Ösby 1:228 och del av Ösby 1:65

Samråd om detaljplaneförslag pågår under perioden 2022-06-13–2022-07-17.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bebyggelse av ett särskilt boende för äldre. Planområdet är beläget söder om Ösbyskolan i Gustavsberg och omfattar fastigheten Ösby 1:228 och delar av fastigheterna Ösby 1:65 och Ösby 1:227.


Kartbild över fastigheten Ösby 1:229.

Kartbild över planområdet, vilket är beläget nedanför Ösbyskolan.

Detaljplanen avser att möjliggöra ett särskilt boende för äldre i ett centralt läge på Värmdö med närhet till befintlig infrastruktur, kollektivtrafik och service. Det nya boendet föreslås uppföras i fyra våningar och inrymma cirka 60 boendeplatser. Boendet planeras att drivas en av privat aktör.

Längst delar av Ösby skolväg möjliggörs utbyggnad av en gång- och cykelbana för att öka framkomligheten och säkerheten för gående och cyklister.

Status i planarbetet

Planarbetet utförs enligt plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900 och sker med standardförfarande.

Pil - planprocess - Normalt - Samråd

Samråd pågår 2022-06-13−2022-07-17

Arbetet befinner sig nu i ett så kallat samrådsskede. Under samrådet skickas information om detaljplanen ut för synpunkter till fastighetsägare inom området samt till angränsande i planområdet. Information skickas bland annat till länsstyrelsen, lantmäteriet, organisationer och föreningar.

Efter samrådet ska kommunen ta ställning till de inkomna synpunkterna och eventuella förslag till revideringar i en samrådsredogörelse. Därefter ska planförslaget kungöras och granskas.

Öppet hus

Måndagen den 20 juni 2022 klockan 17.00–19.00 hålls öppet hus på kommunhuset på Skogsbovägen 9−11 i Gustavsberg. Representanter från kommunen kommer då att finnas
på plats för att besvara eventuella frågor.

Tyck till

Under samrådet finns möjlighet att lämna in eventuella synpunkter som kan förbättra beslutsunderlaget. Synpunkterna kan handla om felaktigheter eller att man delar eller inte delar kommunens syn i en viss fråga som behandlas i den aktuella planen. Synpunkterna som kommer in redovisas och bemöts i en samrådsredogörelse. Redogörelsen ligger sedan till grund för fortsatt planarbete.

Planhandlingarna finns att ta del av:

  1. På servicecenter i kommunhuset där blädderexemplar av alla handlingar och bilagor finns samt karta i fullskala.
    Adress: Skogsbovägen 9–11 i Gustavsberg.
    Öppet: mån-ons 08:00–17:00, tors 08:00–19:00 och fre 08:00–17:00.
  2. På kommunens webbplats: se nedan

Skriftligt yttrande ska vara kommunen tillhanda senast 2022-07-17.

För att lämna ditt yttrande välj endast ett av dessa alternativ.

  1. Via e-tjänst: varmdo.se/yttrandeosby1228 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  2. Via e-post: registrator@varmdo.se
  3. Med brev: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg.

Kom ihåg att uppge namn, eventuell fastighetsbeteckning och diarienumret 2020KS/0647. Varje skrivelse diarieförs hos kommunen och är en offentlig handling.

Om flera personer delar samma åsikter kan man skriva ett gemensamt brev. Kom ihåg att uppge allas namn och fastighetsbeteckningar samt diarienumret.

De sakägare som senast under granskningstiden framfört skriftligt yttrande som inte kunnat tillgodoses har möjlighet att senare överklaga detaljplanens antagandebeslut.

Planhandlingar

Samrådshandlingar

Uppstart av planarbete

Bakgrund

Ägaren till fastigheten Ösby 1:228 lämnade i november 2020 in ansökan om planbesked i syfte att uppföra ett särskilt boende för äldre. Ansökan omfattar fastigheten Ösby 1:228 och del av kommunens fastighet Ösby 1:65. Förslaget innebär en ny byggnad i fem till sex våningsplan motsvarande cirka 6 400 kvadratmeter bruttoarea. Ansökan om planbesked för Ösby 1:228 godkändes av kommunstyrelsens planutskott den 9 februari 2021. I beslutet fastställdes att kommunen är beredd att, i en detaljplaneprocess, pröva detaljplaneläggning för särskilt boende på fastigheten Ösby 1:228. I planbeskedet anges också att exploateringen behöver bearbetas vad gäller form och skala.

Kommunen har efter beslut i kommunstyrelsens den 5 maj 2021 ingått markanvisningsavtal med NSF IV Sweden Holding 24 AB avseende det berörda markområdet inom fastigheten Ösby 1:65. Den 7 september 2021 fattade kommunstyrelsens planutskott beslut om Start-PM för detaljplanen.

Den 7 september 2021 fattade kommunstyrelsens planutskott beslut om Start-PM för detaljplanen.

Den 7 juni 2022 fattade kommunstyrelsens planutskott beslut om att skicka ut förslaget till detaljplan för samråd.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av projektledare Olivia Strådal via olivia.stradal@varmdo.se eller
planarkitekt Charlotte Rydahl via charlotte.rydahl@varmdo.se, alternativt via telefon
08-570 470 00.