Sveviatomten, Ösby 1:38

Syftet med planen är att skapa möjlighet till bostadsbebyggelse på fastigheten Ösby 1:38 och området direkt norr om på Ösby 1:65. Området kommer utredas för exploatering av flerbostadshus och småhus och bedöms i tidigt skede kunna rymma cirka 300–400 lägenheter.

Kartbild Mörtnäs Grisslinge

Klicka på bilden för att förstora den

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan start och samråd

Detaljplanearbetet är vilande

Planarbetet är vilande och förväntas återupptas under 2021. Området planeras att markanvisas till en byggherre.

Planhandlingar Sveviatomten, Ösby 1:38

Uppstart av planarbete

Bakgrund

Området som består av fastigheterna Ösby 1:38 samt del av Ösby 1:65 ligger i Gustavsberg mellan Ösbydalen och Ösbyskolan och används idag för fordonsverkstad, förråd och upplag. Området gränsar även mot naturreservatet Ösbyträsk och ägs av Värmdö kommun.

Planområdet

Detaljplaneområdet är lokaliserat till Ösby 1:38 och del av Ösby 1:65.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av projektledare Oliva Strådal via olivia.stradal@varmdo.se eller telefon 
08-570 470 00.