Bygglovsanmälan

En åtgärd som inte kräver lov kan kräva anmälan. Innan du påbörjar en sådan åtgärd behöver du ett startbesked.

När krävs anmälan?

För åtgärder som inte kräver lov krävs det en anmälan vid:

 • Rivning av en huvudbyggnad eller en del av en huvudbyggnad utanför planlagt område.
 • Nybyggnad eller tillbyggnad som har undantagits från krav på bygglov i en detaljplan eller i områdesbestämmelser.
 • Ändring som innebär att konstruktionen av en byggnads bärande delar berörs eller att byggnadens planlösning påverkas avsevärt.
 • Installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för
  ventilation i byggnader.
 • Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp
  i en byggnad eller inom en tomt.
 • Ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad.
 • Underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skydds-bestämmelser som beslutats med stöd av detaljplan eller områdesbestämmelser
  enligt plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter.
 • Nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk.
 • Uppförande eller tillbyggnad av en komplementbyggnad eller ett komplement-
  bostadshus på högst 30 kvadratmeters byggnadsarea enligt attefallsreglerna.
 • Ändring av en komplementbyggnad så att den blir ett komplementbostadshus
  på högst 30 kvadratmeters byggnadsarea.
 • Tillbyggnad på högst 15 kvadratmeters bruttoarea enligt attefallsreglerna.
 • Byggande av högst 2 (två) takkupor enligt attefallsreglerna.
 • Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus enligt attefallsreglerna.

Så här gör du en anmälan

Du gör en anmälan för attefallsåtgärder och eldstad via e-tjänst, se länkar ovan.

Tills vidare gör du övriga anmälanåtgärder via blankett.

Bygglovsansökan, förhandsbesked, anmälan , 728.9 kB.

Avgift

För handläggning av ärenden tas en avgift ut enligt gällande taxa.

Taxor och avgifter 2024 , 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.