• Väg 222 delvis avstängd
    18.03 Fortsatt trafikstörningar på SkurubronTrafikverket meddelar att Skurubron åter är öppen för trafik, dock förekommer det ännu en del begränsningar som leder till köer.Alla kommunala förskolor har öppet tills alla barn är hämtade. Vi uppmanar till att försöka hjälpa varandra med hämtningar i skolor och förskolor. Du kan själv hålla dig uppdaterad om trafikläget på www.trafiken.nu samt kollektivtrafi...
    Mer information

Hav i balans, levande kust och skärgård och ingen övergödning

Värmdö kommun ska verka för att det hav som omgärdar oss ska vara i balans.

Hav i balans

Det innebär att det ska ha en långsiktig hållbar produktionsförmåga
och att den biologiska mångfalden ska bevaras. Det kräver en medveten
planering, skydd av viktiga miljöer längs kusterna och i vattenmiljöerna
samt en fortsatt utbyggnad av det kommunala vatten- och
spillvattensnätet.

Tillsyn och information kring enskilda avloppslösningar ska bidra till kretsloppsanpassade lösningar och latrin ska i första hand transporteras till reningsverk. Dessa åtgärder ska bidra till att minska övergödningen av Östersjön.

Vår kust och skärgård ska fortsatt hållas tillgänglig. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas.