Planarbete

En viktig uppgift för kommunen är att i planer visa hur samhället ska utvecklas. För kommuner innebär det att planera och besluta hur olika områden ska användas och utformas.

Skärgårdsbild på skog och hav

Det finns olika typer av planer - översiktsplan, fördjupad översiktsplan, detaljplaner och områdesbestämmelser. Översiktsplanen är det strategiskt viktiga och långsiktigt styrande dokumentet och detaljplan och områdesbestämmelser det formellt bindande dokumentet. Kommunen har ensam beslutanderätt i planeringsfrågor, planmonopol.

Planarbetet regleras i plan- och bygglagen (PBL) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Miljöbalken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Lagändringar

Den 1 och 2 januari 2015 trädde ändringar i plan- och bygglagen, PBL, plan- och bygg-förordningen (PBF) och i miljöbalken (MB), i kraft. Dessutom införs en ny lag om riktlinjer
för kommunala markanvisningar.

Läs mer på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om planprocessen under Pågående detaljplanering

Vad är en detaljplan?

Detaljplanen reglerar hur och var staden får bebyggas, hur vägar och parker ska anläggas och så vidare. Den gällande detaljplanen styr om bygglov beviljas eller inte.

Vad menas med pågående detaljplanering?

Under planarbetet tas nya detaljplaner fram, det vill säga man prövar om ett förslag till markanvändning är lämpligt med utgångspunkt i plan- och bygglagen (PBL). Detta sker till exempel under det att större bebyggelse eller ombyggnad planeras.

Plansystemet enligt plan- och bygglagen (PBL)

Plansystemet enligt PBL - grafik

Så överklagas en detaljplan

Beslutet att anta en detaljplan får överklagas hos mark- och miljödomstolen.

  • Överklagandet ska sändas till den instans i kommunen som har tagit beslutet.
  • Det ska vara kommunen tillhanda inom tre veckor från den dag då ett justerat protokoll med antagandebeslutet har satts upp på kommunens anslagstavla.

Kommunen prövar om överklagandet skett inom föreskriven tid. I så fall överlämnas ärendet till mark- och miljödomstolen för prövning. Observera att det endast är de som senast under utställningstiden framfört skriftliga invändningar mot planförslaget eller de som fått besvärshänvisning som har rätt att överklaga.

I överklagandet ska minst anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring av beslutet som begärs samt vara undertecknat. Skrivelsen bör  även innehålla synpunkter på själva sakfrågan samt den klagandes adress.

Planprogram

Innan kommunen påbörjar ett detaljplanarbete kan ett planprogram behöva tas fram för att översiktligt utreda förutsättningar och visioner. Ett planprogram görs ofta över ett större område och ger struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Syfte

Syftet med programmet är att i tidigt skede av planarbete få till stånd en dialog mellan kommunen och de som kan beröras av planen. Tanken är att kommunens beslutsunderlag ska breddas med fler erfarenheter och synpunkter, och att sakägare med flera ska få möjligheter till insyn och påverkan innan planen har fått ett alltför konkret innehåll och kommunens ställningstaganden är låsta.

Effektivare och smidigare planprocess

Ett program kan också medföra att planprocessen blir effektivare och smidigare genom att viktiga strategiska frågor klaras ut på ett tidigt stadium. Ett program kan vara ett alternativ till en fördjupning av översiktsplanen för ett större område där flera detaljplaner avses att tas fram i ett sammanhang. Programmet kan då förutom övergripande syfte, riktlinjer med mera ange lämplig indelning för detaljplaneringen och en utbyggnadsordning.

Ett program är ett frivilligt steg men kommunen bestämmer

Ett program är ett frivilligt steg i detaljplaneprocessen. Om en detaljplan stämmer med översiktsplanen görs vanligtvis inget program. Kommunen kan välja att inleda planprocessen med ett program, om man bedömer att det behövs för att underlätta planarbetet. Det är kommunen som gör den bedömningen och behovsfrågan kan inte överklagas.

Planprogrammet skickas på samråd

Planprogrammet skickas på samråd till andra förvaltningar, myndigheter, föreningar och boende i området för att kommunen ska få in synpunkter på förslaget inför fortsatt detaljplanering.

Efter samrådet är det vanligt att kommunen successivt gör flera detaljplaner för olika delar av det område som planprogrammet täcker. Planprogrammet finns kvar som visionsdokument men antas eller fastställs inte och är därmed ingen bindande handling som kan överklagas.