Ösby 1:228 och del av Ösby 1:65

Planområdet är beläget söder om Ösbyskolan i Gustavsberg och omfattar fastigheten Ösby 1:228 och delar av fastigheten Ösby 1:65. Syftet med detalj-planen är att möjliggöra för bebyggelse av ett särskilt boende för äldre med
cirka 80 boendeplatser.

Flygbild Ösby 1:229

Kartbild över planområdet, vilket är beläget nedanför Ösbyskolan.

Ägaren till fastigheten Ösby 1:228 lämnade i november 2020 in ansökan om planbesked i syfte att uppföra ett särskilt boende för äldre. Ansökan omfattar fastigheten Ösby 1:228 och del av kommunens fastighet Ösby 1:65. Förslaget innebär en ny byggnad i fem till sex våningsplan motsvarande cirka 6 400 kvadratmeter bruttoarea. Ansökan om planbesked för Ösby 1:228 godkändes av kommunstyrelsens planutskott den 9 februari 2021. I beslutet fastställdes att kommunen är beredd att, i en detaljplaneprocess, pröva detaljplaneläggning för särskilt boende på fastigheten Ösby 1:228. I planbeskedet anges också att exploateringen behöver bearbetas vad gäller form och skala.

Kommunen har efter beslut i kommunstyrelsens den 5 maj 2021 ingått markanvisningsavtal med NSF IV Sweden Holding 24 AB avseende det berörda markområdet inom fastigheten
Ösby 1:65.

Det särskilda boendet planeras att drivas av en privat aktör.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - Start

Kommunstyrelsens planutskott fattade den 7 september 2021 beslut om Start-PM för detaljplanen. Arbete ska nu påbörjas med framtagande av samrådshandlingar enligt plan- och bygglagen.

Samråd förväntas ske under 2022.

Under samrådet skickas information om detaljplanen ut för synpunkter till berörda fastighetsägare inom och invid området. Information skickas även till länsstyrelsen, lantmäteriet, kommunen, berörda organisationer och föreningar.

Planhandlingar


Uppstart av planarbete

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av projektledare Olivia Strådal via olivia.stradal@varmdo.se eller
planarkitekt Anna Fredriksson via anna.fredriksson@varmdo.se, alternativt via telefon
08-570 470 00.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp