Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus

I ett enbostadshus kan du inreda en ytterligare bostad utan bygglov. Det krävs en anmälan och ett startbesked för att påbörja åtgärden och ett slutbesked för att ta den nya bostaden i bruk. I alla övriga fall krävs det bygglov för att inreda en ytterligare bostad.

När får du inte utföra attefallsåtgärder?

Om byggnaden är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ligger inom kulturhistoriskt värdefullt område får du inte utföra attefallsåtgärder.

Om fastigheten ligger inom ett område med riksintresse för Försvarsmakten och det är fråga om flygplatser, övnings- eller skjutfält, får du inte uppföra ett komplementbostadhus, en tillbyggnad eller inreda ytterliga en bostad. Däremot får du uppföra en komplementbyggnad och högst två takkupor på befintligt en- och tvåbostadhus.

Om kommunen i en detaljplan har bestämt att attefallsåtgärden kräver bygglov är den inte bygglovbefriad.

Så här gör du en anmälan

Du gör en anmälan via e-tjänst.

Följande handlingar lämnas in vid en anmälan:

  • Situationsplan – markera på kartan vilket hus åtgärder avser
  • Planritning eller planritningar som redovisar båda bostäderna
  • Fasadritningar som redovisar de båda bostäderna
  • Sektionsritning som redovisar rumshöjd
  • Förslag till kontrollplan
  • Brandskyddsdokumentation
  • Energiberäkning

Avgift

För handläggning av ärenden tas en avgift ut enligt gällande taxa.

Taxor och avgifter 2024 , 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.