Stockholmsenkäten 2020

Stockholmsenkäten är en enkätundersökning med frågor som bland annat rör ungdomars alkohol- och drogvanor, brott- och trygghetserfarenheter, skol- och fritidsvanor, psykiska hälsa och föräldrarelationer. Undersökningen genomförs vartannat år och riktar sig till ungdomar som går i grundskolans årskurs 9 och gymnasiet år 2.

2020 deltog 22 av 26 kommuner i Stockholms län i Stockholmsenkäten. I Värmdö kommun har 742 ungdomar svarat på enkäten, en svarsfrekvens på 76 procent, vilket är en minskning från tidigare års 82 procent. Detta har sin förklaring i att undersökningen gjordes under samma period som Corona började sprida sig i Stockholm. Bland de ungdomar som svarat på enkäten återfinns elever från både skolor på Värmdö och från skolor verksamma utanför kommunen.

I 2020 års svarstatistik finns det både positiva och negativa områden för kommunen som sticker ut lite extra. Genom tabeller och förklarande text lyfts nedanstående områden fram där ungdomarna från Värmdö avviker från länet, eller viss statistik som anses vara av extra vikt.

All statistik från Stockholmsenkäten (Värmdö hemkommun) hittas via nedanstående länkar.

Stockholmsenkäten 2020 Värmdö hemkommun , 477.8 kB.

Nyckelvärden från de tre senaste undersökningarna Värmdö hemkommun , 532.3 kB.

Tillgänglighetsanpassad information, statistik Värmdö 


Tobak

Tabell över tobaksanvändandet bland tvåorna på gymnasiet från 2010 till 2020.

Kommentar till diagrammet: Pojkar (gul) och flickor (grön) i årskurs 2 på gymnasiet från 2010 års mätning till och med 2020.

Minskning av rökning hos tjejerna i tvåan

Under mätningarna 2018 stack tjejerna i årskurs 2 ut från Värmdö med att 41 procent av dem rökte dagligen eller ibland. Årets undersökning visar att de höga siffrorna har minskat till 25 procent. Vilket ligger mer i linje med länet, där 23 procent av tjejerna i tvåan röker dagligen eller ibland. Även under 2016 stack motsvarande grupp med tjejer ut, som då gick i årskurs nio, med en hög andel rökare.

Det gick även att se en mindre nedgående trend bland killarna i tvåan och tjejerna i nian, vilket stämmer överens med motsvarande siffror för hela länet. Killarna i nian ligger dock kvar på samma nivåer som uppmättes under 2018.

Vi ser även att av de som röker i nian så köper 23 procent sin cigaretter själva, trots att de är under 18 år, vilket är mycket lägre än resten av länet där siffran ligger på hela 39 procent för niondeklassare. Av gymnasieeleverna i tvåan som är under 18 år så köper 44 procent av de som röker sina cigaretter själva, vilket ligger på likartad nivå som länet i övrigt.


Alkohol

Tabell som visar andel i tvåan på gymnasiet som avstår alkohol i Värmdö gentemot Länet i övrigt.

Kommentar till diagrammet: Pojkar och flickor i tvåan på gymnasiet redovisas i Värmdö jämfört med pojkar och flickor i länet.

Gymnasieeleverna avviker från trenden

Andelen ungdomar som avstår från alkohol har ökat i hela länet, vilket även gäller för niorna på Värmdö. Däremot avviker Värmdös andraklassare från den trenden, där andelen som avstår från alkohol har minskat. Det går även att se att de storkonsumerar alkohol i större utsträckning än föregående år. Siffror som går emot den trend som varit under längre tid på nationell nivå, där allt fler ungdomar väljer bort alkohol.

Det vanligaste sättet för ungdomar att få tag på alkohol är genom en kompis eller en kompis syskon, vilket gäller för både eleverna i nian och som går i tvåan på gymnasiet. Värmdö sticker ut i jämförelse med länet när det gäller andelen i tvåan som köper privatimporterad eller smugglad sprit, där Värmdö har något högre andel, både bland killarna och tjejerna.


Narkotika

Tabell som visar andel av tvåorna som haft möjlighet att testa narkotika, men som inte gjort det.

Kommentar till diagrammet: Pojkar (gul) och flickor (grön) i årskurs 2 från 2010 års mätning till och med 2020. Resultatet utgår från de elever som haft möjlighet att pröva narkotika, men valt att avstå.

Tillgängligheten fortsätter att öka, men många avstår

Det går att se en ökning bland andraklassarna på gymnasiet som har haft möjlighet att pröva narkotika. 25 procent av andraklassarna har någon gång använt narkotika, vilket är på likartad nivå som förgående år. Däremot har det varit en ökning bland killarna hur många som haft tillgång till narkotika, där mer än hälften haft möjlighet att någon gång pröva, men också valt att avstå. Även bland tjejerna har hälften haft tillgång till narkotika och valt att inte testa.

Att tillgängligheten på narkotika har ökat är dock inte unikt för Värmdö, utan följer samma trend som resten av länet. Värmdös siffror bland de som haft möjlighet att pröva narkotika och avstått är dock högre än länet i övrigt, även om siffrorna för de som någon gång använt narkotika inte sticker ut.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) går igenom ungdomars inställning till narkotika i deras rapport: Skolelevers drogvanor 2019. Där lyfter de fram att attityden har gått igenom stora förändringar genom åren och att unga har blivit mindre benägna att se narkotika som ett problem. Trots detta har användandet ändå varit stabilt de senaste åren.


Psykisk ohälsa

Tabell som visar psykosocialt index för Värmdö gentemot länet.

Kommentar till diagrammet: Psykosocialt index är en sammanslagning av flera frågor som rör psykisk hälsa. Flickor och pojkar i 2an på gymnasiet redovisas i Värmdö jämfört med flickor och pojkar i länet. Högre index innebär bättre psykisk hälsa.

Tjejerna är mer drabbade av psykisk ohälsa

Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har de senaste åren lyft fram att den psykiska ohälsan har ökat stort bland unga. Generellt sett får tjejerna sämre resultat i undersökningen än killarna, även om den psykiska ohälsan långsamt ökat under lång tid för båda grupperna. Kortsiktigt ligger siffrorna på samma nivåer som föregående år, med mycket små variationer. Värmdös siffror är även i linje med resten av länet.

Under förra årets undersökning stack killarna på gymnasiet ut genom att det varit en stor ökning av andelen som ofta kände sig ledsna och deppiga. Den siffran ligger kvar på samma nivåer det här året också på runt 20 procent, även om det inte är lika högt som tjejerna som ligger på 40 procent.


Trygghet

Tabell som visar hur trygga eleverna i tvåan känner sig när de går ut om kvällen i Värmdö gentemot länet.

Kommentar till diagrammet: Pojkar och flickor i tvåan på gymnasiet redovisas i Värmdö jämfört med pojkar och flickor i länet.

Värmdö upplevs som tryggt

Trygghet är någonting som varje person upplever själv på olika sätt och kan vara oberoende av om de är i faktisk fara eller inte. Stockholmsenkäten ställer frågan till eleverna om de känner sig trygga eller inte trygga när de går ut om nätterna. Här ligger Värmdös siffror väldigt högt i förhållande till länet i stort när det gäller andelen elever som antingen svarade att de kände sig trygga eller mycket trygga. De siffrorna har hållit sig stabila i kommunen de senaste tio åren, där de varit konstant höga.