Elevhälsa för årskurserna F-9

Här hittar du information om de hälsobesök och vaccinationer som erbjuds barn och ungdomar i olika skolåldrar. Du hittar även information om skolpsykologer och kuratorer.

Skolsköterskor och skolläkare har tystnadsplikt och lyder under samma sekretessregler som annan sjukvårdspersonal.

Mer om hanteringen av personuppgifter inom elevhälsan

Basprogram

Utöver vad som anges nedan erbjuds även kontakt eller uppföljning vid behov i alla årskurser från förskoleklass upp till år 9, bland annat när det gäller vikt-, längd-, rygg-, syn- och hörselkontroll hos både skolsköterska och skolläkare.

Alla vaccinationer som ryms inom det svenska vaccinationsprogrammet registreras till ett nationellt vaccinationsregister enligt gällande lag. Registret är ett informationssystem där uppföljning av vaccinationer görs. Mer information om vaccinationer finns på Folkhälsomyndighetens sida.

Folkhälsomyndigheten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterBasprogram för elevhälsans medicinska insatser i Värmdös grund- och grundsärskolor i kommunal regi


Kuratorer

En kurator har kunskap om barns och ungdomars utveckling och behov, om socialt samspel och relationer i familjer och grupper. De har också kunskaper i ämnen som mobbing, droger, kriminalitet och psykisk ohälsa. 

Kurator har, liksom övrig personal på skolorna, anmälningsplikt till socialtjänsten när det finns en misstanke om att ett barn eller ung person far illa.

Skolpsykologer

Skolpsykologer arbetar på uppdrag av respektive skolas rektor utifrån gällande skollag och ska vara tillgängliga för föräldrar, skolans personal och elever.

Skolpsykologer kan stå för korta och akuta insatser men utför inga direkta behandlingar av psykisk ohälsa.

En skolpsykolog har ett särskilt ansvar för elever i behov av särskilt stöd ur ett psykologiskt perspektiv. Skolpsykologen är också ett stöd till skolans personal och ledning i elevhälsofrågor.

Skolpsykologen kan bland annat föreslå åtgärder och insatser, bistå personal vid svåra samtal samt ge stödsamtal till elever, föräldrar och personal. Inlärningssvårigheter och skolrelaterad problematik, känslomässiga svårigheter och beteendestörningar med mera, är också frågor som skolpsykologen arbetar med.

Kontakta elevhälsans medicinska och psykologiska insats

Verksamhetschef

Kristina Hultin Nyström
08-570 474 91
kristina.hultin-nystrom@varmdo.se


Skolöverläkare

Elsa Håkansson
08-570 481 91
elsa.hakansson@varmdo.se


Skolpsykolog med ledningsansvar

Sophia Sörgardt Jansson
08-570 480 40
sophia.sorgardtjansson@varmdo.se


Övriga proffesioner inom elevhälsan finns på respektive skolas hemsida.