Klimat och miljö

Värmdö kommun vill vara med och medverka till omställningen till ett hållbart samhälle. Kommunfullmäktige har beslutat om sex inriktningsmål som ledstjärnor för kommunens verksamheter. Ett av inriktningsmålen är Ett hållbart Värmdö.

Alla vi som bor och arbetar här ska utveckla Värmdö så att en omställning till en mer hållbar livsstil underlättas. Värmdö ska vara en attraktiv kommun att vistas och arbeta i. Här erbjuds ett liv med natur, skärgård och pulserande lokala samhällen med närhet till Stockholm.

Flicka blåser på vindsnurra

Nya miljö- och klimatplanen

Miljö- och klimatplanen är Värmdö kommuns första heltäckande plan för miljö- och klimatarbetet. Den anger kommunens samlade målsättning och ambitioner för att nå en miljömässigt hållbar utveckling. Miljö- och klimatplanen är ett kommunövergripande styrdokument och är utgångspunkten för handlingsplaner och riktlinjer som beskriver hur kommunen ska agera för att nå målen.

Planen är strukturerad utifrån de prioriterade målen för Värmdö kommun och som ingår i målområdet ”ekologisk hållbarhet”. De två målen är ”En god bebyggd miljö med begränsad klimatpåverkan” och ”Ett hållbart resursutnyttjande där växt- och djurlivet på land och i vatten är i balans”.

Här nedan finns också en sammanfattning av Miljö- och klimatplanen med fokus på Värmdö kommuns två prioriterade mål. 

Miljö- och klimatplan 2020-2030

Miljö- och klimatplan Sammanfattning

Miljömål

Klimatkommunerna

Värmdö vill ligga i framkant vad det gäller miljöarbetet och är medlem i föreningen Sveriges Ekokommuner och nätverket Sveriges klimatkommuner.

Klimatkommunerna är ett nätverk för kommuner, landsting och regioner som vill utveckla det lokala klimatarbetet. Föreningens övergripande syfte är att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige genom samverkan, erfarenhetsutbyte och att stödja kommuner som aktivt arbetar med klimatfrågan.

Klimatkommunerna startade som ett nätverk 2003 och består idag av 34 kommuner. För ett medlemskap krävs att kommunen har ett aktivt och långsiktigt klimatarbete.

Aktivt och långsiktigt arbete

Ett av Värmdö kommuns klimatmål är att 75 procent av alla fordon inom kommunen ska drivas med förnybara bränslen till år 2030. Andra prioriterade klimatfrågor är uppvärmning, att bli en fossilbränslefri kommun och att andelen förnybara energikällor ska vara 50 procent till år 2030.

I linje med detta har Värmdö kommun beslutat att ett miljöbokslut ska redovisas årligen. Syftet med ett miljöbokslut är att ge en inblick i hur tillståndet i miljön i Värmdö kommun. Miljöbokslutet är en uppföljning som kommunen åtagit sig att genomföra inom miljöområdet.

Mer information

Hållbarhetsfrågor är reglerat i såväl kommunens långsiktiga vision, i inriktningsmål för mandatperioden samt i ett flertal styrdokument.

Kommunens miljö- och hållbarhetsarbete har sin utgångspunkt i Värmdös framtidsvision Vision 2030, som antogs 2009.

Läs mer om Vision 2030


I Översiktsplan 2012–2030 finns mål och rekommendationer för hur Värmdö ska kunna expandera utan att skada miljön.

Läs mer om översiktsplanen


Värmdö kommun satsar intensivt och ambitiöst på naturvård.

Mer information om naturvård


Kommunens har ett antal strategier, planer, program, policyer och andra styrdokument som anger mål och riktlinjer för kommunens miljöarbete. 

Läs mer om styrdokument