PFO I8, Näsudden-Ingarö varv

Syftet med PFO-planer är att bygga ut det kommunala vatten- och avloppsnätet för att minska kommunens antal enskilda avlopp för att uppnå miljökvalitets-normerna.

Karta som visar området Näsudden - Ingarö varv.

Klicka på bilden för att förstora den.

Pil - planprocess - Normalt - mellan samråd och granskning

Syfte med planarbetet

Ett ytterligare syfte med PFO-planerna är att anpassa fritidshusbebyggelsen och möjliggöra permanent boende. I kommunens gällande översiktsplan finns riktlinjer för PFO-planer redovisade. Natur- och kulturvärden ska även säkras.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan samråd och granskning

Tidplan

Samråd har pågått mellan 2021-06-01 och 2021-06-21. Nu påbörjas arbetet med att ta fram granskningshandlingar. Granskning förväntas påbörjas under Q1 2023.

Bakgrund

Syftet med planarbetet i de prioriterade förändringsområdena är att ange riktlinjer för hur och
i vilken form en omvandling från fritidshusområde till åretruntbebyggelse kan ske. Kommunala vatten- och spillvattenledningar (VA) byggs ut.

I planarbetet kommer frågor om byggrätt och byggnadsutformning att prövas. Vägmark ska planläggas så att viss breddning, anordnande av utökade vändplaner och andra ombygg-nationer möjliggörs. Bland annat ställer avfallshanteringen särskilda krav på vägar och vändplatser. Den befintliga fördelningen mellan bostadsfastigheter och grönstruktur behålls. Hantering av dagvatten ska utredas.

En förprojektering som redovisar förslag till det kommunala VA-nätets utformning och eventuellt behov av pumpstationer kommer att tas fram parallellt med planarbetet. Ledningsnätet kommer så långt möjligt att förläggas i befintliga vägar inom området.

Informationsvideo

I filmen nedan finns information om detaljplaneprocessen samt om detaljplanearbetet för PFO I8 Näsudden – Ingarö varv.

Thumbnail för film

Planhandlingar

Samrådshandlingar


Uppstart av planarbete

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av projektledare Rick Hoogduyn via mejl rick.hoogduyn@varmdo.se
eller via servicecenter på 08-570 470 00.