Avgiftsberäkning 2024

Det finns en maxtaxa för hur mycket du ska betala i avgift för insatser enligt socialtjänstlagen SoL. För 2024 är maxtaxan 2 575 kr per månad. Kost och hyra ingår inte i maxtaxa. Vill du få din avgift individuellt beräknad behöver du årligen skicka in en inkomstförfrågan.

I början av det nya året skickas ett avgiftsbeslut ut till dig med de nya avgifterna för 2024.

Antingen får du hem ett avgiftsbeslut utan individuell beräkning som enbart visar dina avgifter för varje insats som beviljats.

Eller så har du fått ett beslut med individuell beräkning av ditt avgiftsutrymme. Det är för att du under 2023 skickade in en inkomstförfrågan.

Vill du fortsätta vara individuellt beräknad eller vill du utan individuell beräkning bli beräknad, är det viktigt att du innan 30:e april 2024 skickar in en inkomstförfrågan med din deklaration – Preliminär skatteberäkning samt sidan Kontroll och inkomstuppgifter.

Från och med 1 maj kommer vi beräkna alla som inte inkommit med en inkomstförfrågan enligt maxtaxan.

Beräkning av avgift

Om du vill att vi ska göra en beräkning av ditt avgiftsutrymme (din möjlighet
att betala för dina insatser) måste inkomstuppgifter lämnas till oss via blanketten inkomstförfrågan.

Du som vill skicka in en inkomstförfrågan behöver skicka in din deklaration för 2023 som underlag för din inkomst, eventuell fastighetsavgift och eventuella räntekostnader på din bostad. Sidan som heter Kontroll och Inkomstuppgifter är viktig att skicka med. Bifogas inte din deklaration kan vi inte heller göra en beräkning av ditt avgiftsutrymme och vi kommer att skicka tillbaka inkomstförfrågan till dig för komplettering. Vi skickar även med ett beslut på maxtaxa som visar vad dina insatser kostar per månad. Sen kan du välja att komplettera din inkomstförfrågan med det som saknas eller så gör du inget och ditt beslut om maxtaxa kvarstår. Du betalar för de insatser som har utförts under aktuell månad, högsta maxtaxa är 2 575 kr (exklusive kost och hyra).

Väljer du att skicka in inkomstförfrågan vid ett senare tillfälle gäller beräkningen från och med den månaden blanketten inkommer. Avgiften reduceras inte retroaktivt.


Avgiftsutrymme

Utifrån inkomstförfrågan beräknas ditt avgiftsutrymme fram. Avgiftsutrymmet visar vilken avgift du kan betala för de omvårdnadsinsatser du är beviljad från biståndsenheten.

Beräkning

Nettoinkomst
+ Bostadstillägg
- Bostadskostnad
- Minimibelopp
= AVGIFTSUTRYMME

Inkomst

Som inkomst räknas pensioner, lön, sjukpenning, ränteinkomster, ersättningar och bostadstillägg för innevarande år. Uppgifterna fylls i före skatt och vi gör en skatteuträkning vid avgiftsberäkningen.

Bostadskostnad

Bostadskostnad för lägenhet är hyran eller avgiften till bostadsrättsförening.

Bostadskostnad för egen fastighet räknas ut med schablon per kvadratmeter.

Om du har bostadslån räknar vi med 70 procent av räntan som bostadskostnad.

Dubbla boendekostnader

Vid inflyttning till ett särskilt boende kan den som bott i ensamhushåll ansöka om att beräkningen av omvårdnadsavgift ska inkludera kostnad för den gamla bostaden under maximalt tre månader. Det betyder att avgiftsutrymmet kan minska och omvårdnadsavgiften bli lägre. För att kunna beräkna den dubbla boendekostnaden behöver du skicka in en inkomstförfrågan inom en månad efter inflyttningsdatum.

Bostadstillägg

Vid exempelvis flytt till ett särskilt boende kan det vara klokt att ansöka om bostadstillägg (BTP). Makar där den ena har flyttat till särskilt boende kan ansöka var och en för respektive bostad.

Är du över 65 år och vill du ansöka om bostadstillägg (BTP) eller äldreförsörjningsstöd
kontakta Pensionsmyndigheten.
Tel: 0771-776 776

Pensionsmyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Är du under 65 år och vill ansöka om bostadstillägg eller bostadsbidrag kontakta Försäkringskassan.
Tel: 0771-524 524

Forsakringskassan.se Länk till annan webbplats.


Minimibelopp

Minimibeloppet är lagstadgat och baserat på konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader för:

 • livsmedel, kläder, skor
 • fritid, hygien
 • dagstidning, telefon
 • hemförsäkring
 • öppen hälso- och sjukvård
 • tandvård
 • hushållsel
 • förbrukningsvaror
 • resor
 • möbler, husgeråd
 • läkemedel

År 2024 är minimibeloppet för personer över 65 år 5 762 kr per månad för makar och sammanboende samt 7 062 kr per månad för ensamboende.
Minimibeloppet för personer under 65 år är 6 338 kr per månad för makar och sammanboende och 7 768 kr per månad för ensamboende.

Ett individuellt tillägg av minimibeloppet kan göras om du exempelvis har kostnader för god man.

Ensamboende eller gift

Vi beräknar alltid så fördelaktigt som möjligt för dig som enskild. Har du en make/maka, sambo eller registrerat partnerskap kan vi lägga till denna person i inkomstberäkningen.

Vi väljer sedan att ta med denna person eller ej beroende på vilket som gynnar dig som enskild mest i en avgiftsberäkning.

Ny beräkning varje år

Varje nytt år ska en ny inkomstförfrågan skickas in om du vill att vi gör en individuell beräkning för innevarande år. Inkomstförfrågan skickas in via hemsidan eller skrivs ut och postas till avgiftshandläggarna på kommunen.

Om inkomstförfrågan ej inkommer tillämpas maxtaxa för dina beviljade insatser.

Ändring av avgiftsbeslut

Om något av dina förhållanden som angetts på Inkomstförfrågan ändras under året ska du meddela det till avgiftshandläggaren.

Överklagan

Du har rätt att överklaga ditt avgiftsbeslut till förvaltningsrätten.

Det ska ske skriftligen till biståndsenheten äldre senast fem veckor efter du har fått beslutet skickat till dig.

Om du behöver hjälp att överklaga kontaktar du en avgiftshandläggare.

Kontaktinformation

Om du har frågor eller vill ha mer information är du välkommen att kontakta en avgiftshandläggare på biståndsenheten.

Telefonnummer: 08 570 470 00

E-post: bistand.admin@varmdo.se