Markanvisning för bostäder i Möja

På Möja invid ett stort naturområde och i anslutning till kulturhistorisk bebyggelse planeras för ny bostadsbebyggelse.

Berört område Möja. Ortofoto.

Fastighetsgräns Möja. Ortofoto.

Värmdö kommun är en av länets snabbast växande kommuner. Tillgången till skärgården, havet och naturen samt närheten till Stockholm gör Värmdö attraktivt för både boende, arbete och besökare. Värmdö kommuns skärgård har en unik miljö och stort lokalt engagemang för utveckling.

På Möja finns genuina byar i skärgårdsmiljö, storslagen natur och ett grundutbud av service och kommunikationer som gör det möjligt att bo här året om. Det finns även ett aktivt föreningsliv och flertalet företag inom olika branscher.

Platsen för den nya bebyggelsen ligger i anslutning till byn Berg som fungerar som ett centrum på ön. Här finns möjlighet att tillföra nya bostäder för att fler ska kunna bo permanent på Möja.

Inbjudan

Värmdö kommun bjuder in till en markanvisning för ny bebyggelse på ön Möja i Värmdö kommuns skärgård. Markanvisningen omfattar ny bostadsbebyggelse med huvudfokus
att uppföra permanentbostäder. Inom ramen för anbudet ska anbudsgivaren föreslå en bebyggelse som bidrar till ett varierat bostadsutbud. Markanvisningen kommer ske genom
ett jämförelseförfarande i två steg. Anbuden kommer att bedömas utifrån bland annat hur bebyggelsen bidrar till att främja permanentboende, anbudsgivarens genomförandeförmåga samt hur förslaget är anpassat till platsen och dess förutsättningar.

Värmdö kommun planerar att träffa markanvisningsavtal med den anbudsgivare som i sitt anbud bäst uppfyller bedömningsgrunderna samt i övrigt uppfyller angivna förutsättningar.

Ta del av hela inbjudan samt bilagor till markanvisningstävlingen här:

Ansökan

Ansökan ska vara inkommen till Värmdö kommun senast den 12 februari 2024

Handlingarna ska skickas med e-post till:

markanvisning@varmdo.se

Ärenderubrik: ”Dnr: 2023KS/0452 anbud Markanvisning Möja”

Kontakt

Frågor under tävlingsperioden ställs till Markanvisning nedan.

Frågor ska ställas senast den 24 januari 2024 för att svar ska kunna lämnas i tid.

Svar på ställda frågor lämnas så fort som möjligt och publiceras nedan.

Övrig kontakt kring markanvisningen sker till Hanna Hallbäck via 08-570 470 00 eller mejl hanna.hallback@varmdo.se.


Fråga: Tajt tidplan. Kan ni tänka er förlänga anbudstiden?

Svar: Tyvärr finns det inte möjlighet att förlänga anbudstiden i dagsläget.

Fråga: Under referensprojekt nämns jämförelse mellan skissade och genomförda projekt. Undertecknat bolag har genomfört projekt dock inte i egen regi.
Finner tävlingen spännande och intressant. Vill samtidigt, innan arbetet påbörjas,
förhöra mig om risken att framtagna förslag förkastas med avseende på referensprojekt.

Svar: Referensprojekt måste inte vara utbyggt i egen regi, men kommunen vill gärna kunna jämföra visionsbilder och slutgiltigt resultat av samma projekt.

Var noga med att ange vilken roll företaget har haft i projektet.

Förslag kommer inte att förkastas enbart på grund av referensprojekt.

Fråga: Var hittar jag kartunderlag till situationsplan?

Svar: I kommunkartan är det möjligt att skriva ut kartor i olika format, den återfinns här Kommunkarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Under 3 Bygga, Bo finns lager med till exempel fastighetsgränser, höjdkurvor och översvämning.

Fråga: Hur ser situationen ut för båtplatser på Svartsö och Möja för nya boende?

Svar:

Kommunen har själva inte utrett hur det ser ut med båtplatser på Möja och Svartsö. Kommunen bedriver ingen verksamhet för att hyra ut båtplatser på öarna.

Vad gäller möjlighet att ordna nya båtplatser behöver det utredas och det kan behövas till exempel tillstånd, bygglov och strandskyddsdispens.

Kommunen har stämt av med föreningar på öarna och fått information nedan:

Fråga:

Belastas fastigheten av servitut, ledningsrätter, gemensamhetsanläggning eller andra nyttjanderätter?

Svar:

På Möja finns ett oinskrivet servitut för väg som belastar Berg 1:163 och är till förmån för Berg 1:161. Det är lokaliserat längs med den östra gränsen mot Berg 1:242. Detta kan omlokaliseras vid behov.

Befintliga beslutade och inskrivna rättigheter kan fås från lantmäteriet.

Fråga:

Vad finns det för möjligheter att, via annan fastighet, få upp havsvatten till fastigheten för avsaltning?

Svar:

Som beskrivet i inbjudan finns det en gemensamhetsanläggning i Berg som använder avsaltning idag. Det går att utreda möjligheterna att ansluta sig dit, byggaktören behöver
i så fall träffa en överenskommelse med gemensamhetsanläggningen.

Om byggaktören vill utreda möjligheterna att anlägga en ny avsaltningsanläggning behöver det till exempel hittas lämplig mark, fås rådighet över marken och tillstånd eller lov kan behövas.

Fråga:

Servitutet mellan fastigheterna–går det att flytta?

Svar:

Vid behov kan servitutet omlokaliseras inom fastigheten på grund av exploatering, detta står i servitutsavtalet.

Fråga:

Kommer det att kunna bli en anslutning västerut till Länsväg 696, dvs via annan fastighet?

Svar:

För att det ska kunna bli en anslutning västerut till Länsväg 696 behöver det tillskapas en rättighet, detta innebär att en överenskommelse behöver träffas med markägaren. Även placering och markens lämplighet behöver utredas.