Ösby 1:228 och del av Ösby 1:65

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bebyggelse av ett särskilt boende för äldre. Planområdet är beläget söder om Ösbyskolan i Gustavsberg och omfattar fastigheten Ösby 1:228 och delar av fastigheterna Ösby 1:65 och Ösby 1:227.

Kartbild över fastigheten Ösby 1:229.Förstora bilden

Kartbild över planområdet, vilket är beläget nedanför Ösbyskolan.

Syfte med planarbetet

Detaljplanen avser att möjliggöra ett särskilt boende för äldre i ett centralt läge på Värmdö med närhet till befintlig infrastruktur, kollektivtrafik och service. Det nya boendet föreslås uppföras i fyra våningar och inrymma cirka 60 boendeplatser. Boendet planeras att drivas en av privat aktör.

Längst delar av Ösby skolväg möjliggörs utbyggnad av en gång- och cykelbana för att öka framkomligheten och säkerheten för gående och cyklister.

Status i planarbetet

Planarbetet utförs enligt plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900 och sker med standardförfarande.

Pil - planprocess - Normalt - mellan samråd och granskning

Tidplan

Samråd pågick 2022-06-13−2022-07-17

Planhandlingar

Samrådshandlingar


Uppstart av planarbete

Bakgrund

Ägaren till fastigheten Ösby 1:228 lämnade i november 2020 in ansökan om planbesked i syfte att uppföra ett särskilt boende för äldre. Ansökan omfattar fastigheten Ösby 1:228 och del av kommunens fastighet Ösby 1:65. Förslaget innebär en ny byggnad i fem till sex våningsplan motsvarande cirka 6 400 kvadratmeter bruttoarea. Ansökan om planbesked för Ösby 1:228 godkändes av kommunstyrelsens planutskott den 9 februari 2021. I beslutet fastställdes att kommunen är beredd att, i en detaljplaneprocess, pröva detaljplaneläggning för särskilt boende på fastigheten Ösby 1:228. I planbeskedet anges också att exploateringen behöver bearbetas vad gäller form och skala.

Kommunen har efter beslut i kommunstyrelsens den 5 maj 2021 ingått markanvisningsavtal med NSF IV Sweden Holding 24 AB avseende det berörda markområdet inom fastigheten Ösby 1:65. Den 7 september 2021 fattade kommunstyrelsens planutskott beslut om Start-PM för detaljplanen.

Den 7 september 2021 fattade kommunstyrelsens planutskott beslut om Start-PM för detaljplanen.

Den 7 juni 2022 fattade kommunstyrelsens planutskott beslut om att skicka ut förslaget till detaljplan för samråd.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av projektledare Johanna Jukala via mejl johanna.jukala@varmdo.se
och planarkitekt Charlotte Rydahl via mejl charlotte.rydahl@varmdo.se eller via
servicecenter på 08-570 470 00.