kan du läsa miljöbokslutet för 2020 i sin helhet.

Miljöbokslut 2020 , 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Här nedan kan du läsa Miljö- och klimatplanen.

Miljö- och klimatplan 2020-2030 , 2 MB.Miljö- och klimatplan Sammanfattning , 4.4 MB.

Miljöbokslut

Här hittar du kommunens miljöbokslut från tidigare år.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljöbokslut 2012.pdf , 8.2 MB. 8.2 MB 2016-01-19 10.19
Miljöbokslut 2013.pdf , 941.8 kB. 941.8 kB 2016-01-19 10.19
Miljöbokslut 2014.pdf , 732.3 kB. 732.3 kB 2016-01-19 10.19
Miljöbokslut 2015.pdf , 603.8 kB. 603.8 kB 2016-07-01 13.04
Miljöbokslut 2016.pdf , 973.6 kB. 973.6 kB 2017-05-16 14.02
Miljöbokslut 2017.pdf , 3.3 MB. 3.3 MB 2018-07-09 10.26
Miljöbokslut 2018.pdf , 2 MB. 2 MB 2019-05-09 16.32
Miljöbokslut 2019.pdf , 3.8 MB. 3.8 MB 2020-10-07 10.53
Miljöbokslut 2020.pdf , 1.3 MB. 1.3 MB 2021-08-19 11.17