Miljö och klimat

Värmdö kommun vill vara med och medverka till ett hållbart samhälle. Genom att agera lokalt kan vi bidra till att förbättra förutsättningarna för en hållbar framtid globalt.

Att ta hänsyn till miljön är en självklar del i kommunens verksamheter och ingår i alla beslut på alla nivåer i kommunens arbete.

Vi vill att Värmdö ska vara en attraktiv kommun att vistas och arbeta i. Här ska du erbjudas ett liv med natur, skärgård och pulserande lokala samhällen med närhet till Stockholm.

Mål och vision

Kommunens miljö- och klimatarbete har sin utgångspunkt i Värmdös framtidsvision – Vision 2030 som handlar om kommunens vision om ett framtida socialt-, miljömässigt- och ekonomiskt hållbart Värmdö 2030.

Visionen om ett ekologisk hållbarhet Värmdö består av Värmdös sex lokala miljömål sammanfattade som två mål ”En god miljö med begränsad klimatpåverkan” och ”Ett hållbart resursutnyttjande där växt- och djurlivet på land och i vatten är i balans”.

I september 2015 antog FN en utvecklingsplan kring miljöarbete globalt, Agenda 2030. Den består av 17 globala mål för hållbar utveckling. Värmdös miljö- och klimatmål har sin utgångspunkt i FN:s Agenda 2030 samt de de nationella miljömålen i Sverige. De nationella miljömålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till.

De globala miljömålen

Bilden visar de globala miljömålen

Sveriges miljömål

Bilden visar Sveriges miljömål

Miljö- och klimatplan

I april 2020 antog Värmdö kommun en miljö- och klimatplan med kommunens mål för perioden 2020–2030. Miljö- och klimatplanen är Värmdö kommuns första heltäckande plan för miljö- och klimatarbetet. Den anger kommunens samlade målsättning och ambitioner för att nå en miljömässigt hållbar utveckling. Miljö- och klimatplanen är ett kommunövergripande styrdokument och är utgångspunkten för handlingsplaner och riktlinjer som beskriver hur kommunen ska agera för att nå målen.

Här nedan finns miljö- och klimatplanen i sin helhet men också som en sammanfattad version.

Miljö- och klimatplan 2020-2030 , 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Miljö- och klimatplan - Sammanfattning , 4.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Miljöbokslut

Värmdö kommun gör årligen ett miljöbokslut. Miljöbokslutet ger en samlad bild vad som gjorts inom miljö- och klimatarbetet under året och följer upp hur det går med de mest centrala målen för kommunen.

Miljöbokslutet är strukturerad utifrån de lokala miljömålen för Värmdö kommun. ”En god bebyggd miljö med begränsad klimatpåverkan” och ”Ett hållbart resursutnyttjande där växt- och djurlivet på land och i vatten är i balans”.

Miljöbokslut

Klimatkommunerna

Värmdö vill ligga i framkant vad det gäller miljöarbetet och är medlem i föreningen Sveriges Ekokommuner och nätverket Sveriges klimatkommuner.

Klimatkommunerna är ett nätverk för kommuner, landsting och regioner som vill utveckla det lokala klimatarbetet. Föreningens övergripande syfte är att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige genom samverkan, erfarenhetsutbyte och att stödja kommuner som aktivt arbetar med klimatfrågan.

Klimatkommunerna startade som ett nätverk 2003 och består idag av 34 kommuner. För ett medlemskap krävs att kommunen har ett aktivt och långsiktigt klimatarbete.


Mer information

Hållbarhetsfrågor är reglerat i såväl kommunens långsiktiga vision, i inriktningsmål för mandatperioden samt i ett flertal styrdokument.

Kommunens miljö- och klimatarbete har sin utgångspunkt i Värmdös framtidsvision Vision 2030, som antogs 2009.

Läs mer om Vision 2030

I översiktsplanen för 2012–2030 finns mål och rekommendationer för hur Värmdö ska kunna expandera utan att skada miljön.

Läs mer om översiktsplanen

Värmdö kommun satsar intensivt och ambitiöst på naturvård.

Mer information om naturvård
Kommunens har ett antal strategier, planer, program, policyer och andra styrdokument som anger mål och riktlinjer för kommunens miljöarbete. 

Läs mer om styrdokument
Sveriges miljömål, de nationella miljöarbetet för att uppnå FNs Agenda 2030.

Sveriges miljömål Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


FNs Agenda 2030 beskriver de globala miljömålen.

FNs Agenda 2030 och globala miljömål Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.