Markanvisning för bostäder i Svartsö

På Svartsö invid ängar, skog, insjöar och i anslutning till skola
med kulturhistorisk värde planeras för ny bostadsbebyggelse.
En markanvisningsprocess pågår och sista dagen att lämna in
anbud till markanvisningen var den 12 februari 2024.

Berört område Svartsö. Ortofoto.

Fastighetsgräns för markanvisningsområdet på Möja. Ortofoto.

Värmdö kommun är en av länets snabbast växande kommuner. Tillgången till skärgården,
havet och naturen samt närheten till Stockholm gör Värmdö attraktivt för både boende,
arbete och besök. Värmdö kommuns skärgård har en unik miljö och stort lokalt engagemang för utveckling.

På Svartsö finns byar i skärgårdsmiljö, vackra kulturmarker och öppna landskap med kor och får. Grundutbudet av service och kommunikationer gör det möjligt att bo här året om. Det finns även ett aktivt föreningsliv och de som bor här arbetar bland annat inom service, skola och hantverksyrken.

Platsen för den nya bebyggelsen ligger i byn Skälvik. Här finns möjlighet att tillföra nya bostäder för att fler ska kunna bo permanent på Svartsö.

Markanvisning

Värmdö kommun har bjudit in till en markanvisning för ny bebyggelse på ön Svartsö i Värmdö kommuns skärgård. Markanvisningen omfattar ny bostadsbebyggelse med huvudfokus att uppföra permanentbostäder.

Sista dagen att lämna in anbud till markanvisningen var den 12 februari 2024. Bedömning av inkomna anbud har påbörjats.

Markanvisningen kommer att ske genom ett jämförelseförfarande i två steg. Anbuden kommer att bedömas utifrån bland annat hur bebyggelsen bidrar till att främja permanentboende, anbudsgivarens genomförandeförmåga samt hur förslaget är anpassat till platsen och dess förutsättningar.

Värmdö kommun planerar att träffa markanvisningsavtal med den anbudsgivare som i sitt anbud bäst uppfyller bedömningsgrunderna samt övriga angivna förutsättningar.

Kommunen planerar preliminärt att ärende för tecknande av markanvisningsavtal kommer
tas upp för beslut under juni 2024.

Kontakt

Kontakt kring markanvisningen sker till Hanna Hallbäck via servicecenter 08-570 470 00 eller mejl hanna.hallback@varmdo.se.