Gustavsberg 1:188

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fastigheter för småindustri i Ekobackens norra del.

Planområdet är markerat med vit linje med ortofotot.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan granskning och antagen

Granskning

Ett antagande av detaljplanen beräknas Q1 2023.

Under granskning skickas information om detaljplanen ut för synpunkter till fastighetsägare inom området samt till angränsande till planområdet. Information skickas även till länsstyrelsen och andra myndigheter, kommunen, organisationer och föreningar.

Planhandlingar Gustavsberg 1:188

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Uppstart av planarbete

Bakgrund

Delägare till fastigheten Gustavsberg 1:188, tillika ägare av Gustavsbergs glasmästeri, inkom med ansökan om planbesked i syfte att nyttja delar av fastigheten för småindustri. Planområdets avgränsning kan komma att justeras under planprocessen.

Pågående verksamhet på Kråkberget, Gustavsbergs glasmästeri, behöver flytta från nuvarande plats då Kråkberget planeras detaljplaneläggas för bostadsändamål. Glasmästeriet föreslås därmed hitta en ny lokalisering inom kommunen.

På aktuell fastighet finns Gustavsbergs ridskola med stall, ridhus och hästhagar. Den del vilken detaljplanen berör avser enbart hästhagar.

Kontakta handläggare

Vid frågor kontakta projektledare Rick Hoogduyn via mejl rick.hoogduyn@varmdo.se eller via servicecenter 08-570 470 00.