Eldning

Under eldningsveckor kan man få elda trädgårdsavfall utomhus men bara om det inte skapar olägenheter för grannar eller omgivningen. Nedan kan du läsa mer om vad som gäller kring detta.

Eldning utomhus

I områden med detaljplan får eldning av torrt trädgårdsavfall (ris, kvistar och mindre grenar men inte löv, gräs eller annat grönt växt-material, vilket bör komposteras) endast ske under eldningsveckorna som anges nedan. Inget annat avfall får eldas.

* veckorna 16, 17 och 18
* veckorna 41, 42 och 43

Detta dock under förutsättning att det kan ske utan att olägenhet uppstår för grannar eller omgivningen och att det inte strider mot någon annan författning som till exempel att räddningstjänsten antingen avråder från eldning utomhus eller har beslutat om eldningsförbud.

Observera att miljöbalken gäller i det enskilda fallet även i andra typer av planlagda områden och i icke planlagda områden. Det innebär att eldning i dessa områden endast får ske så länge inte olägenhet uppkommer för grannar eller i omgivningen. Detta gäller oavsett när denna eldning äger rum. Eldning av trädgårdsavfall bör dock alltid undvikas till förmån för annan hantering. På så sätt elimineras ju risken för olägenheter för andra. Och kom ihåg att annan typ av avfall aldrig får eldas.

I kommunens webbkarta kan du se om du bor inom detaljplanelagt område.

Eldningsveckorna har inrättats av miljö- och hälsoskäl.

Att tänka på vid eldning

  • Reglerna för eldning gäller även om du eldar i tunna/kar eller liknande.
  • Elda endast torra kvistar och grenar.​ Elda inte löv, gräs och mossa, inte heller fuktiga kvistar. Och kom ihåg att du aldrig får elda andra typer av avfall som till exempel plast, tidningar, förpackningar, målat virke eller tryckimpregnerat trä.
  • Samråd med grannarna om du funderar på att elda. Om din eldning skapar olägenhet måste du släcka elden omgående.
  • Elda aldrig direkt på klipphällar. De spricker och får fula sår som aldrig läks.
  • Se till att snabbt få fyr på elden och att den slocknar snabbt när du är färdig.
  • Elden ska vara släckt när det mörknar.
  • Ta hänsyn till brandrisken.
  • Ha släckutrustning till hands och elda bara i mindre omfattning.

Brandrisk

Under tillåtna eldningsveckor måste du ändå vara uppmärksam på mark- och väderförhållanden. Eldning bör inte ske vid stark vind eller när marken är torr. Elda inte så att rök och gnistor riskerar att spridas mot skog, byggnader, tält eller vägar, eller så att el- och teleledningar kan skadas. Släckutrustning, till exempel vattenslang, hink, strilkanna och lövräfsa, skall alltid finnas i närheten även vid eldning i liten omfattning. Släck elden ordentligt innan du lämnar platsen. Du kan bli dömd till böter och skadestånd om elden sprider sig.

Eldningsförbud och avrådan om eldning

I vissa fall utfärdar räddningstjänsten eldningsförbud, exempelvis vid torrt väder. Det är länsstyrelsen eller Storstockholms brandförsvar som utfärdar eldningsförbud. Då är all öppen eld förbjuden, även eldning i iordninggjorda eldstäder. Du får använda kolgrillar eller små fältkök med öppen låga även under eldningsförbud, om du är försiktig.

Ibland kan istället räddningstjänsten avråda om eldning. Detta innebär att du inte då heller får elda, utan istället ska köra ris och trädgårdsavfall till återvinningen samt använda särskilt iordningsställda grillplatser om du vill grilla i naturen. All eventuell eldning sker då på ditt eget ansvar. En avrådan kan sägas vara nivån under ett formellt beslutat eldningsförbud.

Följ alltid lokal nyhetsrapportering för att ha kontroll över eventuella eldningsförbud under pågående eldningsveckor.

För att veta om det är eldningsförbud kan du ringa Storstockholms brandförsvars telefonsvarare: 08-454 83 39.

Storstockholms brandförsvar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Välj hellre återvinning och kompostering

Det finns bra alternativ till eldning. Mindre mängder trädgårdsavfall (högst en bil med släp) kan lämnas utan kostnad på kommunens återvinningscentraler. Om du har stora mängder trädgårdsavfall bör du lämna det på Koviks återvinningscentral (mot en mindre avgift). Du gör då även en samhällsnytta genom att avfallet flisas och används till bränsle.

Gräs, löv och annat komposterbart avfall bör komposteras på den egna fastigheten. Kompostering av trädgårdsavfall är tillåten i hela kommunen.

Dispens från restriktionerna

Om du har särskilda skäl till att elda trädgårdsavfall inom planlagt område utanför eldningsveckorna kan du söka dispens hos bygg- och miljöavdelningen. Avgiften för handläggning av ärendet enligt gällande taxa, är för närvarande 3 600 kronor.
Observera att avgift tas ut även vid avslag och att dispens beviljas ytterst sällan.

Eldning utanför eldningsveckorna utan dispens kan leda till att den som eldar beläggs med ett förbud att elda. Överträdelser av förbudet åtalsanmäls av kommunen.

Dispens från eldningsförbud - blankett , 115.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Elda inomhus

Installation och eldning i villapanna

Ska du installera en villapanna läs mer under 

Eldning i och installation av villapanna

Installation av braskamin och andra eld-städer

Trivseleldning och annan vedeldning

Anledningen till att eldning bör begränsas är att röken kommer in över grannfastigheterna och kan orsaka irritation i luftvägar, stark lukt och spridning av sot. Speciellt utsatta är astmatiker och människor som lider av luftrörs- och andningsbesvär.

Vedeldning bildar så kallade polyaromatiska kolväten (PAH). Dessa ämnen har cancerframkallande egenskaper.

Tänk på detta

När du eldar med ved ska du själv se till att förbränningen är effektiv med mycket tilluft för att minska utsläppet av luftföroreningar. Om din eldning medför en olägenhet för andra kan bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta om hur du får elda. Anses eldningen mycket störande kan den till och med förbjudas. Samtidigt kan trivseleldning behöva tålas av grannar som mest upp till två tillfällen per vecka.

Det gäller inte minst i tätbebyggda områden men även på andra håll. Om eldningen mer är av karaktären att komplettera sitt ordinarie uppvärmningssätt så gäller samma sak. Använd ditt ordinarie uppvärmningssätt om det är frågan om mer än nyssnämnda högst två gånger per vecka!

Men skulle du ändå vilja komplettera ditt ordinarie uppvärmningssätt med annan uppvärmning se till att det sättet då inte innebär utsläpp av rök. Ett exempel på ett sådant utsläppsfritt sätt är att använda sig av en luft/luftvärmepump.

Om du vill elda ved för hela husets värmebehov måste pannan vara ansluten till bästa möjliga teknik, för att kunna elda på ett effektivt och miljömässigt sätt. En av dagens tekniska lösningar som är bra att ansluta till eldstaden är ackumulatortank. Dessutom behöver nya vedpannor uppfylla vissa utsläpps- och energiprestanda i enlighet med EU-förordningarna som reglerar om energimärkning och ekodesign. I den senare finns utsläppsprestanda som en panna behöver minst uppfylla.

För mer information om detta se

Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.


Det är den som eldar som har bevisbördan enligt miljöbalken. Det innebär att den som vill elda behöver se till att eldningen inte skapar olägenheter för grannar. Detta ankommer inte på grannen som må besväras av din eldning eller tillsynsmyndigheten om din eldning skulle bli ett ärende hos oss.