Frågor och svar - Nytt upplägg för avgifter vid miljötillsyn

Här har vi samlat frågor och svar gällande det nya sättet att ta ut avgifter för miljötillsynen i Värmdö kommun. Informationen riktar sig till dig med ett företag/en verksamhet (inklusive kommunala verksamheter) som har en återkommande miljö- och hälsoskyddstillsyn.

Har du någon fråga som inte besvaras här? Då är du välkommen att kontakta din handläggare hos oss på bygg- och miljöavdelningen.

Fråga 1. Vad innebär den nya avgiftsmodellen?

Svar:

 • Den nya modellen innebär att den fasta och årliga avgiften för miljö- och hälsoskyddstillsyn i Värmdö kommun kommer att debiteras i efterhand i
  stället för på förhand.
 • Modellen innebär att avgiften delas upp i två delar, en fast och en rörlig avgift. Tidigare har avgiften enbart varit en fast avgift som debiterats i förhand för tillsyn som planeras. Det nya upplägget kan liknas med en fast avgift för ett abonnemang samt en rörlig avgift för nyttjandet av abonnemanget.
 • Med den nya modellen sänks den fasta avgiften till en mindre administrativ kostnad. Se mer nedan under rubriken Fast grundavgift.
 • Den rörliga avgiften tas ut för den tillsyn som faktiskt genomförts under året. Avgiften går att påverka. Se mer under rubriken Rörlig avgift.
 • Både den fasta och den rörliga avgiften kommer att debiteras på årets slut.

Fråga 2. Vilka verksamheter omfattas av efterhandsdebitering?

Svar: Den nya avgiftsmodellen omfattar de verksamheter som har en återkommande tillsyn utifrån Miljöbalken och som tidigare hade en årlig avgift för den tillsynen. Exempel på verksam­heter som omfattas av efterhandsdebitering är fordonstvättar, större avloppsanlägg­ningar, masshantering, tatuerare och skolor.

Fråga 3. Vilka verksamheter omfattas inte av efterhandsdebitering?

Svar:

 • Undantaget är de så kallade B-verksamheterna (stora verksamheter som har givits tillstånd av Länsstyrelsen i Stockholms län, Miljöprövningsdelegationen).
 • Livsmedelskontroll på t.ex. restauranger, skolkök och matbutiker kommer fortfarande omfattas av årliga avgifter som debiteras i förhand. Ett nationellt arbete pågår med översyn av avgiftsmodell för livsmedelskontrollen. Mer information om det arbetet kan du läsa här: Länk till Regerings webbsida om livsmedelsavgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exakt vilka verksamheter som omfattas av den nya avgiftsmodellen framgår av bilaga
4 till kapitel "Prövning och tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet" i Värmdö kommuns dokument. Se även nedan under fråga 9 där du hittar bilaga 4 som ett utdrag.

Värmdö kommuns taxor och avgifter 2023 , 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Fråga 4. Får kommunen ta ut avgift för Miljöbalkstillsyn?

Svar: Enligt kommunallagen får kommuner och landsting ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla får dock avgifter endast tas ut om det följer av lag eller annan författning. Enligt Miljöbalken (MB) får Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden i Värmdö kommun (BMHN) ta ut avgift för att bekosta sin verksamhet med att tillse att MB efterlevs. Alla avgifter i kommunen beslutas av kommunfullmäktige.

Fråga 5. Vad är skillnaden mellan den tidigare årliga avgiften och den nya fasta och rörliga avgiften?

Svar: Innan 2021 har företag och verksamheter som haft återkommande tillsyn debiterats en årlig avgift som baserats på den tillsynstid som verksamheten av en viss typ bedöms kräva under en viss tidsperiod. Den årliga avgiften har varit samma summa varje år och debiterats i förhand. Vissa verksamheter har haft tillsyn varje år, vissa vartannat år och vissa vart tredje år. Den årliga avgiften har täckt tiden för den tillsyn som planerats, oavsett med vilket intervall den har skett.

Den årliga avgiften var samma för verksamheter inom samma kategori även om tillsynsbehovet och handläggningstid som behövdes för tillsynen kunde skilja sig åt.

Exempel årlig avgift för mindre båtklubb

Exempelvis betalade en mindre båtklubb en årlig avgift motsvarande två timmar varje år, tillsynen skedde dock inte varje år utan var tredje till var fjärde år. Båtklubben hade vid tillsynstillfället alltså betalt för ungefär sex till åtta timmars handläggningstid.

Utifrån rättviksmodellen ska båtklubben i stället betala en fast grundavgift varje år (som är lägre än den tidigare årliga avgiften, se mer nedan under rubriken ”Vad innebär en fast grundavgift”). När tillsyn sker på verksamheten betalar sedan båtklubben en rörlig avgift för den faktiska handläggningstid som läggs ned under året.

Fråga 6. När kommer fakturan för tillsynen?

Svar: Fakturan skickas i regel ut i oktober varje år för den tillsyn som skett av verksamheten mellan januari och september. På denna faktura framgår också grundavgiften.

Det innebär att om du inte haft någon tillsyn under perioden så faktureras endast den fasta grundavgiften. Om tillsyn sker senare på året sker en kompletterande fakturering
i december månad.

Oktober

 • Fast grundavgift
 • Eventuell rörlig avgift för tillsyn som har skett under mellan januari och september

December

 • Rörlig avgift för eventuell tillsyn som skett mellan oktober och december

Så här kan en faktura komma att se ut för din verksamhet:

Bild på en faktura, exempel.

Fakturaexempel.

Beloppet på fakturan kommer alltså styras av vilken handläggningstid som läggs ner under året och det kommer därför inte vara samma belopp från år till år. Nedan finns ett räkneexempel på hur kostnader för miljötillsynen för en medelstor verksamhet med tillsyn vartannat år kan variera från år till år.

Räkneexempel avgift

Diagram över ett räkneexempel avgift

Fråga 7. Kommer alla avgifter för miljötillsyn på fakturan i oktober och december?

Svar: I regel ja. Det undantag som finns är:

 • om du anmäler en ny verksamhet eller ändring av din verksamhet under året så debiteras handläggningen av anmälan i samband med att du får ett beslut som
  svar på din anmälan.

Tänk på att meddela bygg- och miljöavdelningen i Värmdö kommun om din verksamhet upphör eller byter ägare för att inte behöva betala avgift för miljötillsyn kommande år.

Fast grundavgift − en i förväg angiven administrativ kostnad som sker årligen

Fråga 8. Vad innebär en fast grundavgift?

Svar: Den fasta grundavgiften ska täcka de fasta kostnaderna som myndigheten (BMHN inklusive Bygg- och miljöavdelningen) har för den återkommande miljötillsynen. Det kan liknas vid den kostnad som utgår för att ställa ut ett kärl för sophantering, oavsett hur mycket avfall som slängs i kärlet. Det som räknas in i fasta kostnader är de kostnader som BMHN har för:

 • att hantera inkommande frågor gällande miljötillsynen som görs via vårt Servicecenter,
 • att hantera alla inkomna och utgående ärenden och handlingar som görs av vår registratur,
 • lokaler,
 • bilar,
 • IT och telefon,
 • nödvändig och planerad utbildning gällande till exempel ny lagstiftning,
 • arbetskläder
 • försäkringar och
 • kostnader för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Grundavgiften är lägre än den tidigare årsavgiften och fördelas över alla verksamheter som har återkommande tillsyn. De mindre verksamheterna betalar en lägre fast kostnad än de större verksamheterna.


Fast grundavgift

Illustration av företagets fasta kostnad

Fråga 9. Hur vet jag vilken grundavgift som gäller för min verksamhet?

Svar: Den fasta grundavgiften framgår av bilaga 1 till kapitel "Prövning och tillsyn
inom miljö- och hälsoskyddsområdet" i Värmdö kommuns taxa. Beroende på vilken verksamhetskod verksamheten har, ingår den i en kategori mellan ett (1 ) och fem (5) som beskriver vilken grundavgift verksamheten får varje år. Grundavgiften är mellan
2 000 och 6 000 kronor.

Värmdö kommuns taxor och avgifter 2024 , 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Fråga 10. Min verksamhet har flera verksamhetskoder, behöver jag då betala flera grundavgifter?

Svar: Nej, i regel inte. Du betalar endast en grundavgift för varje tillsynsområde. Det vill säga, har du en verksamhet som omfattas av flera verksamhetskoder betalar du endast grundavgiften för den verksamhetskod som har högst kategori enligt taxan.


Verksamheter med flera verksamhetskoder

Bild på grundavgift för företag med flera verksamhetskoder

I vissa fall tas dock flera grundavgifter ut för en och samma företagare/verksamhet.
Det gäller i de fall verksamheten omfattas av flera tillsynsområden (hälsoskydd, miljö-skydd eller avlopp) där olika handläggare utför själva tillsynen. Bedrivs verksamheterna separat kan även fler grundavgifter bli aktuellt. Se exempel nedan.

Exempel på verksamheter där flera grundavgifter tas ut

Skola som omfattas av hälsoskyddstillsyn som också har en större avloppsanläggningSkola med plats för högst 75 elever (H 38 § FMH)

Kategori 1

2 000 kronor

Avloppsreningsanläggning för WC- och bad-, disk- och tvättvatten (26-200 pe) (U 90.16-1.1)

Kategori 2

3 000 kronor

= Grundavgift och rörlig avgift tas ut separat för verksamheterna ovan


Båtverksamhet som också har en större avloppsanläggningUppställning över 50 båtar (U 50.10-4)

Kategori 1

2 000 kronor

Avloppsreningsanläggning för WC- och bad-, disk- och tvättvatten (26-200 pe) (U 90.16-1.1)

Kategori 2

3 000 kronor

= Grundavgift och rörlig avgift tas ut separat för verksamheterna ovanFråga 11. Kommer jag få ett nytt beslut om vilken grundavgift min verksamhet får?

Svar: Nej, inget nytt beslut kommer skickas ut. I ditt beslut om årlig avgift framgår vilken verksamhetskod du har och det är verksamhetskoden som styr vilken grundavgift som tas ut.

För att veta vilken grundavgift som blir aktuell för dig kan du titta i taxan och söka rätt på din verksamhetskod. Utifrån uppgifterna i taxan hamnar verksamheten i en av kategori som beskriver vilken grundavgift som tas ut, det framgår i taxan och i tabellen nedan.

Avgiftstabell

Bild på avgiftstabell fast årlig grundavgift och fast årlig grundavgift

Rörlig avgift − en kostnad som uppstår för den tillsyn som sker under året

Fråga 12. Vad innebär en rörlig avgift?

Svar: Den rörliga avgiften ska täcka myndighetens kostnader för personalen som arbetar med återkommande tillsyn. Det innebär att handläggarens faktiska nedlagda handläggningstid för tillsynen debiteras istället för ett genomsnitt för nedlagd hand-läggningstid för verksamheter i samma kategori. Här är exempel på vilka moment i tillsynen som debiteras med rörlig avgift:

 • Inläsning av ärendet
 • Kontakt med parter
 • Samråd med experter och andra myndigheter
 • Planerade platsbesök enligt tillsynsintervall
 • Restid upp till maximalt fyra timmar per besök
 • Beredning, föredragning och beslut i ärendet

Fråga 13. Vad är återkommande tillsyn?

Svar: Alla som bedriver en verksamhet som kan påverka miljö och hälsa ska planera och kontrollera verksamheten för att förebygga dess påverkan på miljön eller människors hälsa. Ett annat ord för detta är egenkontroll. Även om verksamheten har en väl fungerande egenkontroll ska myndigheten utöva tillsyn av verksamheten – men en bra egenkontroll brukar minska behovet av tillsyn.

En återkommande tillsyn kan se lite olika ut. Beroende på vilken typ av verksamhet ett företag bedriver sker tillsynen på olika sätt. Vissa verksamheter dokumenterar olika typer av kontroller och redovisar det i årlig rapport till tillsynsmyndigheten, medan andra verksamheter genomför provtagningar för att säkerställa att en anläggning fungerar som den ska. Tillsyn av en verksamhet kan ske vid ett möte, ett besök hos verksamheten eller genom att granska olika typer av handlingar.

Exempel på tillsyn som sker och ingår i den rörliga avgiften

Den totala handläggningstid som läggs ner under ett år i samband med återkommande tillsyn utgör den rörliga avgiften.

Vi kommer redovisa hur mycket tid som har lagts ned i respektive typ av tillsyn som sker under året, exempelvis:

 • Tid för granskning av miljörapport
 • Tid för granskning av analysrapporter
 • Tid för provtagning
 • Tid för platsbesök med uppföljning under debiteringsperioden
 • Tid för granskning av handlingar med uppföljning under debiteringsperioden
 • Tid för uppföljning av tidigare tillsyn
 • Tid för handläggning av klagomål som bedöms vara befogat

I respektive punkt ingår alltid tid som läggs ned på sammanfattningar som görs i olika dokument, som till exempel inspektionsrapport eller beslut.

Med denna typ av avgiftsmodell kan verksamheten själv till viss del också påverka vilken avgift som tas ut för tillsynen. En välfungerande egenkontroll och dokumentation gör att handläggningstiden generellt sett blir kortare. Många anmärkningar på en verksamhet innebär mer arbete för miljöinspektören vilket i sin tur innebär en högre rörlig avgift.
Så att skaffa sig kunskap om vilka krav som ställs på din verksamhet enligt Miljöbalken och vara uppdaterad på den tillsyn som har utförts kan minska kostnaderna.

Fråga 14. Kan min verksamhet slippa den återkommande tillsynen?

Svar: Nej, den planerade tillsynen på verksamheter som kan påverka miljön och/eller hälsan är lagstadgad. En tillsynsmyndighet har ett ansvar att genomföra tillsynen.

Varje kommun har en kommunal tillsynsmyndighet inom miljöområdet, i Värmdö kommun är det bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden som ansvarar för tillsynen. Genom att med stöd i miljöbalken bedriva så kallad tillsyn skaffar nämnden sig en uppfattning om olika slags verksamheter, stora som små, kommunala likväl som privata. Nämnden kan på så vis se till att verksamheter arbetar förebyggande för
att minska sin miljöpåverkan och lever upp till de regler som gäller.

Fråga 15. Borde inte kommunen kunna bekosta tillsynen för att underlätta för företagarna i kommunen?

Svar: Nej, både de svenska och de gemensamma europeiska reglerna innebär att miljötillsynen ska finansieras genom avgifter från de verksamheter som berörs av tillsynen. På vilket sätt avgiften tas ut och vilken avgift som tas ut bestäms i kommunens taxa.

Fråga 16. Kan jag få er snabbaste handläggare så att min rörliga avgift blir så låg som möjligt?

Svar: De miljö- och hälsoskyddsinspektörer som arbetar som handläggare på bygg- och miljöavdelningen arbetar alltid i team för att ha en samsyn kring bedömningar i olika ärenden. På det sättet spelar det ingen roll vilken handläggare som utför just ditt företags tillsyn, utan be-dömning och tid för handläggning är avstämd i handläggargruppen. Den rörliga avgiften kommer att meddelas verksamheten för eventuella synpunkter innan fakturan går ut.

Fråga 17. Behöver jag betala grundavgiften även om jag har slutat med min verksamhet under året?

Svar: Ja, den fasta årliga grundavgiften omfattar kalenderår och ska enligt taxan betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. Så har även varit fallet tidigare, när de årliga tillsynsavgifterna debiterades.