Takkupor

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får i vissa fall uppföra takkupor utan bygglov. Däremot kräver åtgärden att du gör en anmälan och får ett startbesked innan du får börja bygga.

Vilka kriterier ska uppfyllas?

Dessa kriterier ska uppfyllas för att få uppföra bygglovsbefriade takkupor:

 • De får endast byggas på ett befintligt en- eller tvåbostadshus
 • Efter uppförandet får det finnas högst två takkupor på bostadshuset. Om det på bostadshuset redan finns en takkupa kan du endast uppföra ytterligare en, och detta oavsett om den befintliga takkupan är uppfört med bygglov eller startbesked
 • Takkuporna får tillsammans uppta högst halva takfallet på bostadshuset, det är takfallets längd som avgör vad som räknas som halva takfallet.
 • Takkuporna får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen

När får du inte utföra attefallsåtgärder?

Om byggnaden är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ligger inom kulturhistoriskt värdefullt område får du inte utföra attefallsåtgärder.

Om fastigheten ligger inom ett område med riksintresse för Försvarsmakten och det är fråga om flygplatser, övnings- eller skjutfält, får du inte uppföra ett komplementbostadhus, en tillbyggnad eller inreda ytterliga en bostad. Däremot får du uppföra en komplementbyggnad och högst två takkupor på befintligt en- och tvåbostadhus.

Om kommunen i en detaljplan har bestämt att attefallsåtgärden kräver bygglov är den inte bygglovbefriad.

Så här gör du en anmälan

Du gör en anmälan via e-tjänst.

Följande handlingar lämnas in vid en anmälan, markera tydligt takkupan:

 • Situationsplan
 • Planritning
 • Fasadritning
 • Sektionsritning
 • Förslag till kontrollplan
 • Konstruktionshandlingar
 • UM-beräkning (U-värde)

Avgift

För handläggning av ärenden tas en avgift ut enligt gällande taxa.

Taxor och avgifter 2024 , 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.