Hemmesta 11:324, Skärgårdskyrkan

Kommunen är beredd att pröva detaljplanläggning för bostadsändamål, expansion av befintlig frikyrka, vårdboende och förskola inom planområdet. I kommande planarbete ska förslaget utvecklas med hänsyn till placeringar av byggnader, bebyggelseutformning, naturvärden, dagvatten, gårdar, samt vägutformning med tillgänglighet, parkeringsplatser och säkra trafik- och skolvägar.

Vidare kommer en koppling för fordonstrafik mellan Kullsvedsvägen och Torshällsvägen att utredas. Detta för att se om förutsättningar finns för en parallell gata som avlastar lokaltrafik från Skärgårdsvägen och ökar trafiksäkerheten.

Planförfarande

Planarbetet utförs enligt plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900. Arbetet kommer att ske enligt bestämmelserna om ett utökat förfarande.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan start och samråd

Planarbetet befinner sig inför samråd och följer följande tidplan.

Preliminär tidplan för projektet

Q1 – 2019 Startskede

Q3 – 2021 Samråd

Q2 – 2022 Granskning

Q4 – 2022 Antagande

Planhandlingar

Bakgrund

Planområdet omfattas av två positiva planbesked (Dnr 2017KS/0671, Dnr 2017KS/0384) som beslutades av kommunens planutskott den 22 mars 2018. Den 28 mars 2019 godkändes Start-PM (dnr 2017KS/0671).

Planområdet är beläget i Hemmesta, strax väster om Hemmesta sporthall och Hemmestaskolan och är i huvudsak inte planlagt. Närliggande områden är planlagda och utbyggda med en varierad bebyggelse bestående av radhus, villor och flerbostadshus med olika upplåtelseform. Det finns goda kommunikationer samt närhet till service, förskolor och skolor. Omgivningarna erbjuder möjligheter till natur- och fritidsaktiviteter.

Kommunens översiktsplan anger att Hemmesta ska utvecklas till ett sammanhållet och levande centrum med en blandning av bostäder, arbetsplatser, service, handel och offentlig service. Området berörs inte av något riksintresse. I närliggande område, Hemmesta centrum, pågår ett omfattande planarbete. Att de båda planarbetena pågår samtidigt kommer stärka förutsättningarna att arbeta strategiskt i området.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av projektledare Karolina Eriksson, karolina.eriksson@varmdo.se,
08-570 470 00.