Exploateringsområde Aspvik 1:18 m.fl.

Planområdet ligger cirka tre km öster om Gustavsbergs centrum och omfattar i huvudsak obebyggda fastigheter som ägs av JM AB. Detaljplanen ska möjliggöra byggande av nya bostäder i småhus. Exploateringen kan bidra till viktig utbyggnad av infrastrukturen i området med gång- och cykelväg och förbättrad framkomlighet för buss till Aspvik samt fortsatt utbyggnad av vatten och avlopp.

Kartbild med föreslagna plangränser.

Det blå området visar föreslagen plangräns för detaljplanen Aspvik 1:18 m.fl. (Mark som ägs av JM AB). Det röda området visar föreslagen plangräns för PFO-planen för Aspvik. Aspviksvägen kommer sannolikt att ingå i exploateringsplanen Aspvik 1:18 m.fl. Gränserna för detaljplanerna kan komma att ändras under planarbetet.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - Start


Bakgrund och förutsättningar

Flera ansökningar om planbesked har inlämnats i området under senare år. Några av ansökningarna har fått avslag, andra har återtagits före beslut. Kommunstyrelsens planutskott har under 2019 godkänt ett start-PM för planläggning av JM:s markområden i Aspvik. Aspviksområdet har höga natur- och kulturvärden med ekhagar, hällmarker och äldre sommarhus med närhet till Gustavsbergs centrum cirka tre kilometer bort.

Parallellt med denna detaljplan pågår en detaljplan för befintliga fastigheter i Aspvik, Räknäs och Näset, så kallat prioriterat förändringsområde (PFO). Anledningen till att planarbetet har delats upp i två delar är att detaljplanerna finansieras på olika sätt.

Digitalt informationsmöte 22 mars 2022

Läs mer information av kommande informationsmötet här:

Länk till Aspvik Öppnas i nytt fönster.

Planhandlingar Exploateringsområde Aspvik 1:18 m.fl.

Uppstart av planarbete

Planförfarande

Detaljplanen tas fram med utökat planförfarande. Tidsaxeln ovan under Status i planarbetet visar hur planarbetet är indelat i olika skeden. Under samrådsskedet finns möjlighet att lämna synpunkter som sedan kan beaktas i det fortsatta planarbetet. En kallelse till samråd kommer att skickas till fastighetsägare inom och intill planområdet.

Samråd om ett detaljplaneförslag bedöms kunna genomföras under vår/sommar 2022.

Efter att detaljplanen varit på samråd kommer synpunkterna att hanteras och bemötas i en samrådsredogörelse. Planförslaget kommer sedan att bearbetas och därefter skickas ut på granskning där det återigen finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Efter granskningen kan små ändringar göras och en antagandehandling tas fram. Kommunfullmäktige tar beslut om antagande av detaljplanen. Därefter får detaljplanen laga kraft efter tre veckor om inte detaljplanen överklagas.

Utredningar under planprocessen

Innan detaljplanen går ut på samråd genomför kommunen ett antal utredningar för att klargöra vilka förutsättningar som finns för planområdet. Utredningarna görs av konsulter på uppdrag av kommunen. I Aspvik görs en kulturmiljöutredning, trafikutredning, naturvärdesinventering (med fördjupningar för fågel, hasselsnok, groddjur och fladdermus) och en dagvattenutredning.

Samrådsförslaget tas därefter fram med hänsyn till de utredningar som tagits fram. När detaljplanen går ut på samråd blir utredningarna offentliga och kommer att publiceras på hemsidan tillsammans med detaljplaneförslaget. Innan samrådet är handlingarna ett arbetsmaterial eftersom det fram till beslut om samråd kan komma att göras tillägg eller revideringar av utredningarna.

Finansiering av detaljplaner

En detaljplan med en exploatör finansieras av exploatören genom ett plankostnadsavtal. Detta avtal ska täcka kommunens alla kostnader vad gäller tid och utredningar med mera. Denna detaljplan för Aspvik 1:18 finansieras genom ett sådan plankostnadsavtal.

En detaljplan i ett så kallat prioriterat förändringsområde bekostas av skattemedel och kommunen tar sedan in en planavgift från fastighetsägare i samband med att bygglov ges till denne. Detta gäller detaljplanen för PFO-området i Aspvik.

Mer information finns i kommunens plantaxa samt Boverkets kunskapsbank:

Boverkets kunskapsbank Länk till annan webbplats.

Plantaxa 2022 , 846.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta handläggare

Har du frågor kan du kontakta planhandläggare Sema Rhawi via mejl sema.rhawi@varmdo.se
och planarkitekt Rick Hoogduyn via mejl rick.hoogduyn@varmdo.se eller telefon via servicecenter 08-570 470 00.