Bygglov för anläggningar

Utöver bygglov för byggnader krävs det bygglov för vissa anläggningar.

Vilka anläggningar kräver bygglov?

Det krävs bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra:

 • nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar, skidliftar, linbane-anläggningar, campingplatser, skjutbanor, hamnar för fritidsbåtar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor
 • upplag och materialgårdar
 • tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana, spårväg eller gruvdrift
 • fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser
 • radio- eller telemaster eller torn
 • vindkraftverk som
  a) är högre än 20 meter över markytan,
  b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken,
  c) monteras fast på en byggnad, eller
  d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter
 • murar och plank
 • parkeringsplatser utomhus
 • begravningsplatser
 • transformatorstationer.