Exploateringsområde Aspvik 1:18 m.fl.

Planområdet ligger cirka tre km öster om Gustavsbergs centrum och omfattar i huvudsak obebyggda fastigheter som ägs av JM AB. Detaljplanen ska möjliggöra byggande av nya bostäder i småhus. Exploateringen kan bidra till viktig utbyggnad av infrastrukturen med gång-och cykelväg och förbättrad framkomlighet för buss till Aspvik samt fortsatt VA-utbyggnad. Området är till den största delen inte planlagt. Planläggningen kan bidra till bevarande av kultur- och naturmiljö, förbättring av trafiksäkerhet och underlätta en fortsatt VA-utbyggnad.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - Start


Bakgrund och förutsättningar

Flera ansökningar om planbesked har inlämnats i området under senare år. Några av ansökningarna har fått avslag, andra har återtagits före beslut. Kommunstyrelsens planutskott har under 2019 godkänt ett start-PM för planläggning av JM:s markområden i Aspvik. Aspviksområdet har höga natur- och kulturvärden med ekhagar, hällmarker och äldre sommarhus med närhet till Gustavsbergs centrum cirka tre kilometer bort.

Planhandlingar Exploateringsområde Aspvik 1:18 m.fl.

Uppstart av planarbete

Planförfarande

Detaljplanen bedrivs med utökat planförfarande, under Status i planarbetet visas vilka skeden som planarbetet kommer genomföra. Vid samrådsskede finns möjlighet att lämna synpunkter som beaktas i fortsatt planarbete. En kallelse till samrådsmöte kommer skickas ut till fastighetsägare med närhet till planområdet.

Samråd om ett detaljplaneförslag bedöms kunna genomföras under hösten 2020.

Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta planarkitekter Sten Hammar och Jenny Beijar eller projektledare Sophie Dahllöf via mejl fornamn.efternam@varmdo.se eller telefon via servicecenter
08-570 470 00.