PFO I8, Näsudden-Ingarö varv

Syftet med PFO-planer är att bygga ut det kommunala vatten- och avloppsnätet för att minska kommunens antal enskilda avlopp för att uppnå miljökvalitetsnormerna.

Ett ytterligare syfte med PFO-planerna är att anpassa fritidshusbebyggelsen och möjliggöra permanent boende. I kommunens gällande översiktsplan finns riktlinjer för PFO-planer redovisade. Natur- och kulturvärden ska även säkras.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan start och samråd


Arbetet pågår med framtagande av planhandlingar till samråd enligt plan- och bygglagen.

Under samråd skickas information om detaljplanen ut för synpunkter till berörda fastighetsägare inom och invid området. Information skickas även till länsstyrelsen, lantmäteriet, kommunen, berörda organisation och föreningar.

Tidplan

En preliminär tidplan redovisar att samråd förväntas till Q1 2021.

Planhandlingar PFO I8 Näsudden

Uppstart av planarbete

Kontakta handläggare

Vid frågor kontakta planarkitekt Gustaf Bowin via mejl till gustaf.bowin@varmdo.se eller via servicecenter 08-570 470 00.