Eldning

Under eldningsveckor kan man få elda trädgårdsavfall utomhus men bara om det inte skapar olägenheter för grannar eller omgivningen. Nedan kan du läsa mer om vad som gäller kring detta.

Håll dig uppdaterad om vad som gäller och när!

Appen BRANDRISK Utelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SMHI:s Brandprognos länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Storstockholm.brand.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Eldning utomhus

I områden med detaljplan får eldning av torrt trädgårdsavfall (ris, kvistar och mindre grenar men inte löv, gräs eller annat grönt växtmaterial som bör komposteras) ske endast under eldningsveckorna som anges nedan.

* veckorna 16, 17 och 18
* veckorna 41, 42 och 43

Detta dock under förutsättning att det kan ske utan att olägenhet uppstår för grannar eller omgivningen och att det inte strider mot någon annan författning som till exempel att räddningstjänsten antingen avråder från eldning utomhus eller har beslutat om eldningsförbud.

Observera, miljöbalken gäller i det enskilda fallet även i andra typer av planlagda områden och i icke planlagda områden, det vill säga eldning får i dessa områden endast ske så länge inte olägenhet uppkommer för grannar eller i omgivningen och detta oavsett när denna eldning äger rum. Eldning av trädgårdsavfall bör dock alltid undvikas till förmån för annan hantering, på så sätt elimineras ju risken för olägenheter för andra.

I kommunens webbkarta kan du se om du bor inom detaljplanelagt område.

Eldningsveckorna har inrättats av miljö- och hälsoskäl.

Att tänka på vid eldning:

  • Reglerna för eldning gäller även om du eldar i tunna/kar eller liknande.
  • Elda endast torra kvistar och grenar.​ Elda inte löv, gräs och mossa, inte heller fuktiga kvistar.
  • Samråd med grannarna om du funderar på att elda. Om din eldning skapar olägenhet måste du släcka elden omgående.
  • Elda aldrig direkt på klipphällar. De spricker och får fula sår som aldrig läks.
  • Se till att snabbt få fyr på elden, och att den slocknar snabbt när du är färdig.
  • Elden ska vara släckt när det mörknar.
  • Ta hänsyn till brandrisken.
  • Ha släckutrustning till hands och elda bara i mindre omfattning.

Brandrisk

Under tillåtna eldningsveckor måste du ändå vara uppmärksam på mark- och väderförhållanden. Eldning bör inte ske vid stark vind eller när marken är torr. Elda inte så att rök och gnistor riskerar att spridas mot skog, byggnader, tält eller vägar, eller så att el- och teleledningar kan skadas. Släckutrustning, till exempel vattenslang, hink, strilkanna och lövräfsa, skall alltid finnas i närheten även vid eldning i liten omfattning. Släck elden ordentligt innan du lämnar platsen. Du kan bli dömd till böter och skadestånd om elden sprider sig.

Eldningsförbud och avrådan om eldning

I vissa fall utfärdar räddningstjänsten eldningsförbud, exempelvis vid torrt väder. Det är länsstyrelsen eller Storstockholms brandförsvar som utfärdar eldningsförbud. Då är all öppen eld förbjuden, även eldning i iordninggjorda eldstäder. Du får använda kolgrillar eller små fältkök med öppen låga även under eldningsförbud, om du är försiktig.

Ibland kan istället räddningstjänsten avråda om eldning. Detta innebär att du inte då heller får elda, utan istället ska köra ris och trädgårdsavfall till återvinningen samt använda särskilt iordningsställda grillplatser om du vill grilla i naturen. All eventuell eldning sker då på ditt eget ansvar. En avrådan kan sägas vara nivån under ett formellt beslutat eldningsförbud.

Följ alltid lokal nyhetsrapportering för att ha kontroll över eventuella eldningsförbud under pågående eldningsveckor.

För att veta om det är eldningsförbud kan du ringa Storstockholms brandförsvars telefonsvarare: 08-454 83 39.

Storstockholms brandförsvarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Välj hellre återvinning och kompostering

Det finns bra alternativ till eldning. Mindre mängder trädgårdsavfall (högst en bil med släp) kan lämnas utan kostnad på kommunens återvinningscentraler. Om du har stora mängder trädgårdsavfall bör du lämna det på Koviks återvinningscentral (mot en mindre avgift). Du gör då även en samhällsnytta genom att avfallet flisas och används till bränsle.

Gräs, löv och annat komposterbart avfall bör komposteras på den egna fastigheten. Kompostering av trädgårdsavfall är tillåten i hela kommunen.

Dispens från restriktionerna

Om du har särskilda skäl till att elda trädgårdsavfall inom planlagt område utanför eldningsveckorna kan du söka dispens hos bygg- och miljöavdelningen. Avgiften för handläggning av ärendet enligt gällande taxa är 2400 kronor. Observera att avgift tas ut även vid avslag.

Eldning utanför eldningsveckorna utan dispens kan leda till att den som eldar beläggs med ett förbud att elda. Överträdelser av förbudet åtalsanmäls av kommunen.

Dispens från eldningsförbud - blankett

Elda inomhus

Installation av villapanna

Ska du installera en panna läs mer under 

Braskamin och eldstad

Begränsad vedeldning

Anledningen till att eldning bör begränsas är att röken kommer in över grannfastigheterna och kan orsaka irritation i luftvägar, stark lukt och spridning av sot. Speciellt utsatta är astmatiker och människor som lider av luftrörs- och andningsbesvär.

Vedeldning bildar så kallade polyaromatiska kolväten (PAH), som är cancerframkallande om de andas in. Via ventilationslösningar kan också röken från grannens skorsten tillföras inomhusluften.

Tänk på detta:

När du eldar med ved ska du själv se till att förbränningen är effektiv med mycket tilluft för att minska utsläppet av luftföroreningar. Det räcker inte att din eldstad är miljögodkänd. Om din eldning medför en olägenhet för andra kan bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta om hur du får elda. Anses eldningen mycket störande kan den till och med förbjudas. Observera att ett sådant beslut föregås av en utredning.

Eldning av ved i dessa så kallade lokala eldstäder (till exempel kamin, vedspis, öppen spis) är ett komplement till ett primärt värmesystem. Om du vill elda ved för hela husets värmebehov måste pannan vara ansluten till bästa möjliga teknik, för att kunna elda på ett effektivt och miljömässigt sätt. En av dagens tekniska lösningar som är bra att ansluta till eldstaden är ackumulatortank.