Elevhälsa för årskurserna F-9

Här hittar du information om de hälsobesök och vaccinationer som erbjuds barn och ungdomar i olika skolåldrar. Du hittar även information om skolpsykologer och kuratorer.

Skolsköterskor och skolläkare har tystnadsplikt och lyder under samma sekretessregler som annan sjukvårdspersonal.

Mer om hanteringen av personuppgifter inom elevhälsan

Basprogram

Utöver vad som anges nedan erbjuds även kontakt eller uppföljning vid behov i alla årskurser från förskoleklass upp till år 9, bland annat när det gäller vikt-, längd-, rygg-, syn- och hörselkontroll hos både skolsköterska och skolläkare.

Alla vaccinationer som ryms inom det svenska vaccinationsprogrammet registreras till ett nationellt vaccinationsregister enligt gällande lag. Registret är ett informationssystem där uppföljning av vaccinationer görs. Mer information om vaccinationer finns på Folkhälsomyndighetens sida.

Folkhälsomyndigheten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förskoleklass

Skolsköterskebesök: Längd, vikt, syn- och hörselkontroll.

Skolläkarbesök: Hälsosamtal utifrån hälsouppgift som vårdnadshavare fyllt i inför besöket. Kontroll av tillväxt och kroppslig undersökning som inkluderar bedömning av motorik och rygg. Hos pojkarna kontrolleras testiklarna. Både elev och vårdnadshavare kallas till detta besök.

I samband med besöket erbjuds en vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund, MPR.

Årskurs 2

Skolsköterskebesök: litet hälsosamtal samt kontroll av längd och vikt.

Årskurs 4

Skolsköterskebesök: kontroll av längd, vikt och rygg. Vidare inhämtas hälsouppgift från vårdnadshavare och sköterskan har ett hälsosamtal med eleven som grundar sig på den hälsoprofil eleven fyllt i.

Skolläkaren erbjuder hälsobesök för elever i särskolan.

Årskurs 5

Skolsköterskan vaccinerar flickor födda -99 och därefter mot HPV (humant papillomvirus).

Årskurs 7

Skolsköterskan tar längd och vikt samt utför ryggkontroll. Vidare inhämtas hälsoformulär från vårdnadshavare och sköterskan har ett hälsosamtal med eleven som grundar sig på den hälsoprofil eleven fyllt i. Dessutom sker medicinsk SYV (Studie & Yrkesvägledning) och ANTD (Antidrogsamtal).

Skolläkaren erbjuder hälsobesök för särskoleelever.

Årskurs 8

Skolsköterskan vaccinerar mot difteri, stelkramp och kikhosta för barn födda 2002 och därefter.

Årskurs 8 och/eller 9

Skolsköterskan har hälsosamtal i grupp vid behov (behovsstyrda hälsorelaterade ämnen).

Vaccinationskort skrivs och delas ut till samtliga elever i åk 9.

Kuratorer

En kurator har kunskap om barns och ungdomars utveckling och behov, om socialt samspel och relationer i familjer och grupper. De har också kunskaper i ämnen som mobbing, droger, kriminalitet och psykisk ohälsa. 

Kurator har, liksom övrig personal på skolorna, anmälningsplikt till socialtjänsten när det finns en misstanke om att ett barn eller ung person far illa.

Skolpsykologer

Skolpsykologer arbetar på uppdrag av respektive skolas rektor utifrån gällande skollag och ska vara tillgängliga för föräldrar, skolans personal och elever. Deras jobb är att tolka, förtydliga och förklara problem och situationer ur de inblandades olika perspektiv.

Skolpsykologer kan stå för korta och akuta insatser men utför inga direkta behandlingar av psykisk ohälsa.

En skolpsykolog har ett särskilt ansvar för elever i behov av särskilt stöd ur ett psykologiskt perspektiv. Skolpsykologen är också ett stöd till skolans personal och ledning i elevhälsofrågor.

Skolpsykologen kan bland annat föreslå åtgärder och insatser, bistå personal vid svåra samtal samt ge stödsamtal till elever, föräldrar och personal. Inlärningssvårigheter och skolrelaterad problematik, känslomässiga svårigheter och beteendestörningar med mera, är också frågor som skolpsykologen arbetar med.

Kontakta elevhälsans medicinska insats

Verksamhetschef

Kristina Hultin Nyström
08-570 474 91
kristina.hultin-nystrom@varmdo.se


Skolöverläkare

Elsa Håkansson

08-570 481 91

elsa.hakansson@varmdo.se


Skolläkare

Peter Andersson

08-570 472 26

peter.andersson@varmdo.se


Övriga proffesioner inom elevhälsan finns på respektive skolas hemsida.